ХVII. Žinia apie Šviesos Broliją

ХVII. Žinia apie Šviesos Broliją 

Esant kosminiam poslinkiui nauja nata turi skambėti tvirtai ir aiškiai. <...> naujai manvantarai galima prisotinti erdvę Hierarchijos kvietimu. Tiktai taip į gyvenimą gali įsilieti geriausi būties pagrindai.

Hierarchija, 247

Pati nuostabiausia ugnis yra širdies liepsna, pripildyta meile Hierarchijai.

Hierarchija, 352 

Daugelis mūsų planetos gyventojų nepriima Aukščiausios Vedančiosios rankos, ir todėl žmonija panaši į arfą, kurios pačios ploniausios stygos yra nutrauktos.

Kokią šviesos, meilės žavesio ir pažinimo jūrą jūs aplenkėte, širdys, suglumusios nuo savasties egoizmo!

Jei jūs suvoktumėte tą vienintelį ir su niekuo nesulyginamą, tą kuris stovi už kiekvieno evoliucinio, pasaulinio reiškinio ir kryptingo veiksmo, kuris tarsi gelbstinti Tiesos švyturio ugnis švyti virš nuostabių Kosmoso įstatymų ir žmogaus.

O nelaimingas tolimųjų kelionių keliauninke, tu likai vienas savo palaikėje valtelėje, ir tave neša prie nežinomų krantų, į žūtį, – be kompaso, be vedančio žvaigždyno, dažnai netgi be vairo. Kai negresia uragano sūkuriai tu leidi savo gyvenimo dienas žaisdamas tokį menką asmeninio gyvenimo laimės žaidimą, statai smėlio pilis, bet nežinai, kur kitą akimirką numes tave devintoji banga.

O tolimųjų kelių keliauninke, tave vedantis Šviesulys niekada neužges, jis šviečia priešais tave amžinoje sargyboje ir kiekvieną akimirką pasiruošęs tau padėti – tik nukreipk savo žvilgsnį į aukštį ir akylai, nenuvargdamas sek paskui jį, jis būtinai praves tave virš tamsos bedugnių į Šviesos krantą.

Neįmanoma pagreitinti žmonijos prašviesėjimo, kol žemės žmogaus širdis nesuskambės viename akorde su Aukščiausiąja Pradžia.

Kiek nurodymų ir perspėjimų duoda žmonijai Tiesos Mokymas, kiek kartų didžios dvasios atgimimo epochose sukrėsdavo ir pakylėdavo tautų sąmonę nauju uždegančiu Žodžiu, bet dabar, šiomis pačiomis dinamiškiausiomis, lemiančiomis dienomis, kai pagreitinti visi sąmonės procesai, Gyvoji Etika sako: pakaks ilgų pasiruošimų, „reikia skubiai atsigrįžti į aukštuosius pasaulius. Tegul kiekviena mūsų ląstelė prisipildo milijonų milijonais laidų“ (Mir Ogniennyj, IId., 166).

Dabar Gyvoji Etika liepsningai kviečia į visą žmoniją įtvirtinti tarpusavio ryšį tarp žmogaus sąmonės ir Aukščiausio pasaulinio proto, arba Kosminio Magneto, kuriančio Žemėje ir visame esamume per galingą, švytinčią Šviesos Hierarchijos jėgą.

Būtent Agni-Jogos priėmimas, rašoma Mokyme, bus tuo naujuoju ugningu stimulu, kuris įtvirtins žmoniją sąmoningame bendravime su Kosminiu Magnetu (Biespriedielsnost, IId., 134).

Todėl naujojo Mokymo pagrindas – aukščiausios Šviesos Hierarchijos suvokimas ir pagarba jai, ištikimybė didiems Brolijos Mokytojams.

„...kad pritaikyti Gyvąją Etiką gyvenime, visų pirma, reikia atrasti savyje tikrosios tarnystės hierarchijai savybę (Mir Ogniennyj, IIId., 135).

Hierarchija – absoliutus gyvenimo pakylėjimo matas, mūsų poelgių ir minčių darnos leitmotyvas.

„... bendravimas su Hierarchija tarsi suteikia naują muzikinį raktą visiems mūsų veiksmams“ (Mir Ogniennyj, IId., 163).

Tai tiesa, tik tada, kai „dvasia išmoksta suderinti žemišką gyvenimą su aukštuoju, visi sulyginimai įgauna kitą dydį“ (Mir Ogniennyj, IIId., 98).

Kaip gi be amžino Šviesos vadovavimo mūsų širdis galėtų pažinti ir pamilti Šviesą ir Jos siekti?

Tiesa ta, kad Hierarchija yra visatos Saulių Saulė begalinės ir besiplečiančios materijos tamsoje.

O širdie, amžinai trokštanti pakilti virš rūsčių logikos rėmų ir mokslinio patyrimo bei suliepsnoti piligrimo įkvėpimu – poeto atvirumu – kad nors akimirkai priartėtumei prie tos pačios slapčiausios sąvokos Kosmose.

Norėdami suprasti ir įtvirtinti šį didžiausią pasaulio stebuklą, tą šventą mūsų širdies pasakojimą, „pakvieskite visą savo meilę. Prisiminkite iš savo vaikystės pačias tyriausias šypsenas, pačius ryškiausius saulės spindulius ir pirmąją paukščių giesmę už lango“ (Listy Sada Moriji, IId., 235).

Hierarchijos principas yra Dieviškas Visatos Dėsnis, Aukščiausioji Ranka, kuri vadovauja žmonijai ir prisotina mūsų laisvą valią evoliucijos ugnių impulsais. Nuo neatmenamų epochų ir ciklų Hierarchija kūrė mūsų sąmonės liepsną, vis naujas ir tobulesnes jos formas, auklėjo mus, džiaugėsi mūsų dvasios žiedo prasiskleidimu, liūdėjo kai mes darėme klaidas ir mūsų nuovargio akimirkomis. Ji visada bus mūsų nesibaigiančiame prašviesėjimo kelyje, ir mes patys kada-nors tapsime pilnaverčiais kosmoso piliečiais ir Aukščiausiojo bendradarbiais.

„Iš visų principų, vedančių į sąmonės išplėtimą, Hierarchijos principas yra pats galingiausias. Kiekvienas matomas postūmis įvyksta suvokus Hierarchijos. Kur pasuks dvasia be Vedančios Rankos? Kur gali pažvelgti akis ir širdis pakrypti be Hierarchijos? (Biespriedielnost, IId., 48).

„Juk nesupras žmonės aukščiausios išminties, nesupratę, visų pirma, Hierarchijos įstatymo, ant kurio laikosi visas gyvenimas; kuo progresuoja pasaulis; kuo remiantis kuriama evoliucija, tai, iš ko buvo sudėtos geriausios istorijos pakopos ir puslapiai. Todėl niekur nedingti žmonijai nuo Hierarchijos įstatymo. Tik savigriova gali duoti tą kryptį, kuria eina nesuvokę Hierarchijos“ (Hierarchija, 414).

„Žmogus gali užlipti ant kiekvieno jam skirto evoliucijos laiptelio, jei jis priims Vedančią Ranką ir jei priims kiekvieną Hierarchijos Nurodymą. Istorija kuriama gyvenimo Hierarchijos. Geriausi žmonijos žingsniai buvo padaryti Hierarchijos. Patys didžiausi pasiekimai buvo įtvirtinti Hierarchijos. Taigi pasiekti galima tik suvokiant Hierarchiją“ (Hierarchija, 430).

„Dvasios nušvitimas! – kaip galima pasiekti tą laiptelį? Kaip galima atrasti Tiesos Šaltinį, jei ne sekant Hierarchija? Dvasia gali nušvisti tik nuo Šviesos šaltinio. Kur gi atrasti vedantį spindulį, jei ne Hierarchijoje? Žmonija sėmė savo galias ne iš pačios savęs, bet iš didžios Hierarchijos. Taip amžiais Mūsų kūryba vedė žmoniją. Todėl nukreipti žmogų galima tik aukščiausia Hierarchijos galia. Dvasios nušvitimas, žinoma, yra Hierarchijos pripažinimas. Todėl ieškantys Tiesos būties reikšmę gali suvokti tik suvokę Hierarchiją. Priešingu atveju gyvenimas lieks užburtu ratu ir amžiais dvasia neatras išsilaisvinimo. Taip, Hierarchijos įstatymas yra vedančioji Pradžia“ (Hierarchija, 420).

„Mūsų kūryba reikalauja Hierarchijos įtvirtinimo visame jos platume, visame suvokime, visame grožyje. Hierarchijos suvokimas atveria visas galimybes. Teisinga yra suvokti Hierarchijos įstatymą kaip kosminės kūrybos Viršukalnę – nuo jos liejasi Šviesa, į ją mintys krypsta; geriausius siekius reikia nukreipti į Hierarchijos Viršukalnę“ (Hierarchija, 83).

Tik įtvirtinus savyje Šviesos Hierarchiją, pripildant savo gyvenimą, jausmus ir mintis tuo Aukščiausiuoju Principu, žmogus atras išsigelbėjimo kelią.

Nūdienos laikais, tokiais rūsčiais ir ryžtingais, galingų pakeitimų ir permainų laikais, vėl ir vėl refrenu Gyvosios Etikos puslapiuose skamba: būtina visomis jėgomis priglusti prie Vedančios Rankos.

„kai griūva viskas, kas sena ir nepriimtina evoliucijai – ugnies epochai, lieka tik vienas inkaras, kuris išgelbės žmoniją, – Hierarchijos inkaras... Taip, iki begalybės reikia siekti Hierarchijos“ (Hierarchija, 310).

Tik prisijungus prie švytinčios Šviesos Kūrėjų Brolijos grandinės, siekiant draugystės ir tarpusavio bendradarbiavimo, žmonės susigrąžins savo potencialiai „dievišką veidą“.

Šviesos Brolija, Vyresnieji žmonijos Broliai, amžinai pasiaukojantys jos sąmonės Saugotojai ir Auklėtojai, vardan žmonijos atlieka šias kosmines užduotis:

·         kuria aukščiausią, tobulą žmogaus įvaizdį, nes dabartinė „materiali žmonių forma pilnai neatitinka evoliucijos užduoties“ (Biespriedielsnost, Id., 387)

·         stengiasi uždegti žmoguje potencialią vedančiąją jėgą, ugninę psichinę energiją: „Žinokite, kad patį menkiausią egzistavimą įmanoma paversti į kosminių ugnių švytėjimą“ (Biespriedielnost, Id., 36).

·         Išvesti planetą iš izoliacijos ir padaryti žmogų tolimųjų pasaulių bendradarbiu, ir tuo pačiu atverti jam kelią į beribes Erdves, einantį per Šviesos Hierarchijos Širdį, būtent, į tą vienintelį kilimo kelią, nušviestą miriadais saulių.

Шаблоны joomla скачать здесь