Penktadienis, Gruo 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - TIES SPAUSTUVĖS LIKUČIAIS

 

TIES SPAUSTUVĖS LIKUČIAIS

Užlipome ant klėties aukšto. Ten, palėpėje, sukrautos buvusios spaustuvės liekanos. Krūvos laikraščių ir knygų-knygelių sudėliota pasieniais. Susėdus ant dėžių, M.Jankus pradėjo vartyti tai laikraštį, tai knygelę, daugiausia jo paties parašytą. Pasakojo, paskaitė kokį eilėraštį, padeklamavo arba, knygelę belai-kydamas rankoj, iš atminties ją išdainavo...

Kiekvienas laikraštis ar leidinėlis, atrodė, jam priminė ištisą pastangų, laimėjimų ir nusivylimų laiko tarpą. Priminė visą eilę gyvų ir jau mirusių bendradarbių ir veikėjų: Sauerveiną, Mikšą, Mauderodę, Jagomastą, Zauniūtę, Basanavičių, Vydūną, Vanagaitį ir daugybę kitų vardų. Savaime aišku, jie iškilo ne kaip mažai žinomi ir idealizuojami veikėjai, bet kaip žmonės, su žmogiškais privalumais ir klaidomis. Ypatingai ilgai M.Jankus vartė pageltusius "Saulėtakos" laikraščio lapus. Į šį laikraštį, paties redaguotą ir leistą, jo buvo įdėta daug vilčių. Deja, patirta ir daug nusivylimo. Įvairiais leidinėliais jis ir mus apdovanojo.

Pasakojo jis mums, kaip dar Birutės draugijos laikais, lietuvybės idėjos apimti, ėję per kaimus, platindami lietuvišką spaudą ir ragindami rinkti į Prūsijos seimą lietuvius atstovus, žmonėms susirinkus, sakydavę prakalbas ir dainas dainuodavę. Eidavę dažniausiai keturiese, ar daugiau: Smalakys, Vanagaitis, Zaunius, Plota, Lapėnas, jis ir kt. Tai buvę stiprūs vyrai. Jei ir būtų pabandę kas muštis — nebijoję, būtų apsigynę...

M.Jankus eidavęs ir vienas su spaudos pundais. Atsidūrdavęs Didžiojoj Lietuvoj ir Tilžės krašte, anapus Nemuno.

— Taip bevaikščiodamas po Pilkalnio kraštą, Jociūnuose, ir pačią, savo Anę susiradau, — švelniai nusišypsojo Martynas Jankus. Ir atsidusęs, nutilo. Daugiau klausinėti nebedrįsau.

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ