Šeštadienis, Gruo 07th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - NUOTAIKOMS KINTANT

 

NUOTAIKOMS KINTANT

Sukilėlių žygiai, jų griežtumas susitvarkant su Petisnė ir derybose su sąjungininkų Nepaprastąja komisija bei raitelių paradai, vokiečiams patiko. Kovingumą, griežtumą, tvarką ir energingą veiklą — vokiečiai visuomet vertina. Nemaža reikšmės vokiečių ir vokietuojančių palankumui ir net simpatijoms sukilimui turėjo ir tylus Vokietijos pritarimas tam reikalui. Tą pritarimą buvo pareiškęs šaulių Sąjungos pirmininkui prof. V.Krėvei-Mickevičiui ir Vokietijos kariuomenės vadas gen. Hans von Seeckt, kai prieš sukilimą tuo reikalu Krėvė lankėsi pas jį Berlyne. Tačiau nei sukilėlių vadovybė, nei Lietuvos vyriausybė negalėjo sutikti su von Seeckto pageidavimu, kad Klaipėdos krašto ateities reikalu būtų tariamasi su Vokietija. Tas Vokietijai, aišku, negalėjo patikti. Iš Vokietijos grįžo per sukilimą pabėgę aršūs vokietininkai ir, Lenkijos okupacijos pavojui praėjus, jie ėmėsi Lietuvai priešiško darbo. Vokiečiai sekė kiekvieną naujosios administracijos žingsnį ir stengėsi išnaudoti kiekvieną pasitaikančią klaidą.

Lietuvos administracijai kai kada trūko tam tikro griežtumo, kuris vokiečiams buvo įprastas ir reikalingas. Iš kitos pusės, ir pats lietuvių elementas pasijuto per mažai remiamas, net aplenkiamas. Pavyzdžiui, toks Gervinąs, kuris, parlamentaru rizikuodamas savo gyvybe, eidavo užrištomis akimis pas prancūzus, neteko darbo. Jis buvo siuvėjas, ir jokia vokiečių valdoma siuvykla nebenorėjo jo priimti darban, žiūrėdami į Vyriausiąjį Gelbėjimo Komitetą, kaip į tikrą savo atstovybę, lietuviai jį užvertė visokiais skundais, paklausimais ir pagalbos prašymais.

Jau vasaros metu iš Paryžiaus, kur vyko derybos dėl Klaipėdos krašto konvencijos, atėjo labai nepalankių žinių. Lenkai stengėsi, kad Klaipėdos uostas, vandens keliai ir geležinkeliai būtų paskelbti atviromis zonomis. Todėl liepos 8d. Vyriausiasis Gelbėjimo Komitetas Klaipėdoje, "Ryto" viešbutyje, vėl sušaukė seimą. Seimas, pirmininkaujamas M.Jankaus, tuo reikalu priėmė šią griežtą rezoliuciją:

"Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto seimas, susirinkęs savo pilname sąstate, 1923m. liepos mėn. 8d., po pietų 1 val., Klaipėdos "Ryto" viešbučio salėje, aptaręs Klaipėdos krašto politinius ir ekonominius reikalus, nutarė vienbalsiai, viso pasaulio akivaizdoje, Lietuvos vyriausybės ir Klaipėdos krašto delegacijai į Paryžių pareikšti:

Pasirašymą Klaipėdos krašto statuto arba kitos sutarties, kuria remiantis galėtų lenkai arba kiti gauti tokių teisių krašto valdyme, per kurias galėtų būti siaurinamas Lietuvos suverenitetas Klaipėdos krašte, ar tai būtų uosto, vandens kelių ar geležinkelių valdyme, mes, to krašto gyventojai, tokios sutarties nepripažinsime, bet visą laiką, jeigu toks pasirašymas įvyktų, griežčiausiomis priemonėmis kovosime. Iš mūsų delegacijos Paryžiuje (turima omenyje Klaipėdos krašto delegacija) griežtai reikalaujame nenusileisti iki galo ir laikytis jai duotų instrukcijų".

Po to seime buvo dar apsvarstyti bei nutarti šie klausimai:

1. Reikalauti, kad vietos valdininkams, nemokantiems lietuvių kalbos, būtų paskirtas tam tikras terminas ją išmokti. Valdininkus, kurie žemina valdžios autoritetą, iš tarnybos paleisti.

2. Raginti valdžią kuo skubiausiu laiku išleisti mokykloms lietuviškų vadovėlių.

3. Svarstant klausimą apie policiją, buvo nusiskundimų, kad formuojant dabartiniu metu valstybinę policiją, pateko jon daug asmenų, visai nemokančių lietuvių kalbos, kuriems lietuvybės idėja — visai svetima.

4. Bažnyčios reikalu — numatyta įkurti lietuvišką seminariją.

Ilgai buvo ginčytasi ekonominiais klausimais, kuriems išspręsti nutarta sušaukti provizorinę Krašto Tarybą.

Vėliau išrinkta speciali 5 asmenų komisija, kuriai pavesta visus seimo pageidavimus ir reikalavimus sutraukti į nuodugnų ir išsamų memorandumą ir jį įteikti krašto valdžiai (žr. "Trimitas", 1923 m. liepos 26 d., nr. 149).

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ