Pirmadienis, Lap 18th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas i Teosofiją

Raktas į Teosofiją

PABAIGA

Teosofinės draugijos ateitis

486 Klausiantis. Sakykite, kaip jūs įsivaizduojate teosofijos ateitį?

Teosofas.
Jeigu jūs klausiate apie teosofiją, tai aš atsakysiu, kaip ji egzistavo nesuskaičiuojamą skaičių ciklų praeityje, taip ir ateityje ji egzistuos visada, nes teosofija yra AMŽINOS TIESOS sinonimas.

487 Klausiantis. Atleiskite man, aš greičiau turėjau galvoje Teosofinės Draugijos perspektyvas.

Teosofas. Jos ateitis praktiškai ir visiškai priklausys nuo neegoistiškumo, nuoširdumo, ištikimybės ir – tai taip pat labai svarbu – nuo turimų žinių ir išminties tų Draugijos narių, kuriems teks tęsti darbą ir vadovauti jai po Steigėjų mirties.

488 Klausiantis. Aš pilnai suvokiu pasiaukojimo ir ištikimybės svarbą, bet negaliu suprasti, kaip jų žinios gali būti tokios pat gyvybiškai svarbios, kaip ir kitos išvardintos savybės. Juk turėtų pakakti jau esančios literatūros, kuri pastoviai yra papildoma?

Teosofas. Aš neturėjau omenyje specialaus ezoterinio mokymo žinojimo, nors ir tai labai svarbu; aš greičiau kalbėjau apie tą didžią būtinybę nešališko ir aiškaus suvokimo, kurio prireiks mūsų paveldėtojams vadovaujant Draugijai. Iki šiol kiekvienas bandymas sukurti kažką panašaus į Teosofinę Draugiją baigdavosi nesėkme, nes anksčiau ar vėliau visos tos organizacijos išsigimdavo į sektas, kurios nustatydavo nuosavas griežtas dogmas ir tokiu būdu nepastebimai ir palaipsniui prarasdavo tą gyvybišką jėgą, kurią gali duoti tik gyva tiesa. Jūs neturite pamiršti, kad visi mūsų Draugijos nariai gimė ir išaugo įvairių religinių įsitikinimų ir pažiūrų šeimose, kad visi jie fiziškai ir protiškai daugiau ar mažiau priklauso savo kartai, ir, natūralu, kad jų vertinimai, greičiausiai, bus iškraipomi ir nesąmoningai įtakojami kai kurių arba visų tų faktorių. Ir jeigu jie nesugebės išsilaisvinti iš tokio vidinio išankstinio įsitikinimo arba, kraštutiniu atveju, neišmoks jų momentaliai atpažinti ir, todėl leis nuvilioti save į šalį, tai Draugija užplauks ant minties seklumos ir įstrigusi ten, kaip laivas smėlyje, subyrės ir žus.

489 Klausiantis. Bet jeigu šio pavojaus pavyks išvengti?

Teosofas. Tada Teosofinė Draugija išgyvens iki dvidešimtojo amžiaus ir pergyvens jį. Dėka jos daugybė mąstančių ir protingų žmonių palaipsniui persisunks visa apimančiomis ir kilniomis Religijos, Pareigos ir Meilės Žmonėms idėjomis. Lėtai, bet užtikrintai, ji sutrupins geležinius tikybų ir dogmų retežius, socialinius ir kastų prietarus; ji sugriaus rasines bei nacionalines antipatijas ir barjerus ir atvers kelius praktiniam visų žmonių Brolijos įgyvendinimui. Dėka jos mokymų ir tos filosofijos, kurią Draugija jau padarė prieinama ir suprantama šiuolaikiniam protui, Vakarai išmoks suprasti ir deramai įvertinti Rytus. Psichinių jėgų ir sugebėjimų vystymas, kurių pirmieji pasireiškimai jau matomi Amerikoje, tęsis normaliai ir natūraliai. Žmonija bus išgelbėta nuo siaubingų protinių ir kūniškų pavojų, įvairiausių egoizmo atmainų ir pragaištingų aistrų, kurie neišvengiami eina kartu su tokiais atsiskleidimais. Protinis ir psichinis žmogaus augimas vyks harmoningai su jo moraliniu tobulėjimu, o jo materialinė aplinka atspindės taiką, brolybę ir gerą valią, kurie įsiviešpataus jo sąmonėje vietoje vaidų ir kovų, šiandien pastebimų visur aplink mus.

490 Klausiantis. Tikrai nuostabus paveikslas! Bet sakykite, nejaugi jūs tikrai galvojate, kad visa tai įmanoma pasiekti per vieną trumpą šimtmetį?

Teosofas. Vargu. Bet aš turiu pasakyti jums, kad paskutinį kiekvieno šimtmečio ketvirtį, tie Mokytojai, apie kuriuos aš kalbėjau, stengiasi padėti dvasiniam žmonijos progresui kokiu nors ypatingu ir išsiskiriančiu būdu. Kiekvieno šimtmečio pabaigoje jūs nekintamai atrasite, kad vyksta dvasingumo prasiveržimai arba poslinkiai, jei norite, galite vadinti tai misticizmu. Vienas ar keli žmonės pasaulyje tapdavo tarpininkais, ir per juos daugiau ar mažiau buvo atskleidžiamos okultinės žinios ir mokymai. Jeigu jūs norite, galite pasekti tuos judėjimus šimtmetis po šimtmečio, kiek tai leidžia mūsų istorijos detalūs užrašai.

491 Klausiantis. Bet kaip tai įtakos Teosofinės Draugijos ateitį?

Teosofas. Jeigu šis bandymas, kuris įgavo mūsų Draugijos formą, bus sėkmingesnis nei ankstesnieji, tai kai ateis laikas XX amžiaus išbandymui, jau bus organizuota gyva ir sveika struktūra. Platinant jos mokymą bendras žmogiškų protų ir širdžių stovis bus pagerintas ir ištaisytas ir, kaip aš jau sakiau, jų išankstiniai nusistatymai ir dogmatinės iliuzijos iki tam tikros ribos bus pašalintos. Be to; dėka gausios ir plačiai prieinamos literatūros, kitas impulsas bus sutiktas gausesnėmis susivienijusių ir susitelkusių žmonių grupėmis, pasiruošusiomis sutikti naują Tiesos skleidėją. Žmonių protai jau bus pasiruošę priimti jo atneštą žinią; bus parengta kalba, leidžianti išreikšti naujas tiesas, kurias jis atneš, ir jo atvykimo lauks organizacija, kuri pašalins nuo jo kelio visas grynai mechanines ir materialines kliūtis. Pagalvokite, kiek daug gali įvykdyti tas, kuriam bus suteiktos tokios galimybės. Jūs galite tai įsivaizduoti, sulygindamas su tuo, ką realiai pavyko pasiekti Teosofinei Draugijai per tuos keturiolika metų, neturėjusiai nei vieno iš tų pranašumų ir apsuptai daugybės kliūčių, kurios jau nebegalės kliudyti naujam vedliui. Gerai pamąstykite apie visa tai, o po to pasakykite man, ar aš esu per didelė optimistė, kai sakau, kad jeigu Teosofinė Draugija išgyvens ir liks ištikima savo misijai, pradiniams savo siekiams šimto metų bėgyje – sakykite, ar tikrai per daug toli aš nuėjau, tvirtindama, kad tada dvidešimt pirmame amžiuje žemė taps dangumi, palyginus su tuo, kokia ji yra dabar?

Jūs esate čia: Naujienos Raktas i Teosofiją