Šeštadienis, Gruo 07th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - MARTYNAS JANKUS

 

MARTYNAS JANKUS

F(ondas) 103, MJF, 391 vienetas, 1869-1941 m. dokumentai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, vokiečių k. Aprašas-kartoteka.

Fondo sudarytojas; M.Jankus (1858-1946), spaustuvininkas, pažangios lietuvių kalba leistos literatūros 1891-1907m. platintojas, lietuvių liaudies švietėjas.

Gauta 1950m. iš buv. Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos. — M.Jankaus grožiniai kūriniai ir straipsniai istoriniais bei švietimo klausimais. — Atsiminimai iš "Aušros" laikų ir kelionės Amerikon. — Atsiminimai iš Klaipėdos gyvenimo. — Mano prietikių enciklopedija". — Susirašinėjimas: Andrikaičio M., Andziulaičio J., Biliūno J., Jagomasto E., Krisčiukaičio A., Kuršaičio A., Matulaičio S., Rimkos A., Stasiulaičio J,, šliupo J., Vanagaičio J., Vydūno, žukaičio M. ir kt. asmenų laiškai daugiausia lietuvių spaudos platinimo reikalais 1882-1914m. — čia ir M.Jankaus įvairiems asmenims išsiųstų laiškų kai kurie nuorašai. — Spaustuvininkų J.Šenkės, Otto Mauderodės laiškai bei sąskaitos, — "Varpo" ir "Ūkininko" prenumeratorių sąrašai. — "Lietuvių Laikraščio" Peterburge, "Vilniaus žinių" laikraščio Vilniuje, laikraščio "CBET“ ir kitų redakcijų laiškai. — Su M.Jankaus veikla susiję teisminiai dokumentai. — M.Jankaus "asmens žinios". — Kitų autorių tekstai, kurių tarpe yra eilėraščių, dainų, atsišaukimų. — Monografinis straipsnis apie M.Jankaus gyvenimą ir visuomeninę bei kultūrinę veiklą.

Išrašyta iš: Lietuvos TSR Mokslų akademijų Centrinė biblioteka. Rankraščių Rinkiniai Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė bibliotekos XI-XX amžiaus rankraščių fondų trumpa apžvalga. Vilnius 1963, (psl. 163-164)".

*

Erdmonas Simonaitis, buv. Klaipėdos sukilėlių direktorijos pirmininkas, visuomenės veikėjas, gestapo kalinys Mauthauseno ir Dachau kacetuose, 1946m. atnaujintos 1918 metais Tilžėje sudarytos Mažosios Lietuvos Tarybos prezidiumo pirmininkas, 1965. V. 31 d. iš Vokietijos rašo:

"Parašiau apie M.Jankų, rodos, nedaug, nes nenoriu kartoti tai, kas gal kitų parašyta. Parašiau, ko kiti nežino. Pagirtinas Jūsų darbo planas — parašyti apie M.Jankų knygą".

O čia — prisiųstojo rašinio tekstas:

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ