Penktadienis, Gruo 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Visuotinė integracija

Visuotinė integracija

Būti vienišiumi nėra pagirtinas gyvenimo būdas. Šis terminas charakterizuoja dažniausiai žmogų, nesugebantį sukurti Šeimos. Tuo akcentuojama Šeimos svarba žmonių visuomenėje, vienišius gali būti suprantamas ribotai - tik viena prasme. Šiuo atveju trūksta integracijos šeimai. Ne tokia didelė bėda, nes šį vienišių ir jo vadinamą„trūkumą" išpirks gausios šeimos.

Tačiau yra blogiau, kuomet integracijos trūksta daugeliu aspektų. Pradėkime nuo organizmo mažojo vieneto - ląstelės. Kiekviena ląstelė turi savo informacinę tvarkymo bei biologinę struktūras (ITS ir BS). Į mažą žaizdelę visas organizmas arba jo dalis nereaguoja. Žaizdelė užgyja be didesnės organizmo arba jo ITS pagalbos. Ląstelės ITS, gavusi iš BS signalą apie rim­tesnį pažeidimą, autonomiškai pradeda organizuoti gydymą ir susisiekia su atminties kaupimo informaciniu centru. Gydymą galima suteikti ir hipnozės būdu per jutimo organus - klausą, regą.

Kadangi kiekviena organizmo ląstelė, jų grupės ir telkiniai su atitinkamomis funkcijomis turi ITS ir BS, tai visas organizmas dar turi ir bendrąsias ITS bei BS. Jų paskirtį organizmo valdyme galima lyginti su visuomenės bendrijų valdymu, pvz., ląstelė - tai seniūnija, ląstelių telkiniai - savivaldybės, rajonai. Kaip individai sudaro valstybę, taip individualios ITS ir BS virsta bendrosiomis. Jos rūpinasi organizmo augimu, atskirų sistemų ugdymu, jų funkcijų gerinimu ir derinimu keičiantis amžiui, taip pat imunine, endokrinine ir vegetacine sistemomis.

O kaip kosmose (Visatose)? Jei kosmoso sandara bent kiek panaši į žmogaus organizmo sandarą, tai ir ten atskirų objektų grupių, jų judėjimo integracija turi būti garantuota. Jei kokia paklydusi kometa trenktų į Žemę, Žemę ištiktų katastrofa. Kas rūpinasi ir palaiko tą begalinę Visatų būtį, integruoja jų judėjimą? To žmogaus siela suvokti negali, nes ji pati tėra maža dalis Visumos Kūrėjo - tos Aukščiausios Sąmonės vaisius. Pakartosime: juk niekas iš žmogui žinomų gyvių nemąsto apie Begalybę, apie norą gyventi amžinai. Kodėl visą gyvenimą netikėjęs Amžinybe, mirdamas neprieštarauja arba paprašo kunigo pasikalbėti? Kodėl vestuvių, krikšto ar mirties atvejais, jei neužkietėję materialistai, žmonės patys ar jų giminės organizuoja Sąlytį su Amžinuoju Kūrėju, Amžinąja galia? Reiškia, žmogaus siela ilgisi ir geidžia grįžti pas savo Tėvą, Amžinąjį Kūrėją su nuopelnais, kuriuos užsitarnavo Žemėje. Tą Tėvą Kūrėją reikia suprasti, kaip Kuriantį ir Keičiantį Amžinajame procese, nes Jame vyksta visa Kūryba ir reiškiasi Aukščiausia Išmintis. Žmogaus mintis, t. y. siela arba sąmonė, prigimtimi yra panaši į begalinį Energijos ir medžiagos amžinąjį kaitaliojimąsi; to kaitaliojimosi viršūnėje yra paskutinis ITS ir BS ratas, kurio subordinacijai pavaldūs visi ITS ir BS ratai ir rateliai su savo autonomijomis. Tarp tų ratų ir ratelių vyksta integracija su Aukščiausiąja ITS ir BS, su Vyriausiąja tos integracijos saugotoja - Aukščiausiąja Informacine tvarkymo struktūra - Absoliutu.

Kadangi artimiausių ir neaprėpiamų sferų Informacinių tvarkymo sistemų integracija vyksta autonomiškai (nors ir išlaikant hierarchinę struktūrą), kartais žmogui gali atrodyti, kad kai kurie nesuprantami dalykai lyg ir vyksta be Aukščiausiosios Valios įsikišimo, todėl gal nereikėtų Jai (Dievui) primesti atsakomybės už viską.

V.Nalimovo ir K. Jungo nuomone, naujų pažangą lemiančių idėjų srautai teka neląsteliniuose laukuose, už žmogaus sąmonės ribų. Šiems srautams priimti reikia parengti žmogaus sąmonę meditacijomis, malda, psichodelinėmis priemonėmis, misterijomis. Tuos iš kažkur tekančius srautus taip parengtos biologinės ląstelės geba prisijungti ir panaudoti darbui ir kūrybai - procesams, skatinantiems pažangą. Taip integruojamos artimiausios ir neaprėpiamos sferos. Biologinių struktūrų ir ITS integracijos pavyzdžių galima įžvelgti ir visuomenėje, jos tvarkymosi struktūrose:

ITS - individas (vienas žmogus); tai tarsi ląstelė gyvame organizme;

Įvairių intensyviau bendraujančiųjų sambūrių ITS;

Administracijos aparato ITS:

a) Bendruomenių - mažesnio ploto apsijungusi ITS,

b) Seniūnijų - didesnio ploto apsijungusi ITS,

c) Savivaldybių - dar didesnio ploto apsijungusi ITS,

d) Seimo - viso ploto apsijungusi ITS,

e) Vyriausybės - morfologinė visoms organizmo funkcijoms ITS,

f) Prezidento - morfologinė ITS, rūpinasi visų ITS priežiūra ir bendrau­ja su kitomis ITS,

g) Prokuratūros ir teisėsaugos, ir 1.1.

Morfologinės struktūros arba laukai apima visas minėtas struktūras. Individo prezidentas - siela. Ji atspindi visą organizmo dinamiką per visą gyvenimą. Šios begalinio skaičiaus ITS Visumoje bendrauja tarpusavyje ir viena kitą persmelkia. Taip ši Visuma apjungiama kaip vienis, kuriam vadovauja Vyriausioji ITS - Visumos Aukščiausios Išminties Begalinio Kuriančio Proceso Viršūnė - Absoliutas.

Labai svarbi integracija kuriant tarptautines bendradarbiavimo sąjungas. Jei būtų tinkamos tarpvalstybinės ir tarptautinės integracijos, tai šiandien nebūtų karų ir tarpvalstybinių įtampų, nevargintų jokios dvasinės ar

ekonominės krizės.

Ir kasdieniame gyvenime tos integracijos trūksta kas minutę, kas valandą, svarbiausia - tarp vaikų ir suaugusių. Pradėkime tuo rūpintis nuo vaikų darželių, mokyklų ir neapleiskime didėjant amžiui, nesilpnindami pastangų, ypatingą dėmesį kreipdami į socialines temas, ypač kai renkami kandidatai į vyriausybinius postus.

Būkime tikrąja to žodžio prasme draugais, o ne plevėsomis, linkėdami vienas kitam laimės ir gražaus kūrybinio gyvenimo. Tad svarbiausia, pradėkime nuo savęs, vaikų ir kopkime aukštyn.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...