Trečiadienis, Lap 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 02 BITĖNAI IR JANKŲ MERČIUS

02 BITĖNAI IR JANKŲ MERČIUS - M. JANKAUS ŠEIMA

 

 

 

 

M. JANKAUS ŠEIMA

Žmona Anė buvo linksmo būdo, mėgo dainuoti lietuviškas liaudies dainas ir buvo nuoširdi savo vyro pagelbininkė visuomeniniame, kultūriniame ir politiniame darbe. Kai Tilžėje įvykusiame lietuvninkų susirinkime, dėl pablogėjusių veiklos sąlygų buvo keliama mintis uždaryti „Birutės“ draugiją, ji viena griežtai užprotestavo, tardama jog „Birutė" ir toliau privalo veikti.

 

Jos balsas laimėjo: "Birutės" draugijos veikla ir toliau buvo tęsiama. Anė Puknytė-Jankuvienė mirė 1913m.

Sūnus Martynas, šeimoj vadintas „Merčium", t.y. tuo pačiu vardu, kuriuo jaunystėje ir pats tėvas būdavo vadinamas, – taip pat buvo linksmo būdo, darbštus, mėgo knygų ir laikraščių skaitymą. Jis negyveno Bitėnuose, todėl tėvo veikloj nedaug tedalyvavo. Ligi II pasaulinio karo "Merčius" buvo vandens kelio meistru Dravernoje. Mirė Vokietijoj – tremtyje 1952m. Jo žmona su dukterimi gyvena Italijoj (duktė ištekėjusi už italo gydytojo), o sūnus emigravo Australijon.

 

Duktė Elzė, gimusi 1894. VI. 16. Bitėnuose, visą laiką gyveno tėviškėje ir tvarkė tėvo reikalus bei ūkį. Rinko Mažosios Lietuvos tautosaką, kurios pluoštas buvo išspausdintas "Tautosakos Darbuose" (t. III, 1937m.). Iš Vokietijos emigravo į Kanadą ir apsigyveno Toronte.

 

Sūnus Nikas žuvo I pasauliniame kare.

 

Duktė Edė ilgus metus tarnavo Klaipėdos uoste, dirbo Eltoj ir Berlyno pasiuntinybėj. Ji – lėtesnio būdo, tačiau aktyviai reiškėsi Lietuvos šaulių S-goj. Gyvena Montrealyje, Kanadoj.

 

Sūnus Kristupas, gimęs 1901m., dėl nelaimingo atsitikimo tėvo spaustuvėje yra netekęs regėjimo nuo 7-nerių metų amžiaus. Yra labai muzikalus, puikiai groja smuiku. Visą laiką gyvenęs Bitėnuose. Dabar gyvena kartu su seserim Elze Toronte.

 

Duktė Urtė gyvena Čikagoje, kur dirba mašininkės darbą. Kaip ir visa Jankų šeima – linksmo būdo, veikli. Gyvendama tėvynėje – dirbo Emisijos Banke Klaipėdoj.

 

Sūnūs Jonukas ir Endrius mirę vienas 6, kitas – 4 metukų. Be to, dar vienas sūnus yra miręs visiškoj kūdikystėj.

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 02 BITĖNAI IR JANKŲ MERČIUS