Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 05 RAMBYNO IR BITĖNŲ IDILIJA

05 RAMBYNO IR BITĖNŲ IDILIJA - MARTYNAS JANKUS IR SAUSIO 15

 

 

MARTYNAS JANKUS IR SAUSIO 15

Daug vardų šiandien norėtųsi suminėti, kurie įsispaudė į mūsų tautos istorijos lapus. Nemažas skaičius tų vardų yra ir iš Mažosios Lietuvos. Bet, kalbant apie tą pajūrio kraštą, ypač iškyla Martyno Jankaus vardas. Šimtas metų mus skiria nuo jo gimimo dienos (rašyta 1958m. – Pr. AL), nes jis gimė 1858m. rugpiūčio 7 d. Bitėnuose, netoli garsiojo Rambyno kalno.

Jankus – tai galingas ir nepalaužiamas Rambyno kalno ąžuolas, apie kurį, turbūt, ir dr.Sauerveinas-Girėnas dainavo: "Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio"... Neišėjęs jokio aukštesnio mokslo, bet išsilavinęs savomis pastangomis ir nuolatiniu skaitymu, jis pasiekė veiklaus visuomenininko inteligento lygį ir Lietuvai daug daugiau padarė už betkurį akademinio lygio inteligentą.

M.Jankus yra vadinamas lietuvių tautos patriarchu, nes jis buvo vienas tų, kurie, kartu su Basanavičiumi, Višteliu ir kitais stovėjo prie mūsų tautinio atbudimo didžiosios "Aušros", pirmojo tautinio laikraščio. Dievas davė jam ilgą amžių – sulaukė jis laisvos Lietuvos. Juk ir Didžiajame Vilniaus Seime 1905m. M.Jankus kėlė Mažosios Lietuvos sujungimo mintį su Didžiąja Lietuva. Jis, lyg pranašas, buvo praaugęs savo vienalaikius sveikomis ir giliai patriotinėmis pažiūromis į ateities Lietuvą. Tai idėjai jis tarnavo visą amžių, visomis jėgomis, naudodamas visas priemones.

Švęsdami Vasario 16, visada prisimename svarbiausiąjį jos veikėją dr.J.Basanavičių. Švęsdami sausio 15, visada su tuo įvykiu siejame M.Jankaus asmenį, kuris Klaipėdos sritį vedė į laisvę ir išvedė kartu su kitais Mažosios Lietuvos vyrais. 1923m. sausio 9d. M.Jankus vadovavo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetui, kuris paskelbė sukilimo manifestą. Sukilimas pasisekė – Klaipėdos miestas ir visa sritis sausio 15d. jau buvo sukilėlių rankose, o prancūzų įgula turėjo pasiduoti. Tai iš dalies buvo realizuota, nors ir ne pilnai, M.Jankaus svajonė. Dalis Mažosios Lietuvos pasiekė vienybės su Didžiąja Lietuva ir kūrė šviesų bei laisvą gyvenimą.

Martynas Jankus gyveno Bitėnų kaime ir budėjo Rambyno sargyboje, daugybės lietuvių ekskursijų lankomas ir visos tautos gerbiamas, gaudamas nedidelę pensiją. Man pačiam teko jį lankyti 1933m. su moksleivių ateitininkų ekskursija jo paties namuose, matyti tą vargingąją spaustuvėlę, kurioje M.Jankus tiek daug visokių knygų ir laikraščių yra atspausdinęs dar anais spaudos draudimo laikais. Jį mums pristatė ateitininkijos tėvas prof.Pr.Dovydaitis, kuris šiai ekskursijai vadovavo: "Štai, jūs prieš savo akis matote gyvą paminklą iš anų sunkių ir tamsių mūsų tautos dienų".

Jis daugiau dar kalbėjo, bet aš nieko nebegaliu atminti. Tačiau mums Jankus buvo didvyris, nes apie jį skaitėme lietuvių literatūros vadovėliuose. Ir štai jis veda mus į mūsų. tautos šventovę – Rambyno kalną. Nuostabu – ten stovi akmuo, ant kurio degusi amžinoji ugnis, o šalia akmens – senas M.Jankus su barzda. Jis mums atrodė tartum anų senųjų laikų Krivių Krivaitis, tik trūko lazdos su apsivyniojusiu žalčiu. Giedojome mes jam "Ilgiausių metų". Pagauti kažkokios jėgos, mes savomis rankomis kėlėme Jankų aukštyn, apnešėme tris kartus aplink aukurą ir vėl pastatėme ant žemės. Susijaudino senelis, net ašaros iš akių pasruvo. Ir mums nedaug betrūko.

Tai buvo, deja, prieš 25 metus, kai tėvynės dangus dar buvo šviesus ir saulėtas, kaip mūsų jaunos širdys, kurių dar netemdė sunkūs ateities debesys.

Niekas mūsų netikėjo ir nejautė, kad Jankus ir dalis mūsų pačių būrio išklys tremtinių keliais toli iš tėvynės svetur... O kur šiandien prof. Pranas Dovydaitis? Gal pūsta kaulai šaltame Sibire?

O vargšas M.Jankus atsigulė amžinam poilsiui savo priešų krašte, Schleswig-Holsteino žemėje 1946m. Bet spėjo dar pergyventi rudojo nacizmo siautėjimo galą. Deja, jo mylimi Bitėnai, Rambynas ir visa Mažoji Lietuva, tas žavus pajūrio kraštas, kaip ir visa tėvynė Lietuva, vergijos sutemose laukia laisvės aušros. Ar ateis naujas Basanavičius, Jankus, Vydūnas, ar prikels laisvę paniekintai tėvynei? Kas atspės? Gal ? Tikėkime, kad taip", – baigia A.P.Bagdonas.

Dabar pasiskaitykime, kokius įspūdžius atsivežė šiapus Atlanto iš Lietuvos, Bitėnų ir Rambyno Amerikoje gimusi, augusi ir brendusi lietuvaitė Ona Karpienė. Tuos įspūdžius – "Kelionė po mūsų Lietuvą" – atspaude "Dirvoje" (1938. VIII. 21 ir 28 d.) anuometinis to laikraščio redaktorius Kazys S.Karpius ir dabar, prisiųsdamas tas laikraščio iškarpas, jis rašo: "Mano žmonos aprašymai apie Jankų ir Rambyną yra, galbūt, vieninteliai Amerikos lietuvaitės aprašymai. Jeigu kuri kita kada nors ir rašė, tai gal tik laiške, bet spaudai – tik mano žmona parašė, mano paprašyta, kai ji vyko 1938 metais į 20 metų Lietuvos nepriklausomybės sukakties minėjimą ir į olimpiados šventę. Lietuva ir jos vaizdai – ją ypatingai sužavėjo gal todėl, kad jos, kaip ir mūsų, gyslose teka lietuviškas kraujas". O toliau – leidžiame pasisakyti pačiai Onai Karpienei:

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 05 RAMBYNO IR BITĖNŲ IDILIJA