Antradienis, Gruo 10th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Šviesos artumoj 3.Sugrįžo Vydūnas

3.Sugrįžo Vydūnas

SUGRĮŽO VYDŪNAS

Šių metų spalio 17-19  dienomis į Lietuvą sugrįžo Vydūno palaikai. 1953m., laidojant Vydūną Detmolde,  buvo išreikštos viltys, kad Vydūnas turėtų sugrįžti į nepriklausomą Lietuvą. Jis  ir palaidotas buvo cinkuotame karste ir išmūrytoje kapo duobėje.

Vydūno  sugrįžimo akcijoje svarbų vaidmenį atliko ir Kauno miesto Tarybos deputatai,  ypač - Vygantas Grinis. Tarybos narių pastangomis delegacija iš Lietuvos lydėjo  sugrįžtantį Vydūną. Šilutės katafalkas ir daug žmonių iš Vilniaus sutiko  Lazdijuose, kur įvyko pagerbimas, Veronikos Povilionienės dainų palydėtas.

Po trumpo sustojimo  Marijampolėje, 21 val. 30 min. procesija su Vydūno palaikais atvyko į Kauną prie  Laisvės paminklo.

Vėlyvą spalio 17-18 d.  naktį 2 val. 30 min. Vydūną sutiko Šilutė.

Kultūros namuose, skambant  iškilmingai muzikai, labai meniškai, santūriai ir prasmingai buvo pagerbiamas  didžiojo lietuvninko atminimas. Vienoje iš rūmų nišų stovėjo vieniša Vydūno  arfa, kuria jis grodavo, o virš jos - skaidrus Vydūno portretas iš jo paskutinių  metų, žvelgiąs į mus rūpestingu, graudžiai šiltu žvilgsniu.

Evangelistų bažnyčioje  įvyko iškilmingos pamaldos, dvasiškiai vadino Vydūną didžiuoju ehumenistu. Žodį  tarė ir Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Ir vėl nustojo gausus  lietus, pro debesis trumpai žvilgčiojo saulutė. Vykome į Rambyno kalną, kur mūsų  jauni krašto apsaugos vyrai atnešė karstą prie Amžinosios ugnies aukuro. Čia  giedotos

giesmės, aktorius Petras  Venclova skaitė eiles.

Šalia esančiose Bitėnų  kapinaitėse vėlgi įvyko gražus pagerbimas. Kalbėjo ir svečiai - Vydūno brolio  anūkas Jurgens Storosta, JAV lietuvių skautų vadovė Stefa Gedgaudienė, Lietuvos  Vydūno draugijos pirmininkas Vacys Bagdonavičius. Visų kalbose skambėjo mintis:  Vydūnas nemirė, jis gyvas mumyse, tesugrįžta dvasingumas į mūsų tautą.

Donata  Stukaitė. Klinikos žodis, 1991m. lapkričio 5 d. Nr. 20 (88)

Jūs esate čia: Naujienos Šviesos artumoj 3.Sugrįžo Vydūnas