Antradienis, Gruo 10th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 03 „AUŠROS“ ŠVIESAI SKLEIDŽIANTIS

03 „AUŠROS“ ŠVIESAI SKLEIDŽIANTIS - PETRO MIKOLAINIO LAIŠKAS A. MILUKUI

 

PETRO MIKOLAINIO LAIŠKAS A. MILUKUI

Tilžėje 22-IV 92.

Guodotinas Geradari!

Tamstos gromatelę apturėjau tuo atsiliepiu, kad dėl Liet. Mokslo Draugystes, linkiu kuo geriausio pasivedimo ir nuo szio karto pastoju į draugus Plimentiszkes kuopos Liet. Moks. Draugystes. Mokesczius už mane užmokės Kun. A. Burba 3 dorelius.

Kas atseina pardavimo Rasztų ir Rasztinįkų tai dabar asz nei pats neįmanau ką bedaryti, nes pas Jankų buvo kratymas 9 IV tai ir mano gromatas pajėmė, kur buvo ant atvirų kortelių mano adrisas, tai vakar Jankų szauke į policiją ir klausė kas tas per viens Makalojus. Jankus pasakęs kad tai viens žemaitis yra kuris perka knįgas tiktai szventas ir į Russia gabena, ale kas isz to bus tai nežinia mane pažysta viens policijantas kaipo Makaloju ir kad tik nebus ant manes sudėta tos visos knįgos, kurias atėmė ir kad tik mą nereiks trauktis isz Tilžės, nes sugrobę gali gudams iszduotie, o gudai manęs tiktai ir laukia.

Dr. Bruožis apie tai visai neužsiims, o Szerno jau nėra Tilžėje, jis susivaidijo su inteligentais ir atsitraukė nuo ju jis dabar yra Bremene. Varpą ir Ukinįką Inteligentai ateme no Jankaus spaudysįs pas Mauderodę. Dabar Jankus iszleidže "Nauja Auszra", kuri bus gatava 27 pirmas N., tiktai kasžin kaip ilgai szvies, nes skaitytojai visi susimažino kurie Varpą bei Ukinįką skaitė ir tuos naujus laikraszczius dabar Inteligentai neplatįs nes tai tai del jų peilis ant Tetutės jie yra įpykę taipgi.

Pardavimas knįgų bus geriause pas Jankų ir Mauderide nes czionai daugiause ateina prekėju.

Pagal gromata Dr. Basaniaus, del Tamstų įdėjau 550 Apie Lietuvos Pyles į siuntinį p. Paukszczio kuris į Plimenta ateis.

Del Tetutes medegos menkai yra skaitytojų ir tiktai apie 6 turi, sunkus gyvenimas jos.

Su guodone

Petras Makalojus.

N.B. Parsiuskite paveikslų Vytauto pas Jankų 25 nes ne kurie labai nori turetie savo namuose ir po ką jų prekė ar po 25 kap. ar po 50 kap.?

 

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 03 „AUŠROS“ ŠVIESAI SKLEIDŽIANTIS