Ketvirtadienis, Gruo 12th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Šviesos artumoj

1.Lietuvos Rericho draugija

LIETUVOS RERICHO DRAUGIJA

Lietuvos   Rericho draugija Kaune įkurta 1935 metais, jos steigėjai buvo  gydytoja Nadežda Serafinienė, dailininkai Domicelė ir Petras  Tarabildos, humanitaras Jonas Glemža bei kiti žymūs visuomenės  veikėjai.

Jono Glemžos  prisiminimus apie tą laiką užrašė jo dukra Regina  Glemžaitė-Vaičenonienė:

„1935 m. Kaune  pradėjo veikti Rericho draugija. Buvau vienas jos steigėjų. Pradžia  buvo tokia: daug kas iš mūsų domėjosi Rytų filosofija, joga. Apie  Rericho draugiją daug rašė žurnalai, laikraščiai.

Taip susidarė  mūsų branduolys: P.Tarabilda, D.Tarabildienė, Kačinskas, L.Truikys,  vėliau - Pavlovskis, pirmininkė J.Montvydienė-(Dvarionaitė), keletas  studentų, J.Butkus, A.Dapkus, A.Dapkienė. Pastarieji buvo labiau  vydūniečiai. Aš buvau draugijos sekretorius.

Buvom  nutarę ir kiekvieną sekmadienį 10 val. rinkdavomės mūsų namuose  Tvirtovės alėjoje. Nagrinėdavome Rericho straipsnius, Gyvąją etiką.  Skaitydavome atskirus straipsnius, juos nagrinėdavome arba apskritai  kalbėdavome apie kultūros veiklą Lietuvoje. Buvom sugalvoję išleisti  žurnalą „Naujoji sąmonė“, kuris išėjo prieš karą. Jam rašė Butkus,  Dapkus, kai ką esu ir aš pats, perfrazuodamas Rericho straipsnius,  parašęs. Pasirodė pora numerių. Po to, pritrūkus lėšų, žurnalo  leidyba nutrūko. Bendravom su Rygos draugija, kuri buvo Rericho  draugijos centras. Rygoje teko susitikti ir su Sviatoslavu Rerichu.

Mūsų  veikloje dalyvavo ir Vydūnas, nors jis turėjo savo liniją. Su juo  daugiausia bendravo mokytojas A.Dapkus. Vydūnas buvo porą kartų atvykęs į Kauną iš Tilžės. Kartą Vydūnas atplaukė į uostą. A.Dapkus jį pasitiko ir pasiūlė važiuoti autobusu, tačiau Vydūnas nesutiko.  „Turiu geras kojas, galiu eiti lenkčių." Taip ir atėjo: Vydūnas  pirmas, A.Dapkus - iš paskos, dar ir gerokai atsilikęs. Vydūnas  daugiausiai aiškindavo savo filosofiją, nes su Rytų filosofija ji  turėjo bendrus pagrindus. (...)"

 Regina Glemžaitė Vaičenonienė. Jonui Glemžai -100.

Naujoji sąmonė, 2002, Nr. 8, p. 47

„Prieš Antrąjį  pasaulinį karą Lietuvos rerichiečiai spėjo išleisti du filosofinio  almanacho „Naujoji Sąmonė" numerius, surinko parašus po Rericho  Pakto memorandumu - jį pasirašė 66 žymūs Lietuvos kultūros ir meno  žmonės: tapytojas A.Žmuidzinavičius, skulptorius J.Mikėnas, rašytojai S.Čiurlionienė, V. Mykolaitis-Putinas, operos solistai ir dramos artistai A.Galaunienė, V.Sipavičius-Sipaitis, profesoriai,  žurnalistai  ir kt. Dailininkė D.Tarabildienė sukūrė skulptūrą  „Taikos madona", buvo išversta ir išleista Rytų išminties knyga  „Morijos sodo lapai". Gilinantis į auklėjimo, sąmonės plėtimo,  dvasios ugdymo problemas, studijuoti Agni Jogos (Gyvosios Etikos),  Rytų filosofijos veikalai. Tapusi pirmąja draugijos pirmininke,  operos dainininkė J.Dvarionaitė-Montvydienė susirašinėjo su Jelena  Rerich, draugija palaikė ryšius su vienminčiais Rygoje. Prasidėjus  sovietinei okupacijai, 1940-ųjų rudenį Lietuvos Rericho draugijos  veikla buvo uždrausta.

Vokiečių   okupacijos metais draugija vėl ėmėsi aktyvesnės veiklos; ji ypač  suintensyvėjo pokary, kai imta kaupti N.Rericho paveikslus,  filosofinę literatūrą, kurti referatus, Maskvoje, Leningrade pirkti  eksponatus  būsimajam muziejui. Tai buvo tikrų tikriausia taiki  Lietuvos inteligentijos rezistencija primestam antitautimam,  antižmogiškam režimui - toks vidinis pasipriešinimas kol kas dar  labai menkai ištyrinėtas. Jau 1949 metais viršum draugijos narių  tiesiogine prasme pakibo Damoklo kardas: MGB sufabrikavo bylą  „Puokštė" („Bukiet"), apkaltindama rerichiečius idealistinėmis  pažiūromis, misticizmu, keliaklupsčiavimu prieš Vakarų kultūrą; maža  to, jie netgi palaiką ryšius su užsienio žvalgybos agentais JAV,  Indijoje, Vokietijoje ir kitur. Net 18 draugijos narių buvo suimta  bei tardoma, be teismo nuteista. Rerichiečiai atsidūrė įvairiuose  griežto režimo Sibiro lageriuose. Ne ką lengviau buvo ir tiems,  kuriuos MGB tarsi aplenkė: juos kankino nežinia, jie buvo  persekiojami, apšaukiami liaudies priešais ir t.t. Tarp išvežtųjų -  ir Kauno universiteto Architektūros fakulteto dekanas Steponas  Stulginskis, Enciklopedijų leidyklos atsakingasis redaktorius  Bronius Vaitiekūnas, tos pačios leidyklos redaktorė Birutė Valušytė,  Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas Antanas Dapkus, Kauno  universiteto Patologinės anatomijos katedros asistentė Donata  Stukaitė, Pedagoginės leidyklos redaktorius Jonas Glemža ir dar  dvylika žmonių."

Rimantas Vanagas. Ex Oriente Lux. Lietuvos Rerichiečiai.

Dokumentinė apybraiža. - Vilnius, 1998,120p.

Jūs esate čia: Naujienos Šviesos artumoj