Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS

08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS - UŽUOJAUTOS IR TELEGRAMOS

 

UŽUOJAUTOS IR TELEGRAMOS

MARTYNO JANKAUS ARTIMIESIEMS IR LIETUVIŲ TAUTAI:

Žinia apie lietuvių Patriarcho Martyno Jankaus mirtį VLIK-ą (Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą) giliai sukrėtė. Jankaus šeimai ir lietuvių tautai VLIK-as reiškia širdingą užuojautą.
Mykolas Krupavičius.

Apgailestaujame negalėję patys laidotuvėse dalyvauti. Giliai sujaudinti siunčiame Jums (Elzei Jankutei) ir visai šeimai nuoširdžią užuojautą.
Rapolas Skipitis ir Vaclovas Sidzikauskas.

Tuebingenas.
Širdinga užuojauta Martyno Jankaus šeimai ir giminėms. Apgailestaujame, kad didžiojo lietuvio laidotuvėse negalime dalyvauti.
Lietuvių Svetainė Luebecke

Prašome perduoti liūdinčiai Jankaus šeimai mūsų širdingą užuojautą -
Al. Stulpino šeima.

Flensburgo Lietuvių Bendruomenė širdingiausiai atjaučia ir raminte ramina amžinatilsį Martyno Jankaus šeimą, netekus Tėvo ir Senolio, o Mažajai Lietuvai - savo Patriarcho, Lietuvių Tau tos žadintojo, lietuviškųjų knygų Spausdintojo jų draudimo gadynėje ir Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto Pirmininko.

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS