Trečiadienis, Lap 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 03 „AUŠROS“ ŠVIESAI SKLEIDŽIANTIS

03 „AUŠROS“ ŠVIESAI SKLEIDŽIANTIS - MARTYNO JANKAUS LAIŠKAI KUN. A.BURBAI

 

MARTYNO JANKAUS LAIŠKAI KUN. A.BURBAI

Ragainėje 4 d. Gruodžio 1889.

 

Mielas viengenti!

Prisiuncziu nekurę dalį knįgelių, kuręs jau rugsėjo mėnesyje praszei. Visos praszytos knįgelės jau nesiranda, nes gera dalis jau parduota, o vėl kitų neturiu prie rankos. Kuręs iszsiuncziu, tai tas žemiaus vardais pavadysiu ir kiek ėsu siuntęs. Taipgi praszau atleisti jog "Senkaus Jurgi" dar neprigatavojam, bet dabar jau veik prigatavosime.

Daug labų dienų visiem tikriems Lietuviams nuo jūsų

M.Jankaus.

 

N.B. Taipgi ponas Petras Makalojus, kuris knįgomis kupczystę varo prisiunczia jums "Gyvenimus Szwentuju" ir meilytu su jumis kupczystę vesti.

Ragainė 21. 90 Sveikinu ant naujo meto!

 

Meilingasis Viengenti!

Sulaukiau vakar tavo siunstą rasztą kaip ir 10 Markiu, labai acziu. Knigų geroka dalį iszsiuntėm, tikiu, kad jau turėsi. "Varpą" siuncziu dėl tave per adresą "Vienybės“ ar taip gerai? ar siunsiu ant tavo paties vardo. "Senkaus Jurgį" veik prisiunsiu. Biszki užsitrukinome per daug užsiimdami visokeis darbais. Bet dabar sylos pasididino. Sveikindamas liekuos prastu tarnu

M.Jankumi.

 

Meilingas Brolau!

Jau įmanytina valanda kaip per Mikolainį apturėjau tavo brange gromatą, bet tik szendien tespėjau atsiliepti tiek daug darbų turiu, kad niekaip juos visus negaliu greitai atlikti, to del jau bent tik nepyk. Senkaus Jurgis, berots atsispaudė su nekuriomis klaidomis, bet dar viena storesne klaida pasidarė, butent mes vietoje 6000 atspaudėme tiktai tris. Tas mano draugas kaip jį dabar prispiriu tai sako: kad jis antra karta atspausęs ir be klaidų, todėl už tai rokundą duoti dar nėr galima. Bet taip turiu persipraszyti, kad atsiųsiu ant tavo ranku tiktai 1000, ir kita 1000 ant Rugio rankų bet tūkstanti tuomi tarpu turiu laikyti pas save del pardavimo, ik vėl reikals bus antra karta atspausti ir iszleisti kaip antra iszdavimą galėsi dar ka norins pridėti ir taip toliau. Už kitas knįgas kiek atsiuncziau tai dar neiszpildo skolos, todėl ir nėr ko rokundą duoti. Juk kaip tolį ko reikės tai mus aplankysi rasi vėl su spaudą. Viena metelį dar tik man drukorije tepastovėje ir nebe vargo prie pereito meto "Varpo" trupucziuka reikėjo pridėti. Szymet butu geriaus ėjęs "Varpas" berots ir eina vienok turiu ir "Ukininka" kuris ligi sziol turi labai mažai skaitytoju. Bet su Dievo pagalba tikiuos iszlaikyti tuodu brangius dėl dabarnyksztės Lietuvos rasztelius, norins ir maži, bet tik geriaus kaip kad nieks.

Nuo Szliupo apturėjau "Lietuviszki rasztai bei Rasztininkai XIX amžiaus", bus labai graži knįga, bet kasztuos daug procios ir piningų, iki 800 markių ir dar daugiaus. Berots apturėjau arti 200 markių nuo Szliupo ir szendie pradėjo du vyrai dirbti prie jos, truks rasi iki po Jono tai bus gatava, jei ne ypatiszkas gaiszinimas su kliszėmis atsiras.

Kaip veik isznesz rokundas skolos tai atsiųsiu rokundą.

Daug sveikinimu nuo musu kraszto Lietuviu ir labu dieneliu nuo prasto

Martyno Jankaus.

(Nėra datos, bet laiškas bene rašytas 1890m. pradžioje).

 

Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus!

Bitėnai 17-V 90. Mylims Draugkareivi!

 

Vakar tiktai sulaukiau tavo gromatėlę su paaiszkinimu, kad 3 nei 4 N dar negavai. Dievas žin, kas tai pasidaro. Mes rodos dabar jau gana skubiname ir varome kiek galime ir regimai veik įvysme sugaiszintą laiką. Szernas berots jau nuo pirmojo Balandžio pas mus gyvena ir darbuojas kiek įmanydamas. Su Senkaus Jurgiu taip padariau iszsiuncziau jo 250 ekz. drauge su Mikolainio knįgomis ir kitus siusiu taipgi pakete arba mezginėlyje, nors nežinau kiek kasztuoja akczyže jusu puse. Dr. Rugis prižadėjo arba atvažiavęs pats paimti, arba atsiusti kokį žmogų, kurs paims jas isz Ragainės ir gabensis per rubežiu. Gerai brangus draugai darai, kad raisztai lietuvius į kuopas, be tave jie butų iszkrike kaip visztyczei be visztos, jie czion visi buvo tokie karsztunai ir garbės plėszikai, o per tai norins kelės bet trikinos viskas. Dabar turiu tikra vilti jog Lietuva nežus nei Ameriko o ir nei Kiauropo po Giriniu Vokiecziu (senprusei vadino Gire Vuoka o isz tos iszlindusios arba jos vaikus vuokieczeis) teip, kaip po Maskolium nės visur mus dvase atsigavo ir jei ji neremsis ant poniszkuju saistu draugijos, sulauks didei laimingos ateities ir pergyvens ilgus amžius.

Apie ta "Saule" nėr ka kalbėti, ji ar po trumpo ar po ilgo turės pasibaigti, kadangi patįs Lietuvei nor atmesti piemenėliu budą ir pastoti vyrais ir žmonimis tarp žmonių, o tokiu budu nereiks aniems anei tos "kSiaulės", bet kaip vis taip ir dabar atsiranda kad nebuvęs kudikiu negali pastoti vyru, ir nebuvęs vyru negali pastoti seniu.

Daug labu dienu Paukszcziui ir Anžulaicziui (jei su anim-dviem susieini praszau nuo manęs poklabinti). Tav daug gera bei pasisekimo velydamas liekuos tavę mylintis

Martynas Jankus.

P.S. Ar sulaukei mano gromatos, kurioje paaiszkinau nekuriuos priepuolius?

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 03 „AUŠROS“ ŠVIESAI SKLEIDŽIANTIS