Antradienis, Gruo 10th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS

04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS - AMERIKIEČIŲ SVEIKINIMAI

 

AMERIKIEČIŲ SVEIKINIMAI

Po J.Vanagaičio kalbos, pirmininkas davė žodį svečiams, atvykusiems pasveikinti seimą. Pirmasis sveikino Amerikos Lietuvių Tautinės Sandaros, Amerikos Piliečių Sąjungos ir Bostono lietuvių vardu Antanas Ivaškevičius, sukilimo dalyvis. Sutiktas seimo dalyvių plojimais, jis pareiškė viltį, kad pasaulis pabos pralieto Lietuvos vaikų kraujo. Amerikiečiai rems Mažąją Lietuvą iki paskutinio, (šauksmai valio!). Jei kas dar įsigeistų Mažąją Lietuvą skriausti, mes ateisim į pagalbą, — baigė jis.

Kitas amerikietis (taip pat sukilimo dalyvis), Andrius M.Martus (Martusevičius), pasveikinęs seimą, išreiškė nusistebėjimą, kad prancūzai ir vokiečiai, kurie yra didžiausi priešai vieni antriems, šį kartą drauge kovėsi prieš lietuvius, gindami lenkų interesus.

Paskui perskaityta Panevėžio Miesto Tarybos telegrama, kurioje pareiškiamas džiaugsmas, kad Mažoji Lietuva nusikratė svetimųjų jungo ir siunčiamas sveikinimas išsilaisvinusiai Mažajai Lietuvai ir jos naujai valdžiai.

Paskutinis sveikino seimą Lietuvos Šaulių Sąjungos Centro Valdybos atstovas Antanas Bružas. Jis sutiktas ilgais plojimais ir šauksmais: "Valio, Lietuvos Šaulių Sąjunga!" A.Bružas pasakė:

"Lietuvos Šaulių Sąjungai teko ypatinga garbė, kad į ją pirmąją kreipėsi Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas, kviesdamas pagelbėti jų teisingoj kovoj. Lietuvos Respublikos valdžia, būdama suvaržyta santarvės notomis, griežtai trukdė mums eiti mūsų broliams į pagalbą, bet mūsų draugų noras eiti buvo toks galingas, kad nebuvo galima jų sulaikyti. Jie griežtai reikalavo valdžios praleisti per rubežių 5000 savanorių, bet, deja, mūsų pagalba jau nebebuvo reikalinga. Nes mums dar besirengiant, Klaipėda jau paimta. Bet mes pasižadam, jei jums grėstų naujas pavojus, tai mes būsim su jumis ir nei jokie trūkdymai mūsų nebesulaikys. Jūs dar negalit suprasti, kas dedasi Didžiojoj Lietuvoj. Šauliai pulkais rašosi savanoriais. Pereitą šventadienį Kaune įvyko didžiausia manifestacija. Klaipėdiečiams gelbėti susidarė aukų rinkimo komitetas. Darbininkai savo mitinguose vienbalsiai išreiškė savo Klaipėdos krašto draugams karštą prilinkėjimą ir jiems palengvinti jų naštą – jie renka iš savo algų aukas Dėl to palaukėkit ir tikėkit. Mes su jumis. Pasiseks!“

Pirmininkas vėl davė žodį Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto sekretoriui J.Vanagaičiui perskaityti paruoštą deklaracijos projektą:

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 04 PATRIARCHAS ŽODŽIO KŪRĖJAS