Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 05 RAMBYNO IR BITĖNŲ IDILIJA

05 RAMBYNO IR BITĖNŲ IDILIJA - RAMBYNO VAIDILUTĖ

 

 

RAMBYNO VAIDILUTĖ

... Tame žavingame Klaipėdos krašte turėjau laimės ir malonumo gyventi apie 11 su puse metų. Per tą laiką teko man daug sykių lankytis Bitėnuose pas Patriarchą Martyną Jankų, įvairiomis progomis: sveikinti jį gimtadienio proga, lankytis į rengiamas Pagėgių ir Bitėnų šaulių Rambyno kalne Joninių šventes, lydėti užsieniečius ir savus aukštus pareigūnus, vykstančius aplankyti Patriarchą, pamatyti Rambyno kalną. Visuomet rasdavau panelę Elzę geroj nuotaikoj. Ji su maloniu šypsniu svečius sutikdavo ir dar su meilesniu šypsniu juos išlydėdavo. Iš tų susitikimų ir pasikalbėjimų su panele Elze pas mane liko įspūdis, kad ji darbšti ir gera šeimininkė, vaišinga, gili patriotė ir tolerantė, pilna humoro, savo tėvo politiniame darbe — svarbiausia padėjėja ir, prie viso to, nepamainoma vaidilutė prie aukuro Rambyno kalne.

Patriarcho ir Elzės namai Bitėnuose savo dvasia jungė žiląją senovę su dabartimi, todėl ir tuose namuose būdavo tūkstančiai lankytojų. Prieš porą metų, lankydamasis su žmona Toronte, turėjau didelį malonumą po 20-ties su viršum metų vėl susitikti ir pasikalbėti vaišinguose dr. ir ponios M.Anysų namuose. P-lė Elzė ir po tiek metų buvo geroj nuotaikoj, pilna humoro ..."

Apie Martyną Jankų tas pats plk. R.Liormanas laiške J.J.Bachunui (1963. X. 25) šitaip pasisako:

"Aš Klaipėdon nuvykau 1927 metais kovo mėn. ir išbuvau iki 1938m. liepos mėn.

Per tą laikotarpį Martynas Jankus, dėl senatvės, aktyviau pasireikšti politiniai-visuomeniniame gyvenime nebedaug galėjo. Bet, nežiūrint to, jis liko Patriarchu. Svarbesniais klausimais klausdavosi jo nuomonės aukšti valdžios pareigūnai. Lietuviai, gyvenę Klaipėdoje, įvairiomis progomis aplankydavo jį Bitėnuose, kur ir man pačiam tada, kaip krašto komendantui, nekartą teko lankytis. Pokalbiuose Martynas Jankus dažniausiai paliesdavo politinius įvykius Klaipėdos krašte, Centro valdžios vedamą politiką švelniai pakritikuodamas, bet, kartu, suprasdamas, kad yra Klaipėdos konvencija, statutas ir jų reikia laikytis. Mėgdavo prisiminti Vokietijos "ciesorystės" laikus, kaip mažlietuviai rinkimų metu į Prūsijos Landstagą arba į Vokietijos Reichstagą kovojo su vokiečiais, kad išrinkus lietuvius dr. V.Gaigalaitį ar Smalakį.

Tai buvo tarytum Mažosios Lietuvos Enciklopedija: jis visus svarbesnius lietuvių atliktus darbus žinojo, viską smulkiai prisimindavo. Martynas Jankus buvo populiari ir įdomi asmenybė.

Šia proga turiu pasakyti, kad duktė Elzė Jankutė buvo svarbi patarėja savo tėvui ir vyriausia namų tvarkytoja..."

O dabar žvilgterėkime į Rambyno ir Bitėnų idiliškąją pusę. Ją labai vaizdžiai vaizduoja Elzė Jankutė 1960m. "Dirvoje" išspausdintuose straipsniuose, štai straipsnyje "Joninės Rambyno kalne" (Dirva, 1960. VI. 22) Elzė Jankutė rašo:

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 05 RAMBYNO IR BITĖNŲ IDILIJA