Penktadienis, Lap 15th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 02 BITĖNAI IR JANKŲ MERČIUS

02 BITĖNAI IR JANKŲ MERČIUS - M.JANKUS – MAŽOSIOS LIETUVOS KULTŪROS DARBO ORGANIZATORIUS

 

 

 

 

M.JANKUS – MAŽOSIOS LIETUVOS KULTŪROS DARBO ORGANIZATORIUS

Mažoji Lietuva, daugiau kaip prieš 700 metų atsidūrusi vokiečių valdžioje, nuolat buvo nutautinama, persekiojant lietuvių kalbą, uždarant lietuviškas mokyklas, kolonizuojant ją vokiečiais. Tačiau senieji krašto gyventojai lietuviai ilgai priešinosi germanizacijos pastangoms ir kelis šimtus metų sugebėjo išlaikyti lietuvišką krašto charakterį. Su tuo lietuvių atsparumu teko ilgai skaitytis Prūsijos valdžiai. Kiek daug lietuviškumo Mažojoje Lietuvoje išliko net ligi XIX šimtmečio pradžios, matyti nors ir iš to, kad Prūsijos valdžia 1808m. Gumbinės srities administraciją įsakė vadinti „Koeniglich Preussische Littauische Regierung". Tačiau, kaip minėta, nuo 1871 metų vokiečių valdžia Mažojoje Lietuvoje prieš lietuvius griebiasi drastišku nutautinimo būdų. Visų pirma pradėtos naikinti ir persekioti lietuviškos mokyklos, o iš vokiškų mokyklų – imta šalinti lietuvių kalbą. Krašto lietuvių kova su šiomis vokiečių valdžios priemonėmis truko kelerius metus. Kai kur, pvz., Gilijoje (Labguvos aps.) gyventojai jėga vertė mokytojus mokyklose dėstyti ir lietuvių kalbą, ši Mažosios Lietuvos lietuvių kova su valdžia išgarsėjo net užsienyje.

 

Martynas Jankus, tada dar visiškai jaunas vyras, ieškojo organizuotų lietuvių pasipriešinimo priemonių prieš vokiečių valdžios kėslus. 1878m. jis nuvyko į Įsrutį, kur tuomet gyveno pagarsėjęs kovotojas už skriaudžiamas mažas tautas dr. Jurgis Sauerveinas-Girėnas, ir su juo tarėsi dėl lietuvių teisių apsaugos. Dr. J.Sauerveinas pirmiausia pradėjo kalbėti apie Didžiosios Lietuvos išlaisvinimą.

 

– Dirbkite, pasirodykite, kad Jūs čia esate gyva tauta, –atsakė dr. J.Sauerveinas.

 

– Na, juk lietuvių kalba tebėra gyva kaimuose, bažnyčiose, – pastebėjo M.Jankus,

– Bažnyčia lietuvybei daug ko duoti negali: dirbkite daugiau politiškai, eikite į viešumą, – patarė dr. J.Sauerveinas.

 

Šitas dr. J.Sauerveino patarimas Martyną Jankų paskatino imtis organizuoto lietuvybės darbo. Pasitaręs su keliais savo artimais draugais (Jurgiu Mikšu, Kristupu Vosku ir Ernestu Vėjeriu), jis 1885m. vasario mėn. Tilžėje įkūrė pirmą lietuvių organizaciją "Birutės draugystę". Kokios sunkios tada buvo lietuvybės darbo sąlygos, ryškiai matyti ir iš to, kad steigiamajam "Birutės" susirinkimui niekas nedavė salės. Bet Martynas Jankus laužė kliūtį po kliūties. "Birutės" narių skaičius nuolat didėjo. Ligi I pasaulinio karo ši draugija buvo išaugusi į stiprų Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros centrą.

 

Po dešimties metų (1895. VII. 2) Tilžėje įsteigta Giedotojų Draugija, kurios chorą vedė žinomasis mūsų rašytojas ir kultūros veikėjas dr. Storasta-Vydūnas. Tas choras, dainavęs ir "Birutės" draugijos vardu, lankydavosi ir Didžiojoje Lietuvoje. Pats M.Jankus apie šią organizaciją ir Mažosios Lietuvos lietuvių anuometinį kultūros darbą yra taip pasakęs:

 

– Anais priespaudos metais lietuvybė klaipėdiečių ir prūsų lietuvių tarpe daugiausia buvo palaikoma per dainą ir lietuvių kalbą. Prieš penkiasdešimt metų pas mus plačiai veikė "Birutės" giedotojų draugija, ir tuo metu visame krašte plačiai skambėjo lietuviškų dainų melodijos, šia proga turiu pažymėti, kad lietuvių klaipėdiečių ir prūsų lietuvių kultūra niekuo nesiskiria nuo didlietuvių kultūros. Geriausiu liudininku gali būti liaudies kultūra, pasireiškianti liaudies meno, kartu ir liaudies dainų pavidalu. Klaipėdiečių lietuvių ir prūsų lietuvių liaudies dainų melodija ir visa jų dvasia niekuo nesiskiria nuo Didžiosios Lietuvos liaudies dainų melodijos.

 

Vėliau Martynas Jankus, kartu su Jonu Smalakiu, Adomu Braku ir kitais lietuviais, įsteigė ir daugiau lietuviškų kultūros organizacijų, kelias lietuviškas mokyklas, ruošė lietuviškus vaidinimus. Visa tai gaivino Mažosios Lietuvos lietuvių tautinę sąmonę ir ruošė juos viešam politikos darbui, kuris po eilės metų davė visai Lietuvai svarbių rezultatų,

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 02 BITĖNAI IR JANKŲ MERČIUS