Pirmadienis, Lap 18th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas

Visumos sąranga

 REGIMOJI VISUMOS SĄRANGA 

Ne visuomet didžiajam žmonių skaičiui buvo žinoma, kaip Visuma surengta. Paprastai ją suprato taip, kaip akys ją parodė. Tikėjo žemę esant didžiu plokščiu skrituliu, ant kurio užvožtas dangus, išpuoštas visokiais žibučiais, būtent žvaigždėmis. O aplink dangų ir žemę banguojančios begalinės, amžinos jūros.

Tokia nuomonė žmonių daugumoj ilgai vyravo. Ir Europoj, tautoms kylant iš žemos, girinės būties, iš lengvo tepradėjo aušti geresnis supratimas. Atsirado tokių žmonių, kuriuose sušvito skaidri išmintis ir kurie bandė tada savo išmanymą teikti kitiems. Pradžioj labai jiems prie-šinos – ne tiek tamsuoliai, kiek, kaip jau paprasta, tie, kurie būtų galėję kitų vadais būti. Bet dvasios šviesa ne taip lengvai užgesinama. O šiandien Europoj vos berandamas toks užkampis, kur ir dvasios vargšas nebūtų išgirdęs, kad žemė yra didis rutulys, kurs 24 valandose apsisuka, iš ko darosi dienos ir nakties keismas; toliau, kad šita žemė didžiojoj erdvėj vienų metų bėgyje apskrieja saulę, iš ko išeina metų laikai.

Didesnio mokslo žmonėms jau ir žinoma, kad yra žvaigždžių, tamsių kaip mūsų žemė, kurios tiktai atrodo šviečiančios saulės šviesai ant jų atsispindint. Jos taipo-jau kaip žemė traukia savo takais aplink saulę ir skrisdamos taip sukasi kaip bėgąs ratas. Vadinasi šios žvaigždės planetomis. Vienos planetos yra saulei artimesnės negu žemė, kitos tolimesnės. O viena, skrisdama aplink žemę, kartu su ja keliauja ir aplink saulę. Tai mūsų mėnuo. Jisai, kaip irgi saulei artimesnės planetos: Merkurijus ir Venera, nebesisuka aplink save ir tik velkasi tolyn savo keliu, kaip koks ratas, kurs nebesisuka. Tas dalykas berods ir tūliems mokytiems žmonėms dar nežinomas [1] * Laužtiniuose skliaustuose žymimas paaiškinimo numeris  (žr.  knygos pabaigoje).

Garsusis anglų žvaigždininkas Heršelis toliau dar mokino, o jo mokslą kiti patvirtino, kad saulė su visais savo palydovais sukasi vėl aplink kitą saulę, būtent aplink žvaigždę Alkionę. Toliau ištirta, kaip greit planetos sukasi aplink saulę ir saulė su visais savaisiais aplink Alkionę [2]. Vislab tai ir dar kitos žinios yra pusėtinai gerai patvirtintos ir tūlos smulkmenos apie Visumos paviršiaus sąrangą sužinotos. Vos tik keliuose mažmožiuose tesiranda klaidų. O tas žvaigždininkų mokslas iš lengvo tenka ir prastiems žmonėms. 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas