Penktadienis, Gruo 06th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ - SLAPTAS GELBĖJIMO KOMITETŲ SUVAŽIAVIMAS KLAIPĖDOJE

 

SLAPTAS GELBĖJIMO KOMITETŲ SUVAŽIAVIMAS KLAIPĖDOJE

Prieš pat Kalėdas buvau iškviestas Kaunan pas Šaulių Sąjungos pirm. prof. V.Krėvę-Mickevičių. Iš tenai grįžau su pavedimu pasirūpinti sukilimo manifestu ir sukilėlių direktorijos sudarymu. Kai apie tai pranešiau Jankui, jis nudžiugęs pareiškė:

— Tai gerai, kad jau kopiame į kalną. Jei mūsų ginkluotų talkininkų paruošimas baigiamas, tai mes nedelsime paruošti sukilimo manifestą, sudaryti vyriausybę ir pasiimti visą atsakomybę už sukilimo išvadas. Kraštas jau yra paruoštas...

M.Jankaus optimizmas ir ryžtingumas žengti dar vieną žingsnį į priekį, mano abejonių, vis dėlto, neišsklaidė. Ar kraštas sukilimui tikrai pakankamai paruoštas? Ar nebus tai per didelė staigmena provincijos žmonėms?...

Pasitarę su Bruvelaičiu, pasiūlėme Jankui tarpšvenčio metu sušaukti slaptą, jei galima, visų jau krašte įsteigtų Gelbėjimo Komitetų konferenciją. Tai būtų geriausia priemonė gyventojų nusistatymui patikrinti.

— Gerai, — pasakė Jankus, — prarasti nieko neprarasime, o už įdėtą triūsą, neabejoju, šį tą laimėsime.

Suvažiavimas įvyko, berods, gruodžio 29 ar 30 dieną seno Klaipėdos lietuvių veikėjo Pėteraičio namuose, Liepojos gatvėje. Erdvi Pėteraičio svetainė vos sutalpino prigužėjusius iš viso krašto vyrus. Pirmininkavo Martynas Jankus. Apie ginkluotą pasipriešinimą, saugumo sumetimais nebuvo galima kalbėti. Bet žmonės buvo tiek įkaitę, kad pasigirdo siūlymų prancūzus "syla" išprašyti. Reikėjo vyrus ne kaitinti, bet raminti. Toks didelis pritarimas net ir Jankui buvo netikėtas. Seno veikėjo akyse pasirodė ašaros. Bet tai buvo džiaugsmo ašaros. Gal jam prisiminė praeities darbai, kuriais taip sunkiai buvo pasiekiami kokie nors laimėjimai. Kaip buvo būdinga M.Jankui — susigraudinimas ir praeities prisiminimai jo nesilpnino, bet stiprino. Susirinkimą užbaigdamas jis pasakė, kad sekantį kartą rinksimės jau laisvoje Šilutėje. Mums gi, suvažiavusiems išsiskirsčius, pridūrė, kad tuomet Klaipėdos kraštas jau būsiąs laisvas ir mes Šilutėje, visam pasauliui pareikšime, kad jungiamės su Didžiąja Lietuva.

Taip stipriai M.Jankus tikėjo, kad sukilimas pasiseks! Mane jo ir kitų klaipėdiečių toks besąlyginis pasitikėjimas Didžiosios Lietuvos pagalba, o ypač šauliais, kai kada net baugino. Juk žinojau, su kokiomis kliūtimis tenka susidurti ir kad net savanorių vado dar neturima ...

Netrukus to paties Pėteraičio namuose turėjome susieiti į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto posėdį. Posėdžiaudavome vis skirtingose vietose, kad išvengtume policijos akių. Laimingai pasibaigus suvažiavimui, tikėjomės, kad Pėteraičio namai bus saugi vieta komiteto posėdžiui. Atsargumo dėlei į posėdį iš "Ryto" viešbučio ėjome išsisklaidę abiejomis pusėmis: M.Jankus ėjo kairiąja gatvės puse, kur stovėjo Pėteraičio namai, o mes — dešiniąja. J.Vanagaitis ėjo pirmas ir, berods, su savim nešėsi protokolų knygą. Pėteraičio namai iš gatvės pusės turėjo savotišką įlinkį. Jo dešinėje esą laiptai vedė į Pėteraičio butą. Vanagaitis įlinkyje pamatė stovintį uniformuotą policininką. Mums mostelėjęs, jis šovė pro šalį, o mes — įkandin jo. Bet Jankus pasielgė kitaip: jis ramiausiai užsuko pas užsiglaudusį policininką ir paklausė, ko jis čia stovįs, ką čia saugąs... Policininkas Jankui atsakė, kad šiuose namuose turįs įvykti mitingas, kuris nesąs policijoj užregistruotas. Jam esą pavesta išaiškinti, koks tai mitingas ir kas už jį atsakingas. Policininkas, pasirodė, buvo lietuvis. Jankus jam paaiškino, kad čia turėjęs įvykti tik valdybos posėdis, kurio policijai registruoti nereikia, čia stovėdamas, tik baidąs žmones ir trukdąs naudingą darbą dirbti Policininkas atsakęs, kad šiuose namuose prieš porą dienų buvęs koks tai slaptas didelis susirinkimas, nes daug žmonių iš namų išėję, bet policijai apie tai taip pat nebuvę pranešta. Jankus nusijuokė. Girdi, jie ir žmonių šešėlių pradėsią bijoti... Juk pas Pėteraitį buvusi šeimos šventė. Jis turėjęs nemaža svečių, kuriuos policininkai palaikę mitingieriais. Turbūt, dėl klaidingų pranešimų policija turinti daug nereikalingo darbo ... Policininkas sutikęs, kad kartais iš jų pasijuokiama, bet tokia jau esanti jų tarnyba. Įsakyta — reikia klausyt.

Kai grįžome į "Ryto" viešbutį užkąsti, policininko prie Pėteraičio namų jau nebebuvo. Bet atsargumą padidinome. Mums buvo mįslė, iš kur policija sužinojo apie įvyksimą komiteto posėdį?

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 09 SUTELKTINIO NEKROLOGO VIETOJ