Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS

08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS - SVEČIUOSE PAS PASKUTINĮ AUŠRININKĄ

 

SVEČIUOSE PAS PASKUTINĮ AUŠRININKĄ

Liubeko lietuvių laikraštis "Laisvės Varpas" (1945m.) deda tokį K.Areno aprašymą apie apsilankymą pas Martyną Jankų:

"Viename susirinkime mūsų valdyba pranešė, kad kaimyninėje Flensburgo apskrityje, tolimame užkampyje, yra įsikūręs ir nepavydėtinas pabėgėlio dienas leidžia aušrininkas Martynas Jankus iš Bitėnų. Susirinkusieji Šlezvigo ir apskrities lietuviai, norėdami palengvinti šio garbingo kovotojo ir brangaus lietuvio buitį, sudėjo aukų ir paprašė valdybą įteikti jam. Netrukus pirm. prof. K.Alminas su dviem valdybos nariais ir laikraščio bendradarbiu pasileido į kelionę.

Turime dviejų kaimų pavadinimus, du M.Jankaus adresus. Nežinodami, kuriame rasime, sukame į artimesnį Wippendorfą. Burmistras patvirtina — M.Jankus gyvena čia. Iš tiesų, mažyčiame didelės pieninės pastogės kambaryje įsikūrusi trijų žmonių šeima – Anė Jankuvienė su dukterimi ir sūnum. Tai šeima mūsų aušrininko sūnaus, taip pat Martyno. Moteriškė pasakoja savo bėdas. Vyras (53 metų) buvo mobilizuotas į Todto organizacijos dalinius ir dabar yra Danijoje. Vienas sūnus dingo karo metu kažkur prie Stalingrado.

Mūsų tikslas — pasiekti aušrininką M.Jankų. Dar 10 km kaimo kelio, ir mes Gintofto kaime, kuriame gyvena mūsų aušrininkas.

Seneliui jau suėjo 87 metai. Ramiai gyvenęs žmogus, sulaukęs tokio amžiaus — nei vienas nebegali pasigirti sveikata. Jankaus praeitis pilna rūpesčių, vargų, nepriteklių, greičiau pribaigiančių žmogų. Seneliui teko sunki kelionė — iš Bitėnų beveik iki Danijos pasienio, ir visur pakeliui dar karo meto pavojai. Bet pasibaigė karas, prasidėjo ramesnis gyvenimas, ir Jankus vėl atgijo, pasveiko.

Išblyškęs rimtas veidas, visiškai balta praretėjusi barzda, bet, palyginti, dar tiesus ir budrus šis mūsų Patriarchas. Užklydėlius iš Šlezvigo sutikdamas, jis atsikelia iš už galo ilgo stalo pasisveikinti.

M.Jankus džiaugiasi, kad lietuviai neužmiršta jo ir atvyksta aplankyti.

Senelis teigia:

— Taip, mirė ir Šliūpas. Likau aš vienas, paskutinis aušrininkas. Kitų jau nebėra.

Jis — pirmojo mūsų tautinio laikraščio "Aušros" paskutinis mohikanas. Vienu tarpu visa to laikraščio leidimo našta buvo visu sunkiu svoriu užvirtusi ant jo vieno pečių.

—  Turėjau pakelti visus kaštus, — pasakoja M. Jankus. — Dirbome, krutėjome. Mano Bitėnuose prieglaudą rasdavo Šliūpas ir kiti aušrininkai. Ten mes anuomet svajojome apie gražesnę savo Lietuvą, dėl kurios pakėlėme tiek rūpesčių ir vargų. Vienybė viską padaro. Vienybėje pradėjome lietuvius judinti, visiškai net negalvodami apie tai, ko paskui susilaukėme. Juk turėjome savo valstybę, savo kariuomenę, o to mes net nesiekėme, leisdami "Aušrą".

Visiems mums rūpi, kada grįšime. Jankus taip pat išsiilgę Bitėnų su Rambynu ir laisvos Lietuvos. Kokia jo nuomonė tu oreikalu, koks nujautimas?

Senelis tvirtina, kad turime grįžti ir pradėti iš naujo atstatyti ir tvarkyti savo kraštą.

M.Jankus su šeima įsikūręs nedideliame kambarėlyje. Penkiems tik trys lovos (senelis M.Jankus, nuo septynerių metų sužeistas, apakęs jo sūnus Kristupas, duktė Elzė, šeimininkė Onutė ir mažasis Vytukas, šeimininkės sūnelis). Matyti keletas lietuviškų daiktų, bet visur vargana — nyku.

Maža šeimoje darbingų žmonių, o ir tie patys praverčia apie namus besiruošdami. Svetur be paramos gyventi sunku.

— Mūsų lietuviai siunčia Tamstai... — kalba prof. Alminas, įteikdamas kuklią Šlezvigo apskrities lietuvių auką.

—  O je, vyrai, jūs neužmirštate manęs... Kaip man malonu ...— džiaugiasi M.Jankus šlezvigiečiais. — Ir kaip daug dar jūs čia atvežėte!

— Mūsų lietuviai pasiryžę ir vėl kada paremti, kad Tamstai lengviau būtų, — prideda profesorius.

Mes atsisveikiname, padarę savo pradžią. O rugsėjo 27d. šios apygardos lietuvių suvažiavime Neumuensteryje, gen. T.Daukantas iškėlė mintį, kad lietuviai neužmirštų mūsų paskutiniojo aušrininko ir savo aukomis senatvėje paremtų jį.

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 08 PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS