Trečiadienis, Lap 13th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas MIRTIS IR KAS TOLIAU

MIRTIS IR KAS TOLIAU

ĮŽANGOS ŽODIS

Šito rašto žinios yra labai nuostabios. Ir ne vienas, „moksliškai“ mąstyti papratęs, reikalaus „prirodymų“. Bet reikia atsiminti, jog visi prirodymai išeina nieku, jei žmoguje nėra to, kas tuos prirodymus išmanyti gali.

Visos šio rašto žinios todėl kreipiasi tiesiog į žmogaus išmintį, į jo tiesos numanymą. Šišon paaiškinti dalykai nėra prieinami paviršutiniam supratimui.

Tasai beveik visuomet tik tėra pripratimas prie kokio nors mokslo. Todėl žmonės, gyvenantieji vienat papratimuose, atmeta visa, kas su tais nesutinka. Jiems rodos, naujosios žinios esančios prieš protą. O tasai prie jų dar vos tik teapsireiškė. Kur tai dar pati išmintis?

Tiesa berods, kad nieks negali žinoti, kas po mirties nusiduoda. Vienok šitas „nieks“ yra tiktai paviršutinis, gal net ir jau „protingasis“ žmogus, kurs tėra žemesnioji ir pragaištanti tikrojo žmogaus dalis. Pati ta stovi viršum viso to, kas pragaišta. Ji todėl ir gal visa žinoti. Jos šviesa yra išmintis. Jai turi protingasis žmogus paklusti, tada ir jis numano, kas jam šiaip apdengta.

Rašytojas rašė, kaip jis dalykus po mirties išmano. Bet jis naudojos ir kitų rašytojų raštais. Pusėtinai arti jis laikėsi prie rašto: A.Besant. Death – and then, kurs į tūlas kalbas išverstas. Ir to rašto antrašą jis pasiėmė. 

Tolimesnės žinios randasi vokiečių kalboje sekančiuose raštuose:

Dr. Fr. Hartmann. YVeisse und schwarze.–

Magie, Leipzig seniau 10,- Mk.

Dr. Fr. Hartmann, Lotusblūten. – Leipzig 80,-„

H. P. Blavatsky. Die Geheimlehre. – Leipzig 51,- Mk.

Anglų kalboj:

Dr. Fr. Hartmann, Magic white and black 2-   $

H. P. Blavatsky, Secret Doctrine. Vols. I and II 12,50 $ 

Parašęs šį veikalėlį lapkričio mėn. 1907 m. ir išleidęs, dabar, balandžio mėn. 1920 m., tiktai kalbą tetaisiau, kiek išmaniau. Daugiau taisyti, man rodės, nereikalinga. 

Tilžėj, 30 balandžio, 1920 m. Vydūnas 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas MIRTIS IR KAS TOLIAU