Pirmadienis, Gruo 16th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - PADĖJAI PROTĖVIŲ KRIVULĘ

PADĖJAI PROTĖVIŲ KRIVULĘ

(MARTYNUI JANKUI)

Seneli, vienas mums esi iš daugio
Tarp milžinų toks pilkas, o ryškus —
Kaip ąžuols drūts, piliakalny išaugęs
Viršum tėvynės gaudžiančių miškų.

 

Kada galiūnai rūsčiai užsimojo, —
Duso nuo smūgių žemė kruvina,
Tu jos raudoj dar jaunas sudūmojai:
Laisvės jai, laisvės! Priespaudos gana!

 

Iškėlęs rankoj sentėvių krivulę,
Kaip gandas dyvinas iškeliavai
Pas tuos, kur jaujoj savo derlių kūlė,
O išvežiojo viešpačiai laivais.

 

Jėgas įtempęs per pavojaus ragą
Žadinai žemę jos skriaudų aidais,
Nes paregėjai bočių laužus degant,
O virš ugnies — seni tautos vadai...

 

Kaip senas dievas žilas Vaidevutis —
Veidas ramus, o rankos iš liepsnos
Dangun iškeltos. Už anūkų būtį
Siela balandžiu į dausas plasnos.

 

Ugnys žalčiais vyniojasi įtūžę,
Tirpsta sermėga riterio prasta, —
Tai Herkus Mantas kovoje palūžo
Su vakarinio viesulo klasta.

 

Laužo šviesoj ir kunigas Mažvydas
Catechizmusą rašo paskubom,
Ir Donelaitis būro būdą gydo,
Nešdamas giesmę dūminėn dubon.

 

Ar besupras tave anie artojai,
Pratę engėjo švilpaut dainuškas?

Bet nuėjai ir drąsiai pakartojai,
Kad nusilenkti ponui nėr už ką!

 

Nenurimai, sakei ir pats tikėjai, —
Broliai pabus, jų vardas nuskardės.
Tau jų kiekvieno taip labai reikėjo,
Daugiau kaip savo plakančios širdies.

 

Šiandien jie vėl prarado laisvės kelią, —
Vieni klojas ir pančiuose vaitos,
O tu ilsies kapuos, kilnus seneli,
Nebeišvedęs per glūdumas tautos...

*

Atsakydamas į laišką, prel. M.Krupavičius 1965. I. 14 d. laiške pradžiai tiek parašė:

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ