Penktadienis, Gruo 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - MARTYNĄ JANKŲ PRISIMENANT

 

MARTYNĄ JANKŲ PRISIMENANT

"Martyną Jankų sutikau pirmą kartą 1911 metais ant Rambyno. Buvau nuvykęs su lietuvių ekskursija garlaiviu iš Tilžės Joninių išvakarėse. M.Jankus tuo metu laikėsi ramiai Bitėnuose, kitur kaip ir nesirodė. Gal buvo jau ir pavargęs, nes pirmiau daug dirbęs tautos labui. Gal buvo jėgų nustojęs. Turėjo ir nemaža rūpesčių su savo spaustuve.

Kai 1918 metais Mažosios Lietuvos veikėjai rinkosi Tilžėje, kur buvo išrinkta Mažosios Lietuvos Tautinė Taryba, M.Jankus neatvyko. Manau, kad nebus atvykęs dėl kun. dr. Gaigalaičio, kuris buvo kvietimus pasirašęs. Jų abiejų santykiai buvo įtempti.

Tik po 1920 metų, kada Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos, M.Jankus vėl įsijungė į lietuvišką veiklą. Jį ypačiai paveikė Jonas Žilius, kuris prancūzų valdymo metu buvo Lietuvos konsulu Klaipėdoj.

Kad sunaikintų vokietininkų ir prancūzų planą iš Klaipėdos krašto padaryti "Freistaatą", buvo sudarytas "Gelbėjimo Komitetas". Toks nekaltas pavadinimas buvo parinktas, kad priešams neatidengtų savo kortų. Komiteto tikslas buvo "išgelbėti" kraštą nuo "freistaatininkų", bet apie tai plačiau pasisakyti nebuvo galima, nes prancūzų agentai labai budėjo. M.Jankų kvietėme būti Gelbėjimo Komiteto pirmininku. Jis sutiko ir nesibaidė, kada sužinojo tikrąjį komiteto tikslą — išlaisvinti Klaipėdos kraštą. Dėl šito tikslo jis tvirtai kovojo nuo pat jaunystės dienų.

Lietuvių pinigais buvo nupirktas Šilutės vokiečių laikraštis "Memelgauzeitung" su spaustuve. Kaip pirkėjai figūravo M.Jankus ir Broželis. Deja, šitas laikraštis su spaustuve vėl pateko vokiečiams. M.Jankus man aiškino, kad spaustuvė davusi nuostolių, kurių nebuvę galima padengti.

Po pavykusio Klaipėdos krašto išlaisvinimo, ''padėčiai atstatyti" į Klaipėdą atvyko sąjungininkų komisija, susidedanti iš Prancūzijos, Anglijos ir Italijos atstovų. Derybos su ja vyko, žinoma, oficialiai, bet kartais — ir neoficialiai. M.Jankus man pranešė, kad jį pakvietęs pas save visai privačiai Anglijos atstovas, generalinis konsulas Dancige Mr. Frey. Prašęs niekam nesakyti. Mr. Frey M.Jankų vaišino "viskiu". Jis prie šito gėrimo pratęs, Jankus — ne. Norėta iš Jankaus išgauti lietuviškų paslapčių-planų. Bet M.Jankus, jau kiek palinksmėjęs, vieton paslapčių — pradėjęs deklamuoti lietuviškai...

Jankus buvo nuoširdus gyvenime ir veikloj. Intrigų vengdavo".

 

*

Po pakartotinų prašymų ką nors plačiau apie M.Jankų parašyti, prel. M.Krupavičius, tarytum, šiek tiek bardamasis (bet ne piktai), 1965m. birželio 22 d. šitaip atsiliepė:

"Mielasis Brolau,

Spaudi mane kaip mygtuką ir dar pasikvietei į talką Jankų Elzę — parašyk apie Martyną Jankų. Spaudžiat neatlaidžiai. Ir Saliamonas iš tuščios bonkos nieko neišspaudžia. Pas mane šiuo klausimu – beveik tuščia bonka. Su Jankum aš buvau susitikęs ir betarpiškai gyvu žodžiu kalbėjausi, manau, ne daugiau kaip 5-6 kartus. Niekad nesusirašinėjom. Aš apie jį žinau tik iš spaudos. Iš jos žinau visas jo gėrybes ir blogybes. Verčiamas spausiu.

310

 

Gal kokį lašą išspausiu. Ar jį savo istorijai panaudosi, nežinau. Priklauso nuo to, kokį metodą rašymui panaudosi...“

Tad įvadas. Jo gali būti daugiau, negu pačios temos. Pradedu apie Jankų:

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ