Ketvirtadienis, Gruo 05th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 05 RAMBYNO IR BITĖNŲ IDILIJA

05 RAMBYNO IR BITĖNŲ IDILIJA

RAMBYNO IR BITĖNŲ IDILIJA

PADANGEI NUSIBLAIVIUS

Ir vyturėlis, ir dangus, ir daug, daug saulės,

Ir žalias javas, ir miškai, ir daug, daug jūros.

Žmogus, kaip puotos taurė, vynas nedagertas,

Kurs niekados, kurs niekados išsekt negali.
Faustas Kirša.

 

Klaipėdą prijungus prie Lietuvos (nors dar tik "de facto"), toj daly Lietuvos gyvenimas ėmė normalėti-stabilizuotis, kraštą ėmė gaubti ramus, taikus-idiliškas gyvenimas. Aplinka tenai, neabejotinai, pasidarė tokia, kaip paimtose motto Fausto Kiršos eilėraščio pirmosiose keturiose eilutėse: atrodė nebe baugiai ir vyturėlis padangėje plazdena, ir daug saulės, ir žalias javas, ir miškai ir, kas svarbiausia lietuvio dvasiai, daug jūros! Gi pats žmogus, šiuo kartu, sakytume, Martynas Jankus, nors daug dirbęs, kovojęs – ir toliau liko "kaip puotos taurė, kaip vynas nedagertas" – niekad neišsenkantis ...

Po didelių vargų ir kovų, ypatingai idiliška nuotaika apgaubė Mažosios Lietuvos Patriarcho širdį ir sielą, o taip lygiai — ir jo gyvenvietės — Bitėnų ir visiškoj artumoj esančio Rambyno aplinkumą. Rambyno kalne kasmet pradėtos ruošti iškilmingos Joninių šventės su programomis, kur lankydavosi gausios ekskursijos, o Bitėnuose, ypatingu tos sodybos šeimininkės ir Rambyno kalno lyg vyriausios vaidilutės, Elzės Jankutės, rūpesčiu – kasmet pradėta ruošti iškilios ir programingos Motinos dienos.

Laimingai užsibaigus Klaipėdos sukilimui ir po pustrečių metų gavus sąjunginių valstybių Klaipėdos pripažinimą Lietuvai "de jure" — tikrai gyvenimas ne tik Mažojoj, bet ir Didžiojoj Lietuvoj stabilizavosi.

Kas gi tenai, Bitėnuose ir Rambyne, tą viską darė? Be abejonės, pagrindinis "spiritus movens", t.y. ašis, apie kurią ir toliau sukosi visas gyvenimas ir tvarka — buvo Mažosios Lietuvos kovotojas, vėliau už tai Patriarcho vardą gavęs, Martynas Jankus. Bet gi šalia jo turėjo būti kas nors, kas jį pavaduotų? O taip — buvo toks pavaduotojas, geriau pasakius, pavaduotoja. Kas ji? Tai Patriarcho duktė — Elzė Jankutė.

Ji verta kiek ilgalesnės charakteristikos, todėl imuosi liudininkais dar porą asmenų ir, naudodamasis jų mintimis, stengsiuosi išryškinti Elzės Jankutės asmenį. Dr. M.Anysas, Elzės 70m. amžiaus proga "Tėviškės žiburiuose" (1963. IX. 24) apie ją šitaip rašė:

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 05 RAMBYNO IR BITĖNŲ IDILIJA