Penktadienis, Gruo 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - AUŠRAI BRĖKŠTANT

 

VLADAS BŪTĖNAS

AUŠRAI BRĖKŠTANT

(A. A. AUŠRININKUI MARTYNUI JANKUI)

 

Tu pažvelki dar, seneli, — ten rytuos aušra prabrėško,

Ir prašvis ji, kaip žibintas tas šviesus...

Ir kurią užžiebęs, tartum žvakę vaško,

Nuėjai ilsėtis pas "Aušros" draugus.. ♦

 

Tu pažvelki dar, seneli, — ten padangė šviesis...

Ir viršum medinių kryžių ir laukų Bitėnų

Jau aušros šešėliai švinta ... Ir nuvys erškėčiai...

Laisvės giedruliai su knygnešiais ateina ...

 

Gi paskui ten eis ginkluoti sūnūs,

Ir aušros švies spinduliai jiems kelią.

Eis, kaip Jūs kad ėjot, nepalūžot...

Eis prikelti mūsų mielą šalį.

 

Ir aušros spinduliuose ten pasirodys Baltas žirgas,

Ir prie jo sustos sūnų grandinės...

"Bet kur tas senelis, ją užžiebęs?" —

Klaus lietuvis ir kartos Rambynas.

 

O kuklus tik smėlio kauburėlis,

Kaip šviesi žvaigždė šiaurinė,

Švies lietuviui ir minės senelį —

didį vyrą, nebegrįžusį tėvynėn.

Flensburgas
1946. V. 24.

(Iš ''Žingsnių" leidinio mirusiam M.Jankui pagerbti).

*

Ištraukos iš dr. V.Tercijono pranešimo, padaryto 10m. nuo M.Jankaus mirties sukakties proga Mažosios Lietuvos Bičiulių draugijos posėdy Brooklyne 1956m. lapkričio 25d. (Naujienos, 1957. V. 18):

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ