Penktadienis, Gruo 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - MANIFESTAS

 

MANIFESTAS

Visiems gyventojams Klaipėdos krašto.

Per ilgus šimtmečius mūsų kraštas vergavo svetimiems. Per Versalės Pakajaus sutartį mes tapome atskirti nuo Vokietijos, kaipo iš seno lietuviškas kraštas. Bet ir šiandien mes svetimųjų spaudžiami ir varginami vien tik už tai, kad lietuvninkais gimę, jais ir būti norime. Mūsų krašto valdytojai, neatsižvelgiant mūsų krašto reikalų ir prieš mūsų norą, visomis sylomis dirba, ydant iš mūsų krašto visiems žinomą "Freištatą" sudarius ir mus amžiams galutinai pavergus.

Atėjūnų viešpatavimas jau baigia mūsų kraštą gaspadoriškai paskandinti; ant mūsų yra užtrauktas milijardas skolos, neskaitant tų milijonų, kuriuos už apstatymą vaisko reiks mokėti; mokesčių ir viso gyvenimo našta be giminės ir stono skirtumo spaudžia gyventojus kasdien vis daugyn. Nedaug beliko dienų mūsų kraštą svetimiems išduoti ir galutinai pražudyti. Mūsų krašto istorijai muša dvyliktoji valanda. Todėl paskutiniame akimirksnyje —

Mes, Vyriausias Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas, sąžiningai pildydami Jūsų uždėtas pareigas, išreikštas dideliuose susirinkimuose, protestuose ir nutarimuose, remdamiesi Jūsų išrinktais Gelbėjimo Komiteto skyriais, didesnėse mūsų krašto vietovėse ir atmindami istorinius nuo seniausių laikų čia įsigyvenusius lietuvių giminės mierius prie vienos lietuvių valstybės, šiuo mūsų manifestu po viso pasaulio akių garbingai pranešame:

1. Nuo šiandien visą šio krašto galybę ir vyriausią valdžią paimame į savo rankas.

2. Ligi šiol buvusią krašto direktoriją su Steputaičiu priešaky ir Statsratą skaitome atstatytą ir prašalintą ir nieks neprivalo jų klausyti.

3. Nuo šiandien pat Klaipėdos krašto direktorijos Pirmininku paskiriame mūsų krašto gyventoją, buvusį senos direktorijos narį, Erdmoną Simonaitį ir pavedame jam ne vėliau trijų dienų sudaryti Krašto Direktoriją iš 5 žmonių.

4. Nuo šios dienos abiem mūsų kalbom ir visiems gyventojams šio krašto duodamos lygios teisės.

5. Visiems politiniai prasikaltusiems prieš buvusią valdžią liuosybę atiduodame.

6. Dėl sudavadijimo mūsų krašto dalykų Komitetas rūpinsis, kaip veikiai galės, kad skubiausiai atsibūtų rinkimai į Klaipėdos krašto seimą demokratišku būdu.

7. Visi krašto gyventojai kviečiami užsilaikyti ramybėje, urėdininkai ir tarnautojai privalo pasilikti savo vietose ir toliau savo pareigas atlikti. Urėdininkams ir tarnautojams darbas bus užmokama prisitaikant aukso valiutos.

8. Ydant Klaipėdos krašte ramumą išlaikius, gyventojus, jų gyvybę ir turtą apsaugojus nuo užpuolimų, plėšimų ir visokių pavojų, o taipjau, kad nuo vidujinių neprietelių apsisaugojus, visam krašte skelbiame išimties stovį su visom jo pasekmėm.

9. Išimties stoviui esant, visame krašte alkoholiniai gėrimai pardavinėti draudžiama.

10. Nusižengusiems prieš mūsų zokonus ir paliepimus, prie Krašto Direktorijos yra sudaromas Vyriausias Išimties Sūdas.

11. Visi, kurie ardys ramybę krašte, naikins telefonus, tiltus ir kitą krašto turtą ir priešinsis naujos valdžios paliepimams, bus atiduoti į Išimties Sūdą ir baudžiami Cuchthause. Už sunkesnius prasikaltimus bus nusūdyti ant smerties.

Mes šitą didį darbą atliekam vardan teisybės, dėl gyventojų gerovės ir geresnės mūsų krašto ateities. Visus, kam rūpi gimtojo krašto laimė, kviečiame į bendrą talką ir Visagalis Dievas šitame mūsų darbe tebūna mūsų pagalba.

Šis manifestas duotas Šilokarčiamoje, 9 Januario dieną metų 1923-čių.

 

MARTYNAS JANKUS
Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto Pirmininkas

 

JURGIS LĖBAUTAS
2 Vicepirmininkas

 

JURGIS STRĖKYS
1 Vicepirmininkas

 

VILIUS ŠAULINSKIS
Sekretorius

 

JURGIS BRUVELAITIS
Komiteto narys ir reikalų vedėjas.

 

Atvykus vertėjui, kuriuo buvo šaulys, mokytojas Juozas Gvildys, jis su J.Pronskum pakilo į trečią aukštą, į ''Prūsų Lietuvio Balso" patalpas, vertimo daryti, mes gi ėjome sargybą ties viešbučio durimis. Darbą pabaigus, manifestą įdavėm Šaulinskiui, kad jį surinktų gotiškomis raidėmis. Jis su broliu ir atliko šį pavojingą darbą, pasislėpę sandėliuke.

Keistu sutapimu, manifestui panaudoti rašmenys buvo iš Martyno Jankaus Bitėnų spaustuvės, kurią Šaulinskis kadaise buvo iš Jankaus nupirkęs. Tomis gotiškomis raidėmis, kuriomis daugelį metų Jankus spausdino laikraščius ir knygeles, buvo surinktas ir Klaipėdos krašto laisvės dokumentas.

Sausio 4-5 d. manifesto rinkinį nugabenome Kaunan. Šią pavojingą kelionę plačiau esu aprašęs atsiminimuose apie Klaipėdos sukilimą knygoje "Nepriklausomai Lietuvai". Iš Kauno manifestas grįžo jau Klaipėdos krašto vaduotojų savanorių nešamas. Jis puikiai atliko savo paskirtį.

 

*

Sausio 7d. vėl grįžau Klaipėdon. Šaulių Sąjungos pirmininkas prof. V.Krėvė-Mickevičius dar kartą mane siuntė, kad painformuočiau ir nuraminčiau klaipėdiečius dėl pakartotinio sukilimo datos nukėlimo. Klaipėdoje Martyno Jankaus jau neberadau. Jis  su J.Bruvelaičiu buvo išvykęs į Bitėnus ir Pagėgius sukilėlių pasitikti. Klaipėdoje buvo likęs Vanagaitis,  kuris mieste laukė sukilėlių, ir Vilius Šaulinskis, kuris organizavo ir tvarkė klaipėdiečius savanorius ir sekė prancūzų veiksmus. Iki sausio 9 išsislapstęs Klaipėdoje, išvykau per sieną į Kretingą ir Darbėnus. Iš ten sausio 15 dieną su savanoriais atžygiavau Klaipėdon.

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ