Trečiadienis, Lap 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS

04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS - DEKLARACIJA

 

DEKLARACIJA

"Mes visi Klaipėdos krašto rinkti Vyriausiojo Gelbėjimo Komiteto Mažosios Lietuvos skyrių nariai ir krašto politinių organizacijų atstovai, šiandien, 1923 metų sausio mėn. 19 dieną, suvažiavę Šilutėje į visuotinąjį seimą, krašto gyventojų daugumos vardu, su gilia pagarba lenkiame savo galvas prieš Mažosios Lietuvos išvaduotojų savanorių karžygius, kurie liejo kraują ir žuvo už mūsų krašto laisvę. Taip pat sveikiname besiorganizuojančią mūsų krašto savanorių kareiviją, pasiryžusią ir toliau ginti kraštą ir jo gyventojų valią.

Tvirtindami lig šiol padarytus Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto žingsnius, vaduojant ir naujai tvarkant kraštą, reikšdami jam giliausios padėkos ir pasitikėjimo, viso teisingojo pasaulio akivaizdoje iškilmingai skelbiame:

1. Vienbalsiai nutarėme prisijungti prie Lietuvos Respublikos autonominės dalies teisėmis, tuomi pasilaikydami pilną savivaldybą šituose reikaluose, tiesioginių mokesčių ir akcizų, kultūros ir tikybos, teismo, žemės ūkio ir girių, socialės apsaugos ir visokių kitų vidaus reikalų, kaip tai atkartotinai yra pareikšta Mažosios Lietuvos organizacijų ir patvirtinta Lietuvos Steigiamojo Seimo nutarimu iš 1921m. lapkričio 11d.

2. Vyriausiajam Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetui pavedame daryti visa, kas reikalinga, idant šitas prisijungimas kuo greičiausiai įvyktų ir juridiniai santarvės ir kitų valstybių būtų pripažintas.

3. Mes kreipiamės į Lietuvos Respublikos valdžią, prašydami išreikštos mūsų krašto valios vykdymą visais būdais paremti, pirmoj eilėj teikiant militarinės ir finansinės paramos bei pagalbos.

4. Vyriausiąjį Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetą ir toliau įgaliojame būti mūsų krašto vyriausia atstovybe.

5. Vyriausiajam Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetui pavedame trumpiausiu laiku sudaryti Klaipėdos krašto tarybą iš esamųjų šio krašto vyriausių organizacijų ir grupių atstovų.

Šitą nutarimą pasirašo visi M.L.G. Komiteto ir skyrių pirmininkai ir dalyvaujantieji seimo atstovai".

Seimas be jokių pataisų priėmė deklaraciją visais balsais. Atstovai ėjo prie prezidiumo stalo ir pasirašė tą svarbųjį dokumentą.

Parašus padėjo:

Vyr. Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas:

Pirmininkas Martynas Jankus. Nariai: Vilius Šaulinskis, Jonas Vanagaitis, Jurgis Brūvelaitis, Jurgis Lėbartas.

Miestų, bažnytkaimių ir jų apylinkių skyrių nariai-atstovai iš Klaipėdos krašto:

Šilutės skyrius: Albertas Jonušaitis, Katrė Meižytė, Jurgis Rupkalvis, Jonas Taleikis, Vilius Bajoras, Jonas Aušra, Jurgis Keraitis.

Pagėgių skyrius: Evald Kasperaitis, Jonas Konrad, Martynas Jankus, Kristups Ringis II, Augustas Meškaitis.

Katyčių skyrius; Ermonas Brožaitis, Jurgis Margys.

Lauksargių skyrius: Jurgis Loraitis, Jonas Skeris.

Plaškių skyrius: Martins Gailius, Jurgis Košubas, Kristups Kalniškis, Kristups Augustaitis.

Rūkų skyrius: Mikelis Dauskartas, Mikas Deiviks.

Natkiškių skyrius: Bernards Adelberger, Martynas Šaulys, Mikelis Šimkus.

Priekulės ir Lankupių skyriai: Jurgis Naujoks, Martynas Kuršus, Mikas Šimkus, Jokubs Labrenc.

Vanagų skyrius: Martyn Petereit.

Rusnės skyrius: Mikelis Gailius, Martynas Jurkait, Anskis Lekšas.

Kintų skyrius: Adam Meškis, Ana Dreižytė, Jurgis Krau-leidis.

Vyžių skyrius: Mikelis Gružinis, Johann Labeit, Jonas Ki-kilus, Jons Pakirnus.

Dovilų skyrius: Jokubs Bobis, Mikas Joneikis, Jurgis Keturis, Martins Reizgys, Michel šaknis.

Plikių skyrius: Mikelis Daugalys (Iš Did. Jagšų),

Kretingalės skyrius: Martins Labrenc.

Klaipėdos miesto skyrius: Jokūbas Peteraitis, Jonas Vytis, Jurgis Geležinis, Ansas Želvis.

Smeltės skyrius: Mikelis Bertulaitis, Kristups Kikutis, Mikelis Laukžemis.

Bomelsvitės skyrius: Jurgis Vesols, Endrius Pods.

Kairinės skyrius: Ansas Joneleit, Jons Vytė, Jurgis Glažė.

Smalininkų skyrius: Ertman Szuks, Heinrich Guenter.

Saugų skyrius: Jonas Užpurvis, Mikelis Klečkus, Adolfas Pusbačkis, Jons Liliškis.

Ekonominių ir politinių Klaipėdos krašto Organizacijų įgaliotiniai — atstovai: Martynas Reišys, Jokūbas Stiklorius, Dr. Gaigalaitis.

Šilutės "Dainos" atstovas: Richard Storostas.

Visiems pasirašius, Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto pirmininkas Martynas Jankus uždarė posėdį. Visi atstovai pakilia nuotaika išsiskirstė.

Dideli įvykiai iš vadovybės visados reikalauja daug drąsos, energijos ir paskatinančių pavyzdžių. Martynas Jankus sukilimo dienomis, tiek sukilimo politiniam kadrui, tiek kovotojams buvo drąsos, ryžto ir geros nuotaikos pavyzdys. Kad taip iš tikrųjų buvo – matosi iš M.Bajoro (plk. Kalmanto) atsiminimų (žiūr. "Naujienos", 1964. II. 28). Jis, tarp kita ko, rašo:

"Kai viskas buvo sutvarkyta, sausio 12 d. telefonavau Vyriausiajam sukilėlių štabui per Juozą Šarauską, kuris ten buvo paskirtas operacijų skyriaus viršininku. Atvyko Vyriausiojo Gelbėjimo Komiteto pirmininkas Martynas Jankus. Susipažinome; labai malonus Mažosios Lietuvos Patriarchas ir aktyvus lietuviškumo palaikytojas – veikėjas nuvežė mane į savo ūkį į Bitėnus prie Rambyno. Skaudų įspūdį man padarė jo sūnus Kristupas, abiem akimis aklas, bet puikus smuikininkas. Vyresnioji duktė Elzė – puiki šeimininkė. Grįžom atgal, ir p.M.Jankus sako man: "Padarykime vizitą komisarui Valteriui — esą labai geras draugas lietuviams".

Komisaras, kilęs iš Elzaso-Lotaringijos, gerai kalba vokiškai ir prancūziškai. Nuvykome pas komisarą, susipažinome — priėmė mus, kaip gerus bičiulius. Pakvietė prie stalo. Ant stalo atsirado tikros kavos ir geriausio prancūziško likerio "Cointreau" buteliukas ir prasidėjo draugiškas pasikalbėjimas. Jis įspėjo mus, kad jo pasikalbėjimas yra privatus ir nieko bendro neturi su jo oficialiais žodžiais, kurių jis mums visai nesakys. Pradėjo mane klausti, — ar visi ryšiai, telefono ir telegrafo su Klaipėda nutraukti? — Atsakiau jam, kiek man pranešė iš Vyriausiojo sukilėlių štabo, kad aplink Klaipėdos miestą visos ryšių vielos yra nukirstos. Komisaras šypsosi ir man sako: "O aš žinau, kad ne visos". Man pasidarė karšta, klausiu, kur yra nenukirsta. Jis atsako: "Jūs nežinote, kad kabelis telefono ir telegrafo ryšiui palaikyti eina po vandeniu į Sandkrugą, o iš ten ryšys pilnoj tvarkoj eina iki Kranzo-Karaliaučiaus-Berlyno-Paryžiaus. Išvada: gali būti iššaukta stipri alijantų pagalba". Martynui Jankui sakau: "Mums reikia eiti, nėra laiko čia sėdėti". — Mes atsikėlėme. Jis mums sako vėl privačiai, kad jis džiaugsis, jeigu lietuviams sukilėliams pavyks paimti Klaipėdos kraštą ir uostą į savo rankas. Jis klausia manęs, ką aš dabar manau daryti? — Atsakiau: "Rikiuosiu savo grupę, važiuosiu prie Klaipėdos ir bandysiu ją paimti". Jis palinki mums pasisekimo".

Sukilėlių vardu Martynas Jankus įteikė reikalavimus prancūzų gubernatoriui ir nepabūgo pastarojo grasinimų, atvirkščiai — jis pats pagrasino sunaikinti Klaipėdos miestą, jei krašto likimas geruoju nebus perduotas į sukilėlių rankas. Į Klaipėdą atplaukus anglų karo laivams, Martynas Jankus su savo adjutantu P.Šlažu anglų admirolo buvo pakviestas į svečius. Laive stovėjo išrikiuota jūrininkų garbės sargyba, grojo kariškas orkestras. Admirolas svečius iškilmingai ir nuoširdžiai sutiko, o vaišių metu Martynui Jankui be kita ko pasakė:

— Gerai padarėte, ruošdami sukilimą. Tik kiek per vėlai. Reikėjo prieš porą metų.

Sukilimas Klaipėdos kraštą prie Lietuvos prijungė de facto. Pripažinimas de jure iš didžiųjų valstybių užtruko apie pustrečių metų. Čia vėl primintinos kelios datos, kaip ėjo diplomatinė kova dėl Klaipėdos krašto de jure pripažinimo Lietuvai:

1923m. sausio mėn. 17d. Ambasadorių Konferencijos pirmininkas R.Poincarė pareiškė, kad už Klaipėdos krašto sukilimą santarvės valstybės laikančios atsakingą Lietuvą.

1923m. sausio mėn. 25d. į Klaipėdą atvyko ypatinga santarvės komisija, kurios nariai savo vyriausybėms pateiktame raporte nepasižymėjo palankumu Lietuvai.

1923m. vasario mėn. 16d. Ambasadorių Konferencija vis dėlto nutarė perduoti Klaipėdos kraštą Lietuvai.

1923m. kovo mėn. 24d. Paryžiuje prasidėjo derybos tarp Ambasadorių Konferencijos ir Lietuvos Klaipėdos krašto konvencijai sudaryti.

1923m. rugsėjo mėn. 28d., nesusitarusi su Lietuva, bylą svarstyti perdavė Tautų Sąjungai.

1924m. gegužės mėn. 8d. Paryžiuje buvo pasirašyta Klaipėdos krašto konvencija, tuo būdu baigiant kovą tarptautinėje arenoje dėl Klaipėdos krašto galutinio pripažinimo Lietuvai.

Martynas Jankus, kaip Mažosios Lietuvos lietuvių delegatas, aktyviai dalyvavo Paryžiaus derybose, keldamas Klaipėdos krašto lietuvių interesus ir to krašto būtiną priklausymą Lietuvai. Jo vaidmuo tose derybose buvo svarus.

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS