Šeštadienis, Gruo 07th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - ŽIUPSNELIS ATSIMINIMŲ APIE

ŽIUPSNELIS ATSIMINIMŲ APIE MAŽOSIOS LIETUVOS PATRIARCHĄ M.JANKŲ

 

1923m. sausio 14 dieną, ankstį rytą, gavau slaptą įsakymą atvykti į Kauno geležinkelio stotį, iš kur, kartu su kitais Geležinkelio Valdybos sudarytos komisijos nariais, turėjau vykti į sukilusį Klaipėdos kraštą ir tenai tvarkyti sukilėlių sustabdytą geležinkelio judėjimą. Tą ypatingos paskirties komisiją sudarė inž. Dobkevičius, inž. Ilinas ir aš. Mums buvo duotas tarnybinis traukinys; susidedąs iš vieno salon-vagono ir garvežio, kuris, beveik niekur nesustodamas, pro Tauragę, Lauksargius atvyko į Šilutę, kur turėjo laikinę buveinę Vyriausiasis Mažosios Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, kurio pirmininku buvo Martynas Jankus.

Tenai, Šilutėj, Mažosios Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto štabe, man teko didelė garbė susipažinti su Mažosios Lietuvos Patriarchu Martynu Jankum. Jis man padarė labai gilų ir teigiamą įspūdį. Iš pasikalbėjimų patyriau, kad Jankus buvo itin didelis optimistas. Visi istoriniai dabarties įvykiai jam atrodė tokie paprasti ir būtini, o nepriklausomos Lietuvos Respublikos ateitis, prijungus Klaipėdos kraštą vakaruose ir Vilniaus kraštą rytuose, jo žodžiais tariant, būsianti didinga ir šviesi.

Sausio 15 dieną sukilėliai, po trumpo mūšio su prancūzų maža kariška įgula, išlaisvino Klaipėdą. Tuomet mūsų traukinys įvažiavo į Klaipėdą ir gana trumpu laiku geležinkelio judėjimas buvo atstatytas, o mūsų komisijos uždavinys — pasibaigė. Mes grįžom atgal.

*

Advokatas ir visuomenininkas Rapolas Skipitis, dabar gyvenąs Čikagoj, 1965m. balandžio 3d. prisiuntė šitokį raštą apie M.Jankų:

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ