Trečiadienis, Gruo 11th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - MARTYNUI JANKUI

 

MARTYNUI JANKUI

"Norėčiau prikelti nors vieną senelį..."

Taip nuoširdžiai geidė Maironis.

Poetas juk jautė, kad Lietuvai kelią

Į laimę nutiesia tik žmonės.

 

Mes džiaugiamės nūn susirinkę į šventę,

Kad laisvė Rambynan sugrįžo,

Kad mūsų tauta, kuri alpo ir kentė —

Gyvent ir žygiuot pasiryžus.

 

Ko siekia, ko trokšta, kur eina jinai —

Įvykdyt buities testamentą?

Jai kelią nurodė tautos milžinai,

O mintys ir darbas jų šventas.

 

Ar aušo aušra, ar dundėjo pastrankos,

Ar siautėjo audros pajūry —

Pirmuos apkasuos kovon šaukė mus Jankus,

Ugniakurą laisvės užkūręs.

 

Pavojus? Juokai. Mes lietuviai — nebijom!

Kalėjimas? Kančios? — tai niekis —

Didvyrių kapus mes papuošim lelijom,

Gyviems tik kovoti belieka.

 

Kovoti dėl laisvės, kovoti dėl laimės,

Kovoti dėl šventų idealų,

Kovoti lietuviškai, drąsiai be baimės,

Kovoti, kovoti lig galo.

 

Ir ėjo prieš audrą ir ėjo prieš vėją

Lietuvninkų menkas būrys ...

Likimo kalba įspūdingai kalbėjo

Pajūrio šviesus švyturys.

 

Daug metų, daug žygių, daug darbo ir vargo,

O laisvę įgijom dar taip neseniai...

Rambyno žiny, mielas Tėviškės Sarge,

Gyvenk ir kovok amžinai!

("Keleivis", Mažosios Lietuvos lietuvių laikraštis, 1956m. birželis).

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ