Trečiadienis, Lap 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas

Visumos sąranga

 SĄRANGA VISUMOS VIDUJE

Paskutiniais amžiais (šimtmečiais) Europos žmonės pradėjo geriau suprasti ir gamtos gyvenimą. Ir vis daugiau pradėjo naudoties gamtos jėgomis. O jas stropiai tyrinėjant, kartais visai iš netyčių prasivėrė mokslininkams Visumos vidus. Ir kaip pirm to iš lengvo augęs buvo Visumos paviršiaus sąrangos supratimas, taip šiomis dienomis pradeda atsirasti supratimas jos vidaus sąrangos.

Paskutiniu laiku pasisekė visokie išradimai. Žymūs pirm visų pasidarė tie, kuriems elektriką buvo naudojama. Jau seniau mokslininkai sakė šviesą esant ypatingos, labai smulkios, Eteriu vadinamos materės reiškiniu; tasai Eteris pildąs begalinę erdvę ir skverbiąsis per visus daiktus, net per kiečiausius. Vienok šis mokslas rodės negana patvirtintas. Bet vis daugiau mėginant elektrikos ypatybes, jis pradėjo įgauti visai nebeabejojamą pagrindą. Teko profesoriui Rentgenui ypatingas išradimas. Pasidarė žinoma, jog yra neregimų elektrikos spindulių, kurie per viską spindi. Toliau kiti mokslininkai išrado, kad neregitniejie spinduliai gana įvairūs yra, kad vieni tūlų daiktų sulaikomi arba nors užgaunami, o kiti ne. Ir gana gerai šiandien pažįstami su savo ypatybėmis α , β ir γ spinduliai.

Tuomet visai naujas dalykas tikrėjo. Numanant, kad Eteris yra, pasidarė numanu ir tai, kad už regimosios gamtos yra neregima2 (Žymus tame mokslas anglų mokslininko Faradėjaus.), būtent Eterio sritis. Bet kas lig šiol nebuvo gana tvirtinta, dabar nebesiliko abejojime. Vis aiškiau pasirodo, kad Eterio sritis esti tikrenybė. Be to, dar matoma, kad Eterio sritis yra tikrasis visų regimos gamtos jėgų šaltinis. Šviesa, šiluma, elektrika ir t t. nėra paprastosios materės reiškiniai, bet Eterio. Regimoji gamta tėra tų jėgų veikimo dirva [4],

Taip dabar dvi Visumos sriti yra žinomi: fizikinė, arba regimoji, ir eterinė, arba neregimoji. Šios dienos mokslas su tomis žiniomis visai nauju taku žengia Visumos sąrangai pažinti. Ir jisai stovi prie vartų neregimo, dar neištirto Visumos skyriaus, prie angos galybių ir jėgų gamtos.

O kas apie šitą Visumos skyrių yra žinoma, tat patvirtina senovės mokslą. Dabar jisai jau geriau suprantamas ir vis daugiau yra atbojamas. Ypačiai kaip didesnė dalis Indijos šventų raštų ir slėpiningo mokslo Europos žmonėms teko [5], Gana ilgai tas mokslas buvo tyčia slepiamas. Kaip jau kartą sakyta: mokslas suteikia galybę; o žmonėms paduotas, tūliems gal tapti pavojingas, kaip kūdikiui ugnis. Betgi dabar, žmogui priėjus galybių sritį, reikia jam gilesnį Visumos supratimą žadinti, jeib jis, suprasdamas savo vietą Visumos gyvenime, galėtų ir doroj tvirtėti.

Bet slėpiningasis senovės mokslas dvasios žvilgiui dar daug giliau atveria Visumos gelmes. Sako, kad kaip Eteris yra visų gamtos jėgų versmė, taip yra už Eterio dar aukštesnė sritis, kuri sanskrito žodžiais vadinama Kama-Prana [6] ir iš kurios pareina gyvybės reiškiniai, kaip jie augmenyse pastebimi.

Šiluma ir dažnai šviesa, paveikslui, tesiranda, kad regimoji fizikinė materė arba Prakriti [7] stojasi po Eterio veikimu. Augmenyse jau sutaria trys sritys: būtent Prakriti, Eteris ir Kama-Prana.

Vienok tuo dar neaprėpta visa Visuma. Dar galima giliau į ją žvelgti. Už srities Kama-Prana yra sritis Kama Manas [8]. O žemesnėms su ja sutariant, ji per jas visas apsireiškia. Taip įvyksta proto reiškiniai. Ir pavidalai keturių Visumos sričių sutarimo yra gyvuliškiejie. Aukščiausioji tųjų jėga yra protas.

Bet ir tuo dar nėra Visumos pagrindas pasiektas. Turint gana skaistų dvasios išmanymą, aiškėja ir tolimesnis žmonijos Išmintingųjų mokslas. Sako, kad už keturių materinių sričių yra trys dvasinės. Aukštesnė už protingają sritį yra meilės sritis. Sanskrito žodis jai yra Manas [9], tai esti manymas. Kiek sąryšio čia su meile yra, negalima trumpai pasakyti. Už tos srities yra išmintis arba sąžinės, šviesos sritis, sanskrito žodžiu vadinama Buddhi [10]. O viskas randasi Dvasioje, sanskrito kalboj vadinama Atma [11]. Atma-Buddhi-Manas – tai tos trys dvasinės sritys, iš kurių spindi pirmiejie mažesni ir didesni reiškiniai žmonėse, jiems esant tais gyviais, kuriuose yra visos sąlygos, jeib septyneriopa Visuma galėtų jais apsireikšti ir juose visos jos sritys gražiame aidėjime sutarti. 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas