Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - MARTYNĄ JANKŲ PRISIMENANT

MARTYNĄ JANKŲ PRISIMENANT

Patriarcho išvaizdos Martynas Jankus buvo spalvinga asmenybė Lietuvos padangėje. Tautiniai susipratęs Mažosios Lietuvos sūnus, jis buvo veiklus mūsų tautinio atgimimo žadintojas ir lietuvybės Mažojoj Lietuvoj ar Prūsų Lietuvoj pionierius, aktyvus kovotojas už Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos valstybės.

Savo politinėje ir diplomatinėje veikloje turėjau palyginti maža progų su Martynu Jankum susidurti ar bendradarbiauti Asmeniškai labiau pažinau jį, kaip Rambyno aukuro saugotoją. Ne kartą esu su žmona dalyvavęs Joninių iškilmėse Rambyne taręs ten žodį ir tomis progomis viešėjęs svetingoje Jankaus pastogėje.

Negaliu nepaminėti jo dukters Elzės Jankutės, taip gražiai atstovavusios Mažosios Lietuvos moterį, visą savo gražią sielą įdėjusios į Rambyno parengimus.

Paprastai vykdavau ten su Užsienio reikalų ministru dr. Dovu Zauniumi ir jo malonia žmona ponia Vince Jonuškaite.

Martynas Jankus būdavo tų Rambyno apeigų organizatorius, kalbėtojas ir deklamatorius. Stebino mane, sakyčiau, fenomenališka Martyno Jankaus atmintis.

Jis sklandžiai ir su įsijautimu deklamuodavo ilgiausius eilėraščius, dažnai jo paties sukurtus, Vakarų Lietuvai būdingus, buitinius.

Mano atmintyje tebėra gyvos paskutiniosios, 1938 metų, Joninių iškilmės Rambyne. Dalyvavau jose kaip Lietuvos Vakarų Sąjungos pirmininkas. Su manim dalyvavo ir tos Sąjungos valdybos narys Povilas Pakarklis. Po iškilmių grįžome į Kauną, kaip paprastai, su p.p. Zauniais, šį kartą jie pavėžino ir Povilą Pakarklį. Politiniai Europos horizontai buvo pradėję niauktis. Laikinojoj Lietuvos sostinėj, Kaune, jautėsi žymiai pagyvėję Sovietų diplomatinės tarnybos atstovų veiksmai ir jų veikla. Tais laikais nelabai suprantamu būdu parinktieji lietuviai (Justas Paleckis, Liudas Gira ir kt.) buvo kviečiami lankyti Sovietų Sąjungą. Neseniai iš Sovietijos sugrįžęs buvo ir su mumis važiavęs Povilas Pakarklis. Mane ir dr. Zaunių labai nustebino Povilo Pakarklio laikysena, jo samprotavimai ir kalba. Buvo jaučiamas jo aiškus pasvyrimas į komunizmą.

Po karinės Sovietų invazijos Lietuvoje Justo Paleckio ir Krėvės-Mickevičiaus ministrų kabinete Povilas Pakarklis buvo teisingumo ministras. O sugrįžęs iš Sovietijos Justas Paleckis – tų pačių 1939m. liepos mėn. prasitarė artimųjų tarpe: esą Lietuva galės būti laiminga, jei ji gaus Išorinės Mongolijos statusą._

Šviesi Martyno Jankaus asmenybė ir jo atminimas, jo patiotizmas ir ištikimybė Lietuvai ir lietuvių tautai – didelis kontrastas tiems lietuviams, kurie leidosi svetimųjų suviliojami ir įveliami į Lietuvai ruoštas pinkles.

Paskutinį kartą aplankiau Martyną Jankų karui pasibaigus, tremtyje, kai jis jau gulėjo mirties patale šiaurės Vokietijoje! Pasveikinau tuomet jį, kaip Vliko (Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto) Vykdomosios Tarybos pirmininkas, ir tuomi kaip ir pabrėžiau, kad kova už Lietuvą, kurią jis taip mylėjo, yra tęsiama.

1965. II. 4 d."

*

Toliau pasisako Kazys S.Karpius, buvęs savaitraščio "Dirvos" redaktorius (nuo 1917 iki 1948m.), Cleveland, Ohio:

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ