Ketvirtadienis, Lap 21st

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 10 ŽODIS UŽSKLANDAI

10 ŽODIS UŽSKLANDAI - SVARBESNI ŠALTINIAI

 

SVARBESNI ŠALTINIAI

ANYSAS, M., Klaipėdos uosto ir krašto reikšmė Lietuvai. — Penktosios Kanados Lietuvių Dienos Metraštis, 1957.

ANYSAS, M., Kova dėl Klaipėdos. — Tėviškės žiburiai, 1965. I. 14.

ANYSAS, M., Martynas Jankus. — Lietuvių Enciklopedija, IX, 1956.

ANYSAS, M., M.Lietuvos kovotojo dukra Elzė Jankutė. — Tėviškės žiburiai, 1964. IX. 24.

ARĖNAS, K., Martyno Jankaus senatvės dienos svetur. — Žiburiai, 1946. V. 20.

Aušrininko laidotuvės. — žingsniai, nr. 4-5, 1946.

BAGDONAS, A. P., Martynas Jankus ir sausio 15-toji. — Draugas, 1958. L 17.

BAGDONAS, J., Tautiškas atgijimas Lietuvių ir kitų jaunų tautų. — Atminimui 20-metinių "Auszros" sukaktuvių (1883 — 1903). Tilžė 1903.

BASANAVIČIUS, J., Iš istorijos mūsų atsigaiveliavimo. — Varpas, nr. 3, 1903.

BASANAVIČIUS, J., Iš lietuvių atgimimo ir "Auszros" istorijos, Vilnius 1923.

BIRŽIŠKA, VAC, "Aušra" 1883-1933 metais. — Vasario 16. Lietuvos Šaulių S-gos leidinys. Kaunas 1933.

BRAKAS, M., šimtmečio nuo M.Jankaus gimimo sukakties proga. Draugas, 1958. IX. 20.

BŪTĖNAS,  P.,  Bitėnai...  Flensburgas. – Žingsniai, nr. 4-5, 1946.

DAUBARAS, BR., Paskutinieji Bitėnų pabėgėliai. — Vienybė 1947. VL 13.

Dvidešimtmetinės "Auszros" sukaktuvės (1883-1903). – Varpas, nr. 3, 1903 (dr. J.Basanavičiaus, J.Šliūpo, M.Jankaus ir kt. straipsniai).

JANKUS, M., Atsiminimai iš "Aušros" laikų. — Vasario 16. Lietuvos šaulių S-gos leidinys, Kaunas 1933.

JANKUS, M., šis tas iš "Aušros" pradžios. Vienybė Lietuvninkų, 1903.

JANKUTĖ, ELZĖ, Joninės Rambyno kalne. — Dirva, 1960. VI. 22.

JANKUTĖ ELZĖ, Martynas Jankus palieka tėviškę. — Rinktinė, nr.1, 1959 ("Nidos" klubo leidinys).

JANKUTĖ, ELZĖ, Tai buvo 1929 metų Joninėse. Dirva, 1960. VI. 24.

JONYNAS, IG., Iš Mažosios Lietuvos istorijos. Vasario 16. Lietuvos Šaulių S-gos leidinys, Kaunas 1933.

JŪRINIS, VLADAS, Klaipėdos prijungimo faktas, Žiburiai, 1947. IV. 27.

JŪRINIS VLADAS, Klaipėdos reikšmė Lietuvai, žiburiai, 1946. III. 20.

KARPIUS, ONA, Kelionė po mūsų Lietuvą. Įspūdingos Rambyno iškilmės. — Dirva, 1938. VIII. 21 ir 28.

KRUPAVIČIUS, M., PREL., Lietuviškoji išeivija. 1959.

LIORMANAS, R., Rambyno vaidilutė. — Dirva, 1964. X. 6 (apie Elzę Jankutę).

M., A., Pirmoji nacių byla Lietuvoje. — žiburiai, 1946. III. 2.

Martynas Jankus, paskutinis aušrininkas, taipgi pabėgęs gyvas. — Dirva, 1946. IV. 12.

Mažosios Lietuvos Patriarcho Martyno Jankaus 80 metų sukaktuvės. — Naujienos, 1938. VIII. 24.

MILUKAS, A., Ką rašė aušrininkai pirm 30 ir 40 metų. — 30 metų spaudą atgavus, U, Philadelphia, Pa. 1936.

MIŠKINIS, J., Lietuvos langas į jūrą. Dirva, 1965. I. 15.

NARKĖLIŪNAITĖ, S.. Martyno JankauS ŠEIMOJE. Mintis, 1947.XI.18

NEVARDAUSKAS A., Klaipėda po penkių šimtų metų. – Naujienos, 1965. I. 15

Pas Martyną Jankų Bitėnuose. — Lietuvos Keleivis, 1933m. rugpiūčio mėn.

SENKUS, J., Patriarchas Martynas Jankus. — žingsniai, nr 4-5 1946.

Svarbaus įvykio — Klaipėdos atvadavimo sukaktis – Draugas, 1965. I. 15.

ŠAKENIS, K., "Aušra" ir jos gadynė. Kaunas 1933.

ŠLIŪPAS, J., "Aušra". Paskaita laikraštininkų kursuose Kaune 1922m. Kaunas 1923.

ŠLIŪPAS, J., Šis tas apie "Aušros" idealus. — Vasario 16. Lietuvos Šaulių S-gos leidinys, Kaunas 1933.

Trimitas, nr. 31, 1928.

TUMAS-VAIŽGANTAS, J., Lietuvių literatūros paskaitos. Draudžiamasis laikas. Aušrininkų grupė. Kaunas 1924.

VYGANDAS, Lietuvos santykiai su užsieniais 1932 metais. – Vasario 16. Lietuvos Šaulių S-gos leidinys, Kaunas 1933.

ZUMERIS, BR., Lietuvių tautos vaidmuo kovoje su vokišku Drang nach Osten. — Studentų Dienos, nr. 1-2, 1948.

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 10 ŽODIS UŽSKLANDAI