Pirmadienis, Lap 18th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 10 ŽODIS UŽSKLANDAI

10 ŽODIS UŽSKLANDAI - TURINYS

 

TURINYS

Leidėjo žodis........................................................................7

Pratarmė...........................................................................11

 

BITĖNAI IR JANKŲ MERČIUS

Rambyno papėdėje...............................................................17

Biografijos bruožai................................................................19

M.Jankaus šeima...................................................................24

Kaip M.Jankus atrodė ir kur gyveno........................................25

M.Jankus – Mažosios Lietuvos kultūros darbo organizatorius.28

Lietuviškos spaudos kūrėjas....................................................30

 

"AUŠROS" ŠVIESAI SKLEIDŽIANTIS

"Aušros" vaidmuo lietuviams ir Lietuvai ....................................35

Prof. Vaclovas Biržiška apie "Aušrą"..........................................36

Anų laikų nuotaikos privačiuose laiškuose.................................44

Šis tas iš Aušros pradžios ..........................................................47

J.Šliūpas apie Jankų ..................................................................51

Martyno Jankaus laiškai kun. A.Burbai ......................................52

Petro Mikolainio laiškas A. Milukui .............................................55

Dr. J.Šliūpas apie "Aušros" idealus ............................................56

Ir Martynas Jankus pasisako .......................................................58

Mano atsiminimai "Aušros" laikų .................................................64

 

PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS IR KOVOTOJAS

Patriarchas žodžio kūrėjas  ..........................................................71

Nemunas sveikina Baltijos jūrą ....................................................72

Martynas Jankus pats apie lietuviškos spaudos praeitį................73

Kun. A.Milukas apie M.Jankų ......................................................77

Susirinkimininkai ir lietuviškumas Prūsų Lietuvoje .......................81

M.Jankus kovoje dėl Klaipėdos atvadavimo .................................83

Šilutės seimas ir jo deklaracija ......................................................86

Amerikiečių sveikinimai..................................................................90

Deklaracija......................................................................................91

Martynas Jankus Didžiojoje ir Mažojoje Lietuvoje ........................96

 

RAMBYNO IR BITĖNŲ IDILIJA

Padangei nusiblaivius ..................................................................101

M.Lietuvos kovotojo dukra Elzė Jankutė .....................................102

Rambyno vaidilutė........................................................................105

Joninės Rambyno kalne ...............................................................107

Tai buvo 1929 metų Joninėse ......................................................108

Joninės — tautinė manifestacija ..................................................112

Kelionė į Rambyną ir Bitėnus ......................................................113

Martynas Jankus ir sausio 15.......................................................120

Kelionė po mūsų Lietuvą (Įspūdingos Rambyno iškilmės) ..........122

Martynas Jankus užžiebia aukurą ir laužą ..................................124

Antra Joninių diena.......................................................................126

Iškilminga Jankaus pagerbimo apeiga ........................................129

Bitėnai... Flensburgas................................................................134

Pas Martyną Jankų Bitėnuose ....................................................139

M.Jankui Gedimino ordino įteikimas ...........................................143

Kai Patriarchui sukako 80 metų amžiaus ....................................145

šimtmečio nuo M.Jankaus gimimo sukakties proga....................149

 

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORINĖ APYBRAIŽA

Mažoji Lietuva istorijos šviesoje ..................................................157

Klaipėda Anglų diplomatijoj ..........................................................201

 

PADANGEI VĖL NIAUKSTANTIS

Byla su Vokietija dėl Klaipėdos krašto.........................................205

"Mažasis Niurnbergas" Kaune ....................................................208

Vokietijos ekonominės represijos ir Klaipėdos uosto reikšmė......211

Nacinė Vokietija užima Klaipėdą..................................................217

O kas tuomet dėjosi Bitėnuose?...................................................219

"Tykiai, tykiai Nemunėlis teka..." ..................................................223

 

PATRIARCHO TREMTIES DIENOS IR MIRTIS

Tremties tragika............................................................................231

Kelias tremtin................................................................................232

Tremtis — kaip kalėjimas .............................................................246

Paskutinieji Bitėnų pabėgėliai.......................................................249

Svečiuose pas paskutini aušrininką ......................................251

Paskutinės aušrininko godos tremtyje ...................................253

Martyno Jankaus senatvės dienos svetur..............................255

Lūžo persodintas Panemunio ąžuolas svetur ........................259

Aušrininko laidotuvės...............................................................264

Išrautas ąžuolas ......................................................................269

J.Senkaus žodis .......................................................................271

Užuojautos ir telegramos .........................................................272

Vainikai byloja ..........................................................................273

Padėka......................................................................................274

Patriarcho Martyno Jankaus kapą aplankius ............................275

Kam gi kitam tėvo maldaknygė — tik dukteriai..........................278

 

SUTEIKTINIO NEKROLOGO VIETOJ

Nors mintimis prie Patriarcho kapo............................................285

Martyną Jankų prisimenant........................................................285

Martynas Jankus mano gyvenime..............................................287

Jis — Mažosios Lietuvos politikos ir moralės ramstis................292

Martynas Jankus — Rambyno krivių-krivaitis ............................293

Norėčiau parašyti apie garbingą senelį bet.................................294

Padėjai protėvių krivulę ..............................................................295

Jankus monografijos vertas ........................................................296

Iš Ūkininkaičio — į Mažosios Lietuvos veikėjus...........................297

žiupsnelis atsiminimų apie Maž.Lietuvos Patriarchą M.Jankų.....301

Kokį prisimenu Martyną Jankų....................................................302

Balsas iš tolimo Sibiro..................................................................307

Tremtyje gyventa, tremtyje ir mirta..............................................308

Bibliografo talka  „.„......................................................................308

Martyną Jankų prisimenant .........................................................309

Mano pažintis ir susitikimai su M.Jankum....................................311

M.Jankus buvo garbingas ir visų gerbiamas ...............................317

Pažintis su M.Jankum ir jo šeima.................................................318

"Ryto" viešbutis ir pirmoji pažintis su M.Jankum..........................319

Klaipėdiečiai..................................................................................321

Bitėnuose......................................................................................323

Rambyno kalne.............................................................................325

Ties spaustuvės likučiais...............................................................325

Anė Puknytė-Jankuvienė..............................................................326

Aušrai brėkštant (eilėraštis).........................................................329

Pakeliui į Rusijos tremtį..................................................................330

Klaipėdos kraštas ir Martynas Jankus...........................................333

Sukilimo organizacinio darbo pradžia ..................................................335

Susipažįstame su M.Jankum.................................................................338

Martyno Jankaus vadovybėj..............................................................339

Komisaras G.J.Petisnė ir Vyriausiasis Gelbėjimo Komitetas.................340

Slaptas -Gelbėjimo Komitetų suvažiavimas Klaipėdoje........................341

Manifestas ir sukilėlių direktorijos sudarymas......................................343

Manifestas............................................................................................346

Klaipėdą išlaisvinus .............................................................................349

Klaipėdos krašto atstovų valia.............................................................350

Derybos ir Martynas Jankus ...............................................................353

M.Jankaus, Gelbėjimo Komitetų ir klaipėdiečių lietuvių vaidmuo 
Klaipėdos kraštą atvaduojant ir jį prijungiant prie Didžiosios Lietuvos...................360

Vyriausiojo Gelbėjimo Komiteto posukiliminė veikla.............................361

Nuotaikoms kintant ............................................................................364

Šaulių organizavimas Klaipėdos krašte................................................365

Klaipėdos krašto lietuviai, klausykit! ...................................................366

Amžinas jūros šauksmas....................................................................368

Martynas Jankus lietuvių evangelikų liuteronų sąjungos rėmėjas.......373

Martynui Jankui ..................................................................................375

 

ŽODIS UŽSKLANDAI

Kuo garsus buvo Jankus?..............................,...................................379

Svarbesni šaltiniai ..............................................................................385

Turinys................................................................................................389

To paties autoriaus knygų ..................................................................393

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 10 ŽODIS UŽSKLANDAI