Ketvirtadienis, Gruo 05th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS

08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS

PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS

TREMTIES TRAGIKA

Paskutiniojo karo baisi audra skaudžiai palietė ir mūsų tėvynę. Jos padarytuose griuvėsiuose sunkiai eina savo gyvenimo kelią pasilikę nelaimingoje žemėje mūsų broliai lietuviai. Mus gi išblaškė po visą pasaulį. Atsidūrėme išeivijos klystkeliuose su visais jos pavojais ir sunkumais, uždaviniais ir įpareigojimais. Ne vienodais keliais mes vykome iš savo tėviškių į svetimąsias žemes. Vienus mūsų prievarta išgabeno iš tėvynės vokiškasai nacių okupantas, kaip politinius "nusikaltėlius", gynusius savo tėvynės ir tautos teises ir uždarė įvairiuose kacetuose, kalėjimuose ir internavimo įstaigose. Kitus, sugaudę keliuose, laukuose, prekyvietėse, net bažnyčiose, išvežė Vokietijon darbams ir pagelbiniams karo daliniams papildyti ar naujiems organizuoti. Dar kiti, bolševikams žygiuojant paskui besitraukiančią vokiečių armiją, patys pasitraukė į vakarus iš baimės prarasti savo laisvę ir gyvybę, palikdaMi savo pastoges ir pasirinkdami laisvę svetimose žemėse, o kartu su ja — sunkų vargą, kančias ir ilgesį. — šitaip rašo apie išeiviją ir jos tragediją mūsų įžymus veikėjas ir valstybininkas prel. M. Krupęvičius, savo veikale "Lietuviškoji Išeivija", 1959m., psl. 13-14.

II pasaulinio karo tremtis ir Martyno Jankaus išplėšimas iš gimtosios sodybos — Bitėnų, buvo ne pirmasis jo ilgam gyvenime. Pirmojo pasaulinio karo metu jis su šeima buvo ištremtas Rusijos gilumon, o Klaipėdą naciams nuo Lietuvos atplėšus — vėl turėjo palikti Mažąją Lietuvą su savo gimtaisiais Bitėnais ir ieškoti prieglobsčio Didžiojoje Lietuvoj — Kaune. Gi II pasauliniam karui baigiantis ir raudonajai lavai vėl užliejant gimtąją žemę — senelis M.Jankus su šeima turėjo dar kartą palikti namus ir trauktis į vakarus, — į trečiąją tremtį, kuri, deja, jam buvo paskutinė. Iš šios pastarosios tremties — žilasis Patriarchas gyvas niekad nebegrįš į savo numylėtus Bitėnus ir gimtąjį Mažosios Lietuvos kraštą, kurį jis taip mylėjo ir už kurio laisvę bei susijungimą su Didžiąja Lietuva tiek daug kentėjo ir kovojo. Sugrįžus laisvei kraštan — grįš M. Jankus į Bitėnus, deja, tik pelenų pavidalu — nedidukėj urnoj ...

Čia gi, pradėdami kalbėti apie pirmąsias trečiosios Patriarcho tremties dienas, talpiname jo ištikimiausios padėjėjos, tikrojo ramsčio jo gyvenime ir veikloj, dukters Elzės Jankutės, atsiminimų pluoštą iš rankraščio apie jų kelionę tremtin ir skaudžią tremties patirtį. Atsiminimuose daug užuominų apie "tėtatį" (kaip minėta, taip dukterys ir sūnūs vadindavo M.Jankų), jo vargą tremtyje, Bitėnų ilgesį ir t.t.

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS