Penktadienis, Gruo 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - SUSIPAŽĮSTAME SU M.JANKUM

 

SUSIPAŽĮSTAME SU M.JANKUM

Gruodžio 19d., sekmadienį, visi Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto nariai susirinko Šilutėje ir dalyvavo lietuvių veikėjų vakarienėje, kur buvo aptariami ir susijungimo su Didžiąja Lietuva klausimai. Atitrūkus nuo vakarienės, trumpame posėdyje Martynas Jankus priėmė Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto pirmininko pareigas. Komiteto pirmuoju vicepirmininku buvo išrinktas Jurgis Strėkys; antruoju — Jurgis Lėbartas; pirmuoju sekretoriumi Jonas Vanagaitis, antruoju — Vilius Šaulinskis; nariu Jurgis Bruvelaitis, netrukus paėmęs komiteto reikalų vedėjo pareigas. Dėl laiko ribotumo, pasiskirstymas pareigomis, užprotokoluotas tik sekančiame posėdyje, jau Klaipėdoje. Vakarienės metu pasakyta daug karštų kalbų, čia dalyvavo ir kalbėjo Antanas Ivaškevičius, Juozas Pronskus ir Steponas Darius. Vėliau jie buvo kooptuoti į Vyriausiąjį Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetą ir pasiliko nuolatiniais slaptais jo bendradarbiais.

Man tada labai rūpėjo susipažinti su M.Jankum, "Aušros" laikų veikėju, dabar pašauktu vadovauti tokiam svarbiam ir pavojingam darbui. Turiu prisipažinti, kad ne iš karto jį perpratau. Tik ilgiau su juo padirbėjęs ir Bitėnuose su juo pabuvojęs, jo mįslę įspėjau. Iš pirmo žvilgsnio Martynas Jankus man priminė V.Pūtvį, nors savo išvaizda ir nebuvo į jį panašus. Toks įspūdis susidarė gal dėl to, kad Jankaus ramiame ir inteligentiškame veide, kaip ir pas Pūtvį, visada glūdėjo kažkokia neatspėjama mintis ir susimąstymas. Taip pat iš karto atrodė numanu, kad jis savo mintimis ir jausmais labai susietas su praeitimi. Tačiau, nežiūrint tos jo romantikos, jei taip galima išsireikšti, nuotaikos, M.Jankus tiesiog stebino mus savo praktiškumu, veiklumu ir patvarumu.

Su M.Jankumi buvo lengva dirbti. Jis buvo nuostabiai geras pirmininkas. Savo taikia dvasia jis visuomet mokėdavo nuomonių skirtumus išlyginti. Gerai orientavosi politinėje padėtyje, žinojo gyentojų nusiteikimus, o propagandos darbe dėl susijungimo — buvo pilnas nuostabiai našios iniciatyvos. Tai buvo ne sukeltos bangos nešamas šipulys, bet vadovas tikrąja žodžio prasme.

Susijungimo su Didžiąja Lietuva tikslas, M.Jankui nebuvo nei naujas, nei svetimas. Jis to tikslo siekė visą gyvenimą, nuo "Aušros" ir draudžiamosios spaudos platinimo laikų. Ankstyvesnėms priemonėms nepavykus, sukilimo mintis jam buvo konkreti ir praktiška priemonė šiam tikslui atsiekti. M.Jankus visa širdimi tikėjo, kad sukilimas pasiseks ir tuo tikėjimu stipriai veikė kitus. Ruošiant sukilimą, atrodė, kad jis net pajaunėjo, kad jo jėgos padidėjo.

M.Jankaus asmenybės žavumą pripažino ir ypatingai vertino visi jo Didžiosios Lietuvos bendradarbiai. Berods, Juozas Pronskus tai suformulavo šitaip išsireikšdamas: "Mažoji Lietuva Klaipėdos krašto atvadavimui davė garbingiausią savo vyrą. Asmenybės turtingumu ir patrauklumu su M.Jankumi galėtų konkuruoti tik filosofas Vydūnas, tačiau krašto vadavimo kovos žygyje — Martynas Jankus turi pirmenybę".

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ