Pirmadienis, Gruo 16th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 05 RAMBYNO IR BITĖNŲ IDILIJA

05 RAMBYNO IR BITĖNŲ IDILIJA - KELIONĖ PO MŪSŲ LIETUVĄ (ĮSPŪDINGOS RAMBYNO IŠKILMĖS)

 

 

KELIONĖ PO MŪSŲ LIETUVĄ  (ĮSPŪDINGOS RAMBYNO IŠKILMĖS)

Birželio 18d. (1938m.). – Visi sulipom į automobilį, kurio viršus buvo nuleistas, kad įdomiau būtų važiuoti. Todėl galėjom viską matyti, visas apylinkes. Mažas miestukas Pagėgiai, kuriame nespėję nė apsidairyti – jau atsidūrėme vieškelyje į Rambyną. Pavakariop oras vėl atvėso ir jautėm šaltą stiprų vėją, atsimušantį į veidus smarkiau važiuojant.

Apylinkės atrodė gražiai. Pastebėjom, kad čia niekur nematyt šiaudiniais stogais namų. Viskas žymiai kitaip, negu kitoje Lietuvos dalyje vadinamoj Didžiojoj Lietuvoj, ši dalis – vadinama Mažąja Lietuva, čia matėsi vokiška įtaka. Pralenkėm daug žmonių, pėsčių ir važiuotų, vykstančių į Rambyną. Tiesiog žavėjo mane matant mergaites tautiniais rūbais, o vyrus – šaulių uniformomis. Netrukus p.Juodkazis parodė tolumoje kalną, kuris ir buvo Rambynas. Tada išsukom iš plento į paprastą, smėliuotą kelią. Tuojau įvažiavom į pušyną ir tas kelias vedė į tolumoj matytą kalną. Prieš iškilmių vietą – buvo gražiai žalumynais išpinti vartai, plevėsavo vėliavos. Važiuojant dar toliau – atsirado ir dar daugiau tokių puošnių vartų, ant kurių buvo užrašyta ir išpiešti lozungai: "Joninių šventė", "Lai gyvuoja Nepriklausoma Lietuva!" ir kiti patriotiški išsireiškimai, šią tradicinę iškilmę rengė 20-ta Klaipėdos šaulių Rinktinė, šaulių ženklas – matėsi visuose papuošimuose.

Visas plotas buvo užplūdęs žmonėmis ir, tik su labai dideliu vargu, galėjome privažiuoti į automobilių pasistatymo vietą. Ponia Juodkazienė pagelbėjo prie valgių, svečius pavalgydinti. Todėl ir mes nuėjom kartu su ja.

Tiesiog stebėtina, kaip šie žmonės prisiruošia tokiam milžiniškam įvykiui! Senas ūkio namas (ne šiaudais dengtas) buvo paverstas į virtuvę vienoj daly; komiteto raštinė – kitoj namo daly, o visas viršus – paskirtas "Raudonojo Kryžiaus" pirmos pagalbos įstaigai. Tik įsivaizduokit tokį dalykų numatymą! Atsitiko kokia nelaimė – jie jau pasiruošę. Užlipam į antrą aukštą pasidairyti ir randam ten jauną panelę, slaugės uniformoje, pasirengusią pareigoms.

Ten radosi vandens ąsotis ir praustuvas, švarūs rankšluosčiai, kabinetas su pirmos pagalbos reikmenimis – bandažais, vaistais ir t.t. Patyrėm, kad ši iškilmė tęsis ir rytojaus visą dieną – bus programa, su sporto žaidynėmis, muzika.

Paskui nuėjom į šio vakaro programą. Perėjom neilgą kelio galiuką mišku, kuris atrodė daugiau kaip parkas, ir šiuo metu pradėjo temti. Priėjom tokią didelę, gražią aikštę, kuri atrodė kaip teatras atvirame ore. Nuolaidžiame įkalnės šone pristatyta suolų, kurių užtektinai keliolikai šimtų žmonių. Apačios lygumoje – scena.

Gi šitam šone — kalnelyje, kuris apaugęs gražiomis aukštomis pušimis, stovi tradicinis pagoniškas aukuras, pastatydintas iš kelių didelių akmenų, šis altorius buvo jau čia, kuomet aš pirmą kartą Rambyne lankiausi dešimt metų atgal. Tiesiog viršum aukuro, tarp dviejų pušų, kabojo didelė emblema su Lietuvos vytimi. Elektros šviesos ir vielos buvo apvedžiotos aplinkui tą emblemą, taigi vaizdas — nuostabiai gražus. Medžiai aplinkui sudarė lyg natūralinę sieną ir visa ta vieta — išrodė kaip natūralus teatras. Mes buvom pasodintos priešakinėse eilėse, iš kur viską gerai matėm ir girdėjom, nors buvo įtaisyti ir garsintuvai. Čia buvo tūkstančiai žmonių. Sėdynės visos užimtos ir pilnas miškas — visur pilna: ant kalnelio, aplink altorių-aukurą.

Rambynas randasi prie pat Nemuno kranto, kuris yra labai status.

 

Jūs esate čia: Naujienos Martynas Jankus 05 RAMBYNO IR BITĖNŲ IDILIJA