Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS

08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS - J.SENKAUS ŽODIS

 

J.SENKAUS ŽODIS

Didžio skausmo ir gilaus liūdesio šiandien kupinos lietuvių tautos vaikų širdys, kai žaibo greitumu mus aplėkė žinia, kad šios žemės kelionę baigė Mažosios Lietuvos Patriarchas Martynas Jankus. Mus paliko didis ir šakotas tautos darbininkas. Martynas Jankus — Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros darbo organizatorius, jis — lietuviškos spaudos kūrėjas, leidėjas ir redaktorius, jis — politikos ir visuomenės veikėjas, jis — Lietuvos valstybės nepriklausomybės kūrėjas, mūsų tautinių tradicijų saugotojas ir ugdytojas.

Daug Martyno Jankaus bendraamžių, bendradarbių ir bendraminčių ilsisi dėkingos Tėvynės Lietuvos žemėje. Velionis Patriarchas savo palaikus priglaudžia tremtyje. Bet juk jam ištrėmimas ir kentėjimas už savo tautą nėra naujiena. Martynas Jankus iš viso trečią kartą svetimųjų išplėšiamas iš Lietuvos, toli nuo Nemuno krantų, nuo didingojo Rambyno ir nuo gimtųjų Bitėnų. Jau tie dažni velionio Patriarcho ištrėmimai, kalinimai ir kitokį svetimųjų vartoti persekiojimai — ryškiai pabrėžia, koks jis buvo didelis tautos vyras! Jį visuotinai gerbia, Mažosios Lietuvos Patriarcho aureole apgaubia, nuolatine meile ir pasididžiavimu lydi visa lietuvių tauta, nes Martyno Jankaus gyvenimo kelias — visados buvo skirtas tik lietuvių tautos džiaugsmui ir Lietuvos valstybės garbei.

Savo įvairiaspalvę tautinę veiklą pradėjęs kartu su pirmaisiais "Aušros'' žingsniais, ją nenutraukiamai varo ligi mirties išvakarių. Įgimtas plunksnos žmogus, anais dar caro priespaudos laikais savo tautą gyvu ir spausdintu žodžiu ruošęs į Laisvę ir politinę Nepriklausomybę, jis tos plunksnos nepalieka rūdyti net tada, kai kūnas jau stingo ir ruošėsi iškeliauti iš šios žemės.

Dar Flensburge, ant Baltijos jūros kranto, jis naujais eilėraščiais sveikina tą jūrą ir už tūkstančio kilometrų į Rytus palikusią, didelę tragediją išgyvenančią, savo  Tėvynę Lietuvą. Jei kai kurie užsieniečiai publicistai kartais teisingai mums nurodydavo, kad Lietuva — tai plunksna iškovota valstybė, tai velionis Patriarchas buvo tos plunksnos maestro. Jis savo raštais "Aušroje“,, ir visoje eilėje kitų tautinių leidinių savo gabia plunksna mūsų tautai skynė kelią į Laisvę ir garbę. Jis Lietuvos spaudos veteranas ir jos gairių nustatytojas, jis didelis Lietuvos laikraštininkas-publicistas, beletristas, poetas. Jo tautiniai ir spaudos darbai — tai tie laiko audrų nenugriaunami paminklai, kurie visados stovės Martyno Jankaus atminimo sargyboje.

Mirė Patriarchas Martynas Jankus, tas gyvųjų tarpe dar tebebuvęs paskutinysis aušrininkas. Nematysime mes daugiau "Aušros" kūrėjų, kurie, kaip didžiosios žvaigždės, kelis dešimtmečius mums švietė visų darbų ir minčių kelius. Bet jų balsas mus šaukia gyventi.

Ilsėkis ramybėje, taurus lietuvių tautos Vyre. Ateis diena, kai mes visi pas Tave ateisime: kas Tu buvai, tai mes esame, o kuo Tu esi, tai mes būsime.

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS