Antradienis, Gruo 10th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Žmogaus kilmė ir evoliucija

Žmogaus kilmė ir evoliucija

Gamtinininko Č.Darvino rūšių kilmės teorija nepaneigiama, bet aiškinant žmogaus kilmę ginčytina, o tobulėjimo prasme- nepakankama. Darvino gyvūnų ir jų rūšių plėtojimosi teoriją reikia pripažinti, bet tik ribotai. Pirmųjų žmogbeždžionių pėdsakai nuveda 25 mln. metų atgal, o žmogaus pėdsakai susekami 10 mln. metų vėliau. Tai liudytų apie atskirą rūšį, tačiau galėjo būti ir kitaip - iš vienos užuomazgos kilti keliolika panašių rūšių; tarp jų gimė ir žmogaus užuomazga (tokia galimybė įtikinamiausia). Kadangi žmogaus siela buvo kitokios kokybės, tai jo raidos evoliucija nuėjo kitu keliu (nomogenezės). Žmogaus užuomazgos pradžia galėjo būti prieš 15 000 000 metų. Prieš 6 000 000 metų žmogus iš medžių nulipo ant žemės. Dabartinių žmonių civilizacijų pradžia atsekama vos prieš 35-40 tūkstančių metų.

Apie tai kalba anglas Pedžas, L. Bergas. Tai hipotezė. L. Bergas (Berg) rašė: Evoliucija, kurią siūlė Č.Darvinas, kova dėl būvio ir natūraliosios atrankos įtaka čia turi tik antraeilę reikšmę. Bet kuris organizmas atsiranda arba gimsta panašus į buvusį organizmą. Jei eisime atgal, tai matysime, kad ląstelių raidos informacija vis mažės ir atsidursime pirminiame Pasaulio vandenyne prieš keletą milijardų metų. Reiškia, organizmai, ypač žmogaus, karta iš kartos evoliucionuoja savo prigimtimi (paveldu) pagal nustatytą tvarką (nomogenezė), veikiant išoriniams veiksniams, aktyviai adaptuojantis pakitusiose sąlygose.

Materija kinta - evoliucionuoja ne pati savaime dėl savo „gyvumo", kaip tvirtina Jurijus Fominas knygoje Ne/tikėtini reiškiniai, bet yra kuriama ir keičiama Visuotinio kuriamojo proceso Aukščiausios Išminties ir žmogaus sielos, turinčios kūrybos autonomiją, panaudojant žmogaus infrastruktūrą. Materija yra tiesioginėje Dvasios Energijos priklausomybėje. Iš energijos sukuriama medžiaga ir priešingai. Be dvasinės įtampos nekiltų įdomių, naujų kūrybingų minčių, kurių dėka plėtojamos technologijos ir kultūra. Pagal N.Teslą, viskas Visatose ypač gyva - net akmenys ir uolos; visur galioja priežastingumo principas.

Atskirą žmogaus kilmę patvirtina skirtingų gyvių rūšių kilmė. Pvz., varliagyvių ir žinduolių užuomazgos niekaip netelpa viename gemale (iš vieno židinio), o mažiau skirtingų struktūrų gyvūnų raida pagrįstai kildinama iš bendro kamieno, pvz., garnių, galvijų rūšys. Tačiau jų evoliucija beveik nepaslanki, o kartais pasiekia išnykimo ribą. Priešingai yra su žmogumi:

15 000 000 metų žmogaus raidos negalima atsekti. Lengviau mokslininkams žmonijos raidą tyrinėti pagal archeologinius radinius, piešinius ant uolų. Senieji žmonijos pirmtakai - paleoantropai neandertaliečiai, gyvenę prieš 200 000 metų. Tai medžiotojai ir gamtos gėrybių rinkėjai. Juos išstūmė ir išnaikino pažangesni kromanjoniečiai. Jų gyvavimo laikotarpis prieš 100 000m. Gyvenimo būdas buvo sėslesnis, įsiveisdavo naminių gyvūnų, suprasdavo simbolius, sugebėdavo piešti ant uolų Šiaurės Ispanijoje ir pietų Prancūzijoje. Iš akmens ar kaulų pasigamindavo ginklų. Iki 40 000 - 35 000 metų žymesnės evoliucijos pažangos nerandama. Prieš keliasdešimt tūkstančių metų įvyko pirmasis raidos šuolis. Sėslumas ir žemdirbystė dar sustiprėjo. Prieš 10 000 metų pasirodė pirmosios senovės civilizacijos: hetitų, šumerų, babiloniečių, Egipto kultūros, graikų ir Romos imperijos kultūros. Amerikoje senąsias kultūras ispanų užkariautojai sunaikino. Kinų imperija sunyko kartu su Romos imperija 200-250m. po Kristaus.

Nekūrybingi, nesilaikantys prigimtinių pozityvių įstatymų kodekso bet kokie žmonių sambūriai (imperijos, karalystės ar sąjungos) žlunga. Taip atsitiko daugeliui senųjų civilizacijų, taip žlugo ir Sovietų sąjunga. Dėl tų pačių priežasčių 200 metų vyko Lietuvos karai su kryžiuočiais (pastarieji buvo užmanę Baltijos regione įkurti kryžiuočių - vokiečių valstybę, bet galų gale ir jie žlugo).

Amžinoji Visumos Sąmonė begaliniame Kūrimo procese, norėdama padidinti kūrimo grožį ir tuo pasidžiaugti, įterpė žmogų (kuris pastoviai kuriamas iki šiol), jį apdovanodama kai kuriomis kūrimo galiomis, realizuojamomis per Kūrėjo įkvėptą sielą, kuri žmogų išskyrė iš visos gyvosios ir negyvosios gamtos, padarė jos geruoju valdovu.

XX a. antroje pusėje žmogus sukūrė mechanines raketas, kuriomis pasiekė kai kuriuos kosminius objektus. Visumos Kūrėjas Žemėje prieš 3 milijardus metų paleido biologines gyvybes, kurių kartos kyla viena iš kitos raketų principu. Žmogus savo kuriančia siela panašus į savo Kūrėją tik labai ribotai. Ribotumas priklauso nuo žmogaus sielos tobulumo ir infrastruktūros kokybės.

Kadangi eksperimentu ar matematinėmis formulėmis Dievo buvimo negalima įrodyti, tai Jo būtį reikia išmąstyti (mintis sustiprėja paskaičius se­novės indų vedų giesmių poemą - Viešpaties Giesmė Bhagavadgyta, stebint gyvenimą, žmonių santykius ir buitį gamtoje (iš ten sąvoka dharma - tvarka, tiesa, priežastingumas). Ypač būdingas šia prasme yra Jurgio Baltrušaičio eilėraštis Šaukimas, kuriame sakoma:

Pro dulkes, ūką, triukšmą trankų,

Nubudus Dvasia, kilk į dangų

Ties pabaiga dienų ribotų

Ir už nakties šešėlių plotų

Išvysi Tu užgintą kraštą,

Kuriam žvaigždžių pasėlis bręsta,

Ir - vien dvasia, liepsnos dvelkimas,

Ir vėl jauna, ir vėl užgimus.

Su meile šventnamin įeisi,

Iš kur žengei tremtin kadaise!

Šaukimas primena ne tik pandavų tremtį dėl Kauranų nedorybių, bet labai tinka prisiminti lietuvių trėmimus kovojant su rusais (ypač sovietmečiu), vokiečiais (kryžiuočiais) ir lenkais. Šis sielų šaukimas labai būdingas dėl savo laisvės kovojančioms tautoms.

Mąstančiam žmogui egzistencijos ir transcendencijos klausimai niekada neturi galutinio atsakymo. Žmogus nedaro kažko savo valia nepriklausomai nuo aplinkos vyksmų, bet jis (jo siela) kaip automatas paklusnus visuotiniam procesui (fizikas N.Tesla, Belgrado universitetas). Visuotinis procesas - Amžinas pozityvus kūrimas. Jei žmogus (jo siela) pozityviai į tą procesą įsiterpia, tai kūrimas be trukdžių pirmyn eina sparčiau, be šešėlių. Jei siela dėl kokių nors priežasčių skursta ir negali Kūrime dalyvauti visaverčiai (kliūtis - dažniausiai korupcinė nuodėmė), tai reikia šalinti nuodėmės šešėlius. Reikia tobulėti. Kūrimas, priklausantis nuo Kūrėjo, vyksta vadovaujantis griežtomis taisyklėmis. Tačiau žmogiškajai sielai Jis yra labai gailestingas ir leidžia jai klaidas ištaisyti - tobulėti ir tuo dar išryškinti Absoliuto kūrybą.

Taigi viskas juda. To judėjimo vyksmai tarpusavio sąsajose - vienas nuo kito priklausomi. Tai visuotinis procesas, kurio atskiros energijos formos kinta priklausomai nuo minėtų sąsajų keitimosi. Tame amžinajame kūrybiniame procese yra begalybė energijos struktūrų ir formų. Sis proceso judėjimas ir keitimasis vyksta pagal duotą prigimtinį įstatymų kodeksą (rinkinį) Aukščiausios Sąmonės Valia, kuri yra sąlytyje su energijos struktūromis. Žmogui (jo sielai) dalyvaujant tame kūrybiniame procese, laikantis žmonijos tobulėjimo įstatymų kodekso, galima išvengti daugybės nuodėmių. Kad maistas būtų skanus ir negestų, reikia į jį įberti truputį druskos. Kad žmogui sektųsi tobulėti, į tuos kūrybinio proceso darbus irgi būtina .įberti" - pridėti sielos meilės, nebūti arogantu, kad išvengtum izoliacijos. Bendraujant su aplinka, su kitomis sielomis, seksis darbai ir patirsi abipusę meilę. To trūko Titanikui plaukiant 1912m. į Ameriką. Kaip paaiškinti, kodėl prieš 300 metų nuskendo naujas Švedų laivas vos jį nuleidusį vandenį? Jo meistrai tarpusavyje nesuderino laivo puošybos - dirbo izoliuotai. Laivas apvirto. Dabar jis iškeltas ir priežastys išaiškintos.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...