Šeštadienis, Gruo 14th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - JIS – MAŽOSIOS LIETUVOS POLITIKOS IR MORALĖS RAMSTIS

 

JIS – MAŽOSIOS LIETUVOS POLITIKOS IR MORALĖS RAMSTIS

Kai M.Jankus dirbo didelį darbą, tebuvau tik vaikas ar vaikinas. Jokių bendrų reikalų su juo neturėjau, nei politinių ar visuomeninių, nei asmeninių. Matydavau jį dažnai mūsų namuose, kur jis lankydavosi pas mano a.a. brolį Adomą su visokiais reikalais prieš 1923 mėtų įvykius ir po jų, bet jį tik matydavau ir su juo pasisveikindavau kaip jauniausias šeimos narys.

Esu jį matęs daug kartų Rambyno šventėse ir lankęs jo namus Bitėnuose, bet ir ten buvau tik paprastas "svečiukas". Jo kalbų netekdavo klausyti, nes, kaip brolio Adomo jauniausias brolis, vis buvau apkrautas visokiom "organizacinėm'' pareigom ant Rambyno ar Bitėnuose ir taip likdavau tų šiaip įdomių įvykių "periferijoje". Vėliau ilgiems metams išvykau į užsienius studijuoti. Kai buvau suaugęs ir jau atsakingose pareigose, su M.Jankum netekdavo pasimatyti, o jei taip — tai tik prabėgom. Tik jau Klaipėdos kraštui atitekus vokiečiams ir karo metu vokiečiams okupavus Lietuvą, teko M.Jankų porą kartų aplankyti Kaune, kai jis ten, sirguliuojantis, senstąs ir pritrenktas skaudžių įvykių, gyveno. Atsimenu, kaip malonu jį tada buvo aplankyti. Bet dialogas — visvien nesipynė, mūsų trumpi pasikalbėjimai būdavo tik "vienpusiški": jo monologas apie vokiečius ir jų jam daromas skriaudas, kurias jis mėgdavo paįvairinti būdingu jam humoru ir visokiais jo sukurtais eilėraščiais ar dainuškomis. Gailiuos, kad tada jų neužsirašiau ir kad jas pamiršau. Tik tiek galiu pridurti, kad jis mano akyse vis buvo ir liks savotiška "aureole apvainikuotas" Mažosios Lietuvos politikos ir moralės ramstis; į jį žiūrėdavau visada su dideliu respektu; iš jo veiklos ir laikysenos, kaip iš daugelio kitų Mažosios Lietuvos didelių patriotų, semdavau ir sau drąsos bei pasišventimo savam nusistatymui, žinau, kad jis tokiu būdu paveikė ir įtaigojo ne vieną Mažosios Lietuvos jaunuolį ir tuomi gerokai prisidėjo prie Mažosios Lietuvos patriotinės minties stiprinimo ir išlaikymo iki šių liūdnų dienų.

*

Paprašytas pasisakyti apie M.Jankų žurn. Vincas Rastenis, 1965. II. 8 d. laiške šitaip rašo:

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ