Pirmadienis, Gruo 16th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS

08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS - PADĖKA

 

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie mūsų brangaus tėvelio, Martyno Jankaus, laidotuvių: Lietuvos Pasiuntinybės atstovui p. St.Kuzminskui už bendrą laidotuvių tvarkymą, kunigams Martynui Preikšaičiui ir Adolfui Keleriui už gražiai atliktą tikybinį ceremonialą, Flensburgo lietuvių evangelikų chorui ir visiems kalbėtojams už nuoširdžius atsisveikinimo žodžius. Ypač dėkojame ponams: K.Jonelynui, D.Kaniauskui, V.Retvyčiui, Petrui Būtėnui, K.Pociui ir J.Bildušui už nuoširdų rūpinimąsi laidojimo metu.

Taip pat dėkojame ir visiems pašarvojimo metu ėjusiems garbės sargybą: Husumo ir Muetzelburgo stovyklos lietuviams skautams ir Mažosios Lietuvos lietuviams.

Širdingai dėkui ir gydytojui dr. Pūdymaičiui už rūpestingą velionies priežiūrą ligos metu.

Ta pačia proga dėkojame ir visiems, suteikusiems mūsų tėveliui ligoje visokeriopą medžiaginę paramą ir globą: Lietuvos Pasiuntinybės Vokietijoje atstovui p. L.Dymšai, adv. Rapolui Skipičiui, p. Jonui Bildušui, gen. T.Daukantui, prof. K.Alminui, p. J.Malioriui, p. Valei Klimaitienei ir Lietuvos Raudonajam Kryžiui Wuerzburge. Taip pat dėkojame ir lietuvių stovykloms Itzehoe, Westdorf-Hamburge, Glueckstadte, Geesthachte, Tolke, Rendsburge, Haffkruge, Eckernfoerde, Kielyje ir Flensburge. Ypatingai nuoširdžiai dėkojame Husumo stovyklos lietuviams už jo priglaudimą, kur jis, nors bent paskutinius du mėnesiu, galėjo ramiai ir šiltai pagyventi.

Taip pat reiškiame padėką ir Flensburgo, Neumuensterio bei Kielio Lietuvių Stovykloms ir jų Vadovybėms, savo surinktomis lėšomis padėjusiems palaidoti mūsų Velionį ir atlikusią ją sumą — mums įteikusioms. —

Martyno Jankaus šeima.

*

Mažosios Lietuvos Patriarchui Martynui Jankui tremtyje mirus, neužmiršo jo lietuviai, gyveną ten pat, kur Patriarchas mirė, Vokietijos tremtinių stovyklose, jie lankė jo kapą ir jo šeimą, atspausdami savo įspūdžius iš lankymosi lietuviškoj spaudoj, štai, Dr. Normantas šitaip rašė:

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS