Penktadienis, Gruo 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...

Raktas į sveiką ir dvasingą gyvenimą - Pamąstymai apie žmogų

Pamąstymai apie žmogų

Prieš 15 000 000 metų Visumos Kūrėjas panoro Žemę apgyvendinti įdomesniais kūriniais, panašiais į save. Ir ką Jūs manote - sukūrė ląstelę, iš kurios per ilgą laiką išsirutuliojo šių laikų žmogbeždžionės prototipas. Kūrėjas liko nepatenkintas. Todėl iš to gemalo atskyrė dalelę ir ją patobulino -įdiegė jai savo dvasios dalelę - sielą, kuri vis tobulėjo ir kūrinį tobulino. Iš tos dalelės - mūsų protėvių sielos - prieš 150 000-200 000 metų ėmė rutuliotis ir progresuoti homo sapiens - protingasis žmogus. Panašaus nervų sistemos lygio žmogbeždžionės iš dalies, o homo sapiens be paliovos progresavo ir tobulėjo nuo lazdos iki atomo ir kosmoso.

Visumos Kūrėjas savo planą įvykdė ir vykdo toliau. Žmogus į Jį (savo Kūrėją) labai panašus. Žmogaus siela kartu su infrastruktūra kūrybiškai veikdamos tobulėja. Per tą kūrybą ir sielą panašumas dar labiau išryškėja. Juolab tai patvirtinama ir moksliškai, tyrinėjant kosmoso ir žmogaus infrastruktūros sandaras. Tie patys Mendelejevo elementai randami kosmoso ir žmogaus sandarų struktūrose, kurių funkcionavimas vyksta determinizmo principu.

Galima manyti, kad ekstrasensų patirtis ir gyvenimiški pastebėjimai, visa žmogaus veikla fiksuojama informacinėje tvarkymo struktūroje (ITS). Kiekviena ląstelė turi ITS ir BS (biologinę struktūrą). ITS - prielaida, reikalaujanti tyrinėjimų; BS biologams gerai pažįstama. Abi šios struktūros bendrauja kaip vienas vienetas. ITS signalus gauna iš BS; ląstelės informacinėje tvarkymo struktūroje jungiasi į bendrą organizmo ITS ir per centrinę nervų sistemą reguliuoja viso organizmo atskirų organų darbą. Ekstrasensas, sujungęs savo ITS su kito individo ITS, gali gauti reikiamų žinių iš gyvų ir mirusių net po daugelio metų, nes ITS, žmogui (BS) mirus, nežūva! Mokslininkai mano, kad yra dar bendresnė morfologinė individo tvarkymo struktūra, kuri svarbi viso organizmo augimui, medžiagų apykaitai, imuninei sistemai. Ši struktūra kartais sukaupia tiek energijos, kad galimąją (aureolę) nufotografuoti.

Kadangi Visatos ir Žmogaus sandaros, manoma, yra panašios, tai ga­lima daryti prielaidą, kad planetos, žvaigždžių, galaktikų, žvaigždynų ir Visatų sistemos turi savo tvarkytojus, jų judėjimų reguliuotojus. Tos tvarkymo struktūros jungiasi į bendrą autonominę reguliavimosi struktūrą, ši struktūra, reikia manyti, yra tas amžinasis, kuriamasis absoliutinis procesas - Absoliutas (arba, tradiciškai šnekant. Dievas).

Yra daug neišaiškinamų (kol kas), „nenormalių" vyksmų. Pavyzdžiui, kaip pranešė žiniasklaida, 1985 m. vasario 17 d. nesuprantamas darinys, aiškiai matomas šviesulys kurį laiką tempė prekinio traukinio sąstatą. Traukinio valdymo sistema nustojo veikusi. Ir tai truko gana ilgai. Tik kai švytintis rutulys atsiskyrė ir nuskriejo už miško, traukinys vėl tapo valdomas. Nevaldomo traukinio važiavimas sutaupė 300 l dyzelino.

Šio ir daugelio panašių įvykių mokslas dar kol kas negali paaiškinti. Mokslui reikia surasti kitas mąstymo kategorijas. Jeigu Niutoną būtų paprašę (prieš 300m.) paaiškinti apie radijo veikimo principą, veikiausiai būtų atsakyta: negali būti, nors tai genijaus atsakymas. Jam nebuvo žinomi daugelis elektronikos ir kitų dėsnių.

Kiekviena žemiau stovinti tvarkymo struktūra turi, kaip ir žmogaus siela, autonominę veikimo laisvę. Tos kiekvienos bendrosios tvarkymo struktūros ribose (yra prielaida) galimi autonomiški, savarankiški „vietiniai" vyksmai (prisiminkime atsitikimą su traukiniu 1985m. vasario 17d.).Taip galima paaiškinti vykstančius „nenormalius" reiškinius, pvz., Saulėje, Saturne astro­nomų pastebėtas audras, Žemėje - žemės drebėjimus su cunamio stichija ir kt, vykstančius pačiame žmoguje energijos sutrikdymus - navikus ir kt.; visa tai - nuo žmogaus sielos valios, nuo kitų tvarkymo struktūrų nepriklausantys įvykiai. Tačiau daug bėdų ar nelaimių žmogus patiria dėt savo sielos netobulumo, pvz., susižeidė darbe, susikivirčijo su draugu ar kitu žmogumi, persivalgę ir susirgo, ir pan.). Tokios bėdos vyksta dėl žmogaus sielos netobulumo, jos apsileidimo ar nepatyrimo ir kitų priežasčių. Tačiau pastarieji ir panašūs įvykiai turi sielos tobulinimo tikslą. Jei siela iš mažens buvo tobulinama ir auklėjama teisinga pozityvia kryptimi, tai sutiktos gyvenimo pamokos duos gerų vaisių, ir siela (bei visas žmogus) ateityje darys mažiau klaidų ir nuveiks daugiau - paliks daugiau gerų, pozityvių darbų pėdsakų, kuriais galės naudotis kiti žmonės, ir gyvenimas gražės dvasine bei fizine prasme.

Vadovaujantis prielaida, teigiančia, kad yra morfologinė tvarkymo struktūra, sugebanti kontroliuoti atskirų ląstelių ir jų grupių (organų) ITS veiklą, galima suprasti jos (morfologinės tvarkymo struktūros) reikšmę žmo­gaus fizinei ir dvasinei sveikatai, nes ji rūpinasi visu organizmu - jo augimu, maisto virškinimu, endokrinine ir vegetacine sistemomis, imunitetu.

Manoma, kad visos ITS autonomiškai tarpusavyje ir net išoriškai - su artimesnių organizmų ITS - bendrauja. Taip, pvz., galima paaiškinti nuojautos faktus (artimam žmogui mirus ar kitai nelaimei įvykus, pajaučia artimieji ar artimasis). Yra šeštasis pojūtis (jausmas).

Kodėl negalime ITS moksliškai ištirti? Prielaida - ne trimatėje sistemoje, bet aukštesnėse.

V. Nalimovas iškelia įdomią daugelio anomalių reiškinių hipotezę ir paaiškina. Jo nuomone, yra sąmonės laukai, egzistuojantys už žmogaus, ne­priklausantys nuo jo. Jis daro prielaidą, kad žmogus yra naujų idėjų, tų pa­stovių srautų, kurie teka už jo, naujo mąstymo priėmėjas.

Jei teisingas šis teiginys, tai visos žmogaus pastangos suvokti šiuos srautus meditacijomis, psichodelinėmis priemonėmis, dalyvavimu miste­rijose yra tik įvairūs būdai nusiteikti priimti neląstelinę informaciją, nepri­klausomą nuo biologinių struktūrų. Tačiau pastarosios geba prisijungti prie neląstelinių struktūrų ir naudotis ta informacija.

Šveicarų psichologas K. Jungas mano, kad pažangą lemia sąmonės parengimas suvokti idėjas iš kažkur anapus tekančių srautų.

Morfologiniai ir sąmonės laukai yra panašūs, bet sąmonės laukai suvokiami plačiau (J.Fominas). Vadinasi, nesuprantame sąmonės laukų, kurių dėka kyla naujų kūrybinių idėjų ir kt.. Žmonijai tobulėjant iki „superžmogaus" atsiranda vis naujų tyrinėjimui užduočių, kurios veda per atskiras ITS pakopas į geresnį Aukščiausiojo Kūrėjo (ITS) pažinimą.

Dievas - Absoliutas - Dvasia - Amžinasis kuriamasis procesas - tai sinonimai, ir jie, iš tiesų, prilygsta Aukščiausiajai informacinei tvarkymo struktūrai - Absoliutui (Dievui).

Siela - su tam tikra autonomija - žmogui Dievo yra įkvėpta jo tobulėjimui. Ne veltui Šventajame Rašte pasakojama apie pirmąją nuodėmę. Reiškia, žmogaus siela neatspari pagundai. Vadinasi, reikia žmogų-jo sielą nuolat tobulinti ir taip visą žmonių biologinę rūšį kontroliuoti ir per individualias ar bendras ir aukščiau esančias tvarkymo struktūras tobulinti ir tobulintis.

Tad galima suprasti ir neneigti absoliučiai net astrologų pastangų įspėti, nusakyti įvykius žiūrint į žvaigždes, vertinant jų informacines žvaigždynų tvarkymo struktūras. Gali būti, kad tai realu. Juk mažiausia žaizdelė turi savo sveikimo informacinę tvarkymo struktūrą, ir jos duotu nurodymu žaizdelė greitai gyja.

Todėl siūloma prieš pradedant draugauti ar turėti bendrus reikalus, gerai pažinti individualią ir bendrąją asmens ITS, ar ji atitinka pozityviam gyvenimo būdui, nes jos (ITS) šeimininkė yra siela. Jei pastaroji (siela) jaučiasi silpna ir nepajėgianti žmogų tobulinti, ji gali kreiptis į kitas pozityvias sielas (žmones) arba aukščiau esančias tvarkymo struktūras ar net į pačią aukščiausią tvarkymo struktūrą - Begalybę - Absoliutą (Dievą).

Išvada. Jau šio teksto eilutėmis teigiama (yra prielaida), kad Visatos (nuo smulkiausių iki stambiausių objektų ir subjektų) yra suskirstytos zonomis pagal veikiančias ITS ir kitas informacines struktūras, kurios veikia autonomiškai, kartais bendraudamos tarpusavyje. Šiomis prielaidomis apie ITS ir kitas Visumos tvarkymo struktūras galima bent kiek paaiškinti mokslui kol kas nesuprantamus gamtos reiškinius. Be to, gal dar daug ko nesuprantame todėl, kad mąstome tik trimatės sistemos sąvokomis, o Pasaulis tikriausiai yra daugiamatis.

Jūs esate čia: Naujienos Raktas į sveiką ir dvasin...