Šeštadienis, Gruo 07th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - M.JANKAUS, GELBĖJIMO KOMITETŲ

 

M.JANKAUS, GELBĖJIMO KOMITETŲ IR KLAIPĖDIEČIŲ LIETUVIŲ VAIDMUO KLAIPĖDOS KRAŠTĄ ATVADUOJANT IR JĮ PRIJUNGIANT PRIE DIDŽIOSIOS LIETUVOS

Iki šiol spaudoje nedaug tebuvo žinių apie pačių klaipėdiečių dalyvavimą organizuojant ir vykdant sukilimą. Net Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto įsisteigimo diena ir vieta bei jo narių sąstatas retai kur teisingai parašomi. Kartais pasigirsta tvirtinimų, kad klaipėdiečių vaidmuo sukilime buvęs tik pagalbinis, kad iniciatyva išėjusi tik iš Didžiosios Lietuvos žmonių ir kad kraštui atgauti lėmęs kariškas žygis, įvykdytas Didžiosios Lietuvos vyrų. Net Lietuvių Enciklopedijoje, kur plačiai aprašytas M.Jankaus gyvenimas ir jo lietuviškoji veikla, jo vaidmuo Klaipėdos sukilime nedaug tepaminėtas. Kai Vaclovo Biržiškos paklausiau, kodėl taip yra, jis atsakė, kad M.Jankus nebuvęs sukilimo iniciatorius ...

Visiems aišku, kad atvaduoti kraštą prieš gyventojų valią neįmanoma. Tai būtų krašto okupacija, kuri, ypač anomis politinėmis aplinkybėmis, tuojau pat būtų pasmerkta žūti. Net sukilimui inscenizuoti reikalingas vietos gyventojų pritarimas, šiuo atveju lėmė ne tik palankiai susiklosčiusios politinės aplinkybės, net tam tikras Vokietijos palankumas, bet ypačiai krašto lietuviškumas ir energinga Gelbėjimo Komitetų veikla. Krašto nuotaikos sukilimui buvo taip paruoštos, kad žygio pasisekimas buvo užtikrintas. Svarbiausia, dažnai mūsų užsimirštama, kad sukilimas vyko klaipėdiečių vardu ir jų atsakomybe. Klaipėdiečiai vyko net į Kauną talkininkų pasitikti ir jiems rodė kelius. Kiti laukė prie sienos, visi kovėsi savanorių daliniuose ir vykdė pavojingas misijas. Gyventojai savanorius maitino ir globojo. Formaliai imant, Didžiosios Lietuvos šauliai ir kariai buvo pagalbinė jėga Klaipėdos kraštui išsivaduoti. Erdmonas Simonaitis labai gražiai tą santykį formulavo: "Mes išsivadavome Didžiosios Lietuvos brolių pagalba".

Jei M.Jankaus vadovauto Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto paskelbtas manifestas buvo vėliava, kurią savanoriai nešė šalia ginklų, tai Šilutės seimo deklaracija buvo tasai skydas, kuris dengė Lietuvos vyriausybę beginant sukilimo vaisius ir kovojant už Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos.

Tuometinis Lietuvos atstovas Maskvoje Ladas Natkevičius, kuris dalyvavo Šilutės seime, kartą išsireiškė, jog toji deklaracija turėjo nepaprastos reikšmės sunkiose derybose su santarvininkais. Pagal bepradedančią įsigyventi demokratinio valdymosi santvarką, anot Natkevičiaus, žmonių valia turinti lemiamos reikšmės. Parlamente opozicija — normalus reiškinys, bet opozija Šilutės seimui ir Gelbėjimo Komiteto veiklai — galėjusi labai pakenkti jų nutarimams, nes šios institucijos buvusios sudarytos revoliuciniu būdu. Kadangi organizuotos opozicijos nebuvę ir net nei vieno viešo protesto nepasigirdę, tai Gelbėjimo Komitetas ir Šilutės seimas galėjo atstovauti krašto gyventojų valiai. Derybose su Santarvės Nepaprastąja komisija savanorių vadas J.Budrys, kaip Lietuvos valdininkas, galėjo būti lengvai nušalinamas, bet Gelbėjimo Komitetas, vietos gyventojų rinktas ir įgaliotas, nebuvo taip lengvai iš pozicijų išjungiamais.

Martyno Jankaus vaidmuo sukilime toks ryškus ir nepakeičiamas, kad be jo sunku būtų įsivaizduoti Klaipėdos krašto atvadavimą. Aišku, M.Jankaus vietoje galėjo būti ir kitas Mažosios Lietuvos, kad ir ne taip autoritetingas, veikėjas. Visa atsakomybė teko Jankui, kaip Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto pirmininkui. Dėl to ir kalbama apie jį, dėl to jis vadinamas Mažosios Lietuvos patriarchu, nors, anaiptol, nemažinami ir kitų Klaipėdos krašto atvadavimo dalyvių nuopelnai.

Vladas Pūtvis, rašydamas apie brolių amerikiečių pagalbą Lietuvos valstybės atstatymo laikais, savo straipsnyje "Brolių pagalba" rašė, kad ne vienas teisėtai galėtų iš jų pasakyti: "Jei ne aš, Lietuva būtų žuvusi. Jei ne jis — nebūtume turėję Nepriklausomybės" ("Neužmiršk Lietuvos", Lietuvos šaulių Sąjungos leidinys Amerikos lietuviams). Tą patį būtų galima pasakyti ir apie Klaipėdos krašto atvadavimą. Seniausiam ir nusipelniusiam aušrininkui Martynui Jankui — tie žodžiai pirmoj eilėj taikintini.

Sukilimas M.Jankui buvo tik vienas tarpsnis jo kovingo gyvenimo kelyje už susijungimą su Lietuva. Pašauktas toms pareigoms, jis nesvyruodamas sutiko ir, kaip kietas granito stulpas, stojo už Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susijungimą.

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ