Ketvirtadienis, Lap 14th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS

04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS

PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS IR KOVOTOJAS

PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS

Martynas Jankus, kaip žodžio kūrėjas, rašytojas, nėra garsus. Jo garsas kitur; jis garsus kaip Mažosios Lietuvos lietuvių žadintojas, visuomenės darbininkas ir lietuviškos draudžiamosios literatūros spausdintojas bei platintojas. Bet ir jis tam tikra prasme yra rašytojas, savo gyvenime parašęs daugiau kaip 20 knygelių. M.Jankus yra mėginęs rašyti ir eilių, bet jo negausūs eilėraščiai nėra poetiški, jų tematika patriotinė: lietuvis kitados yra laimingiau gyvenęs, negu carų ir kaizerių priespaudoje, nors lietuviai "pilkomis sermėgomis savo žemę aria ir visą vakarinę Europą šeria". Kai būdavo renkami atstovai į Prūsų seimelį (Landtagą), vykdavo didelė rinkiminė kova ir spaudoje tarp tikrųjų lietuvių, atstovaujamų Martyno Jankaus bei didelio lietuvių draugo hanoveriečio dr. Jurgio Sauerveino-Girėno, Mažosios Lietuvos himno "Lietuviais esame mes gimę" autoriaus, ir, iš antros pusės – vokietininkų. Tuokart M.Jankus parašydavo eilėraščių ir politiniais klausimais, kur būdavo puolami vokiečių įtakon patekę lietuviai arba atsikertama jiems. Deja, nei Martyno Jankaus duktė Elzė, nei jo sūnus Kristupas tokių eilėraščių tekstų neturėjo, išsaugoję. Jie tedavė analogišką pavyzdį iš atsitikimo su M.Jankaus bičiuliu dr. Sauerveinu-Girėnu.

Esą, Priekulėje mokytojavęs Šapalas, išsigimęs lietuvis, kurio adresu Sauerveinas-Girėnas sukūręs satyrinį eilėraštį, taikydamas jį ir vokiečiams parsidavusio vokietininkų laikraščio "Konservatyvų Laiškas" leidėjui ir redaktoriui Traukiui:

"Ir jis nusisamdė už duonos kepalą,

Sau vieną biedną Šapalą..."

Traukys tame pačiame "Konservatyvų Laiške" atsikirtęs Sauerveinui-Girėnui šiuo dvieiliu:

"Tu eik ten į Hanoverius:

Ten kožnas tau pakajų duos!"

Namiškių liudijimu, ir M.Jankus mėgdavęs tokio puolamojo pobūdžio eilėraščius rašyti, tik, gaila, nepavyko jų aptikti. Šeima teišlaikė vieną 1909m. parašytą eilėraštį, kurį čia ir duodu. Štai tas patriotinio turinio eilėraštis

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS