Ketvirtadienis, Lap 21st

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 03 „AUŠROS“ ŠVIESAI SKLEIDŽIANTIS

03 „AUŠROS“ ŠVIESAI SKLEIDŽIANTIS - ANŲ LAIKŲ NUOTAIKOS PRIVAČIUOSE LAIŠKUOSE

 

ANŲ LAIKŲ NUOTAIKOS PRIVAČIUOSE LAIŠKUOSE

"Aušros" ir poaušrinių laikų lietuvių veikėjų galvosena, nuo taikos ir rūpesčiai, ryškiausiai atsispindi jų ano meto privačiuose laiškuose. Čia kai kuriuos A. Miluko paskelbtus laiškus ir atkartosiu (30 metų spaudą atgavus (1904-1934). Tomas II, Philadelphia, Pa. 1936, psl.154-156).

Jurgiui Mikšui nuo "Aušros" redagavimo darbo pasitraukus, kaip sakoma, jam "pabėgus", Martynas Jankus parašė apie tai Jonui Šliūpui, anuomet gyvenusiam Šveicarijoj, prašydamas jį kaip J.Basanavičius rašo, "prie "Aušros" rėdymo prisidėti". J.Šliūpas šiaip atsakė Martynui Jankui:

Geneva, 23 d. spalio mėn. 1883m.

Brolau Martynai! Kas pasidarė su draugu Jurgiu? Ak tu dieve! Ar jau ir jam lemta žūti — žūti už tėvynę! Kodėl nieko apie jo buvį man nepraneši? Vargšė ta mūsų tėvynė! Visi jos gerieji vaikai turi kentėti už tikrybę, už gerus norus, už meilę savo brolių. Ar jau lemta ir Jurgiui prapulti po našta persekiojimų politiškųjų?! Dieve tu mano, kas toliau bus! Kaip daryti su "Aušra"?! Jurgio neliko! Kas jo vietą užstos? Aš pinigų neturiu, duonos man stokuoja, kadangi „Aušra" neišsimoka, aš apsiimti redakcija kitaip negaliu, kaip kad turėsiu kokią paspartį iš šalies.

O kas yra toks didžturtis, kurs norėtų ant naudos lietuvių išmesti kokius 500 torielių kasmet? Patolek mes tokių bagočių neturime. Ak kokia tai pragaištis! Baisu man apie tai ir pamislyti. Nelaimė Jurgio daro nelaimę visai mūsų tautai! Smarkus tai smūgis plekuoja lietuvaičius.

Mano adreso mano nepažįstamiems susimildamas nedalyk, nes turi žinoti, jog maskoliai mane persekioja — mane atiduosi į jų rankas. Tiktai Z.V., J.B., J.S., jeigu jie klausinėtų, nusiųsk; niekam gi kitam to nedaryk, labiausiai, jeigu žinosi, kad tas žmogus klausia, norėdamas mane išduoti maskolių viresnybei.

Kaip dabar bus su "Aušra" — man tuojau pasakyk. Ar pats gali būti išdavėju, ar ne? Jeigu ne, tai pasakyk, kaip aš kur galėčiau pateikti pinigų, idant galėčiau "Aušrą" toliau siuntinėti skaitytojams. Aš sakiau, kad esmiu be pinigų, už tai reikia turėti kokį 500 torielių kasmets, kad "Aušrą" leisti į svietą. Tai jei manęs reikia prie redakcijos, tai kur susiglemžti tiek pinigų? Tuojau duok man atsakymą, nes neužilgo ir tai bus per vėl.

Gailingas ir verksmingas, jog nebeliko Jurgio, atsilieku tave, brolau lietuvi, širdingai sveikindamas teip vadinamas Jules Richter (= J. Šliūpo slapyvardis. Pr. A.).

 

Šį Šliūpo laišką gavęs, Jankus jam rašė:

Bitėnuose 27 spalio 1883.

Brangbroluži Jonuži Tamstos  Gromatėlę  apturėjau. Matau tamstą tikrą Brolį mano esant ir kogreičiaus duodu atsaką. Broleli sugrįšk mudu mano nameliuos abudu sutilpsiva. Rasi patyręs nuo Mikšo, kad turiu gyvenimą ir dar kupčistę, tai mudu apsirėdisva ir isimaitysva, ir Lietuvai užderesva, neik teip veikei į Ameriką, laiko dar yra pagyvenk pas mane per vieną metą, tada matisva kaip bus su mūsų Mylima! Aušrele jeigu jiji prasiplatytų daugiaus ir butų daugiaus imama, butų galima ir iš jos vienos maitytis, jei ne tai galėsiva ir kitokių remestų priimti. Sviete juk darbų yra gana, o protce niekad ne algos. Toliau man Basanavičius atrašė, kad aš turiu Aušros redakciją apsiimti. Jis visą korektūrą aprūpins, ale man tai abelnai rodos nebus gerai, nesa dabar Aušra jau vis pervėlai išeidavo,  todėl reikia kiek galima greičiau pasiskubinti, kad ne žmonės sakytų Aušra vėliaus i vėliaus praded brėkšti. Kas bus, žmonės pames viltį, taigi grįšk. Jeigu iki manęs neturėtumei pinigų už gelžkelį užmokėti, tai man kogreičiaus duoki žinot, tau tuojaus susiu kiek nori.

Gelbėkiva dar jauni esava, dar ir pralobti čėsas bus, kad mudu ko gero galėtuva lietuviams padaryti ir Lietuvai užderėti. Viskas man persunku yra, nes nemoku gerai raštą nei turiu tiek daug čėso man. Kaip misliji kogreičiau parašyk, kad galėčiau apsitaisyti, apsižiūrėti ir tavo prašytą norą išpildyti, rasi bus ir kur tokia pritinkama vieta, galėsi kokį Angenturavimą usiimt privelisiu, apšnekėsiu su visais gerais pažįstamais, jeigu ir ne tuojau, tai vėliaus, vis bus vieta ir toki tik sugrįškie ale tokio (tik) vardo, kaip ikišiol Julės Richter tai vokiečiai tav pakajų duos tave per vokietį laikydami.

Brolis Mart Jankus

 

Perdavęs šiuos du laiškus, tarp kita ko, dr. J.Basanavičius rašo:

"Priduotasis čion anortographiškas Jankaus raštas buvo priežastimi, jog Jonas Šliūpas prie manęs tuojaus kreipėsi prašydams daleist jam apimt "Aušros" redakciją ir gavęs mano, 6 d. lapkričio rašytąją gromatą kelionėn leidosi per Pragą, kur jis pas mane apsilankė"...

 

Čia dar duodamas M.Jankaus rašinys, 1903m. išspausdintas "Vienybėj Lietuvninkų". Štai, jo ištisinis turinys:

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 03 „AUŠROS“ ŠVIESAI SKLEIDŽIANTIS