Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas ŽMONIJOS KELIAS

ŽMONIJOS KELIAS - GYVENIMO PERSIKEITIMAS

GYVENIMO PERSIKEITIMAS

Bet, pradėjus ramiai ir atsidėjus žvelgti į gyvenimą, rodos, jis tėra tik didis žaismas. Nuolat kartojasi tie patys vargai, tie patys atsitikimai. Dienai praėjus, prieina naktis. Po jos vėl aušta rytas. Taipo jau keičiasi senuoju būdu metų laikai. Prieina sėjimas ir dagojimas, kaitra ir šaltis, vasara ir žiema. Ir vėl sveikina mus naujas pavasaris.

Nueikime pas jūras. Vis jos ūžia, kaip jos ūžė senovėje. Amžinai bangos atplaukia prieš krantą ir leidžiasi atgal į jūrų bedugnį.

Atsimenu, kad, vaikas būdamas, pievoj aukštynalka atsigulęs, žvelgdavau dangun žiūrėdamas, kaip debesys traukia. O jos dar betraukia, kaip jos traukusios yra pirm tūkstančių ir milijonų metų.

Taipo jau ir žvaigždės ant dangaus eina savo takais, kaip ėjusios pirm amžių. Ir saulė tokiu pat būdu šviečia mums, kaip ji švietusi yra senajam Homerui.

Vislab yra taip šiandien, kaip tai visuomet būdavo. Todėl rodos, kad tieji teisybę palaiko, kurie sako: pasaulis, kaip jau kartą sutvertas, taip ir pasilieka, kol neprieis jam galas. O tuo tarpu visa, kaip jau vis buvo, taip ir yra, taip visuomet pasiliks.

Taip kalba tokie, kurie pilnais malkais geria gyvenimo smagumynus, o žodžiais kaip ir jį nupeikti norėtų. Vienok taip kalba ir tie, ant kurių užgula likimo tamsa ir kurie nieko šviesaus nebemato ir tik laukia, ar neprieis jau veikiai galas.

Be abejonės, žmonės kitaip kalbėtų apie gyvenimą, kad išmoktų akis pakelti ir ilgus amžius apžvelgti. Paprastai mūsų laiko žmonės tiktai numano pilną dabartį ir tuščiąjį be pradžios amžių, kurs pirm to buvęs, ir tą tuščiąjį begalinį, kurs ateis. Pats„mokslininkas“ tik tepažįsta „istorijos amžių“, tai yra gal 3000 ar 4000 metų. Gyvenimo bėgį per milijonus metų pasekti tai žmogui negalima, kurs bando pajausti vien tik akies mirksnį.

Bet jau ne vienas mokslininkas yra ištyręs žemės ir žmonijos amžius ir išrodinėjęs, jog jie ilgesni, negu lig šiol buvo tikima. Dar visai pirm keletą dešimtmečių daugis tikėjo, jog mūsų pasaulis tik 6000 metų atgal sutvertas esąs. Gal ir vienas ar antras pridėjo dar kelis metus. Bet dabar jau pradeda tūlas suprasti, jog pasaulis nesulyginamai senesnis.

Senų kultūrų radiniai taria apie metų skaičius, kurie tikrai nuostabūs yra. Egipto piramidės liudija ne tik 3000 metų turinčios, bet gal veikiau 300 000 [l].

Tokius ilgus amžius apžvelgiant, rodos, turėtų būti galima mažumą geriau į tą klausimą atsakyti, ar jau vis taip ir buvo, kaip dabar yra.

Bet iš tikro nė nereikia tiek daug apmatyti. žiūrint akylai į mažus dalykus: į mineralus, augmenis, gyvulius, žmones, pasirodo gana aiškiai, jog kasdien viskas kitaip stojasi. Matoma, paveikslui, kaip žmogus užgema, auga, visokiu būdu tobulinasi, berods toliau ir miršta.

O žvelgiant vidaus akimis iš tolo ir aukšto į visa, kas gyva, pasirodo, jog pasaulio gyvenimas taip nuolatai keičiasi, kad reikia tiesiog stebėtis jo įvairumu. Pavidalai užgema, stojasi ir nyksta, tarsi tai verdančiame vandenyje burbulai. Visokie ir ypatingiausi pavidalai atsiranda, tobulinasi ir dingsta. Vargiai pritiktų sakyti, kad viskas pasilieka, kaip visuomet buvę.

Bet gal šis nuolatinis vairėjimas – tai tat, kas buvo ir vis tas pats yra. Vienok tuomet turėtų kiekvienas pasirodymas žemiausiu laipsniu pradėti ir dingti pasiekęs tą patį tobulumą, prie kurio kiti prieina. O to visiškai nėra. Pat išveizėjime žmonių pavidalai įvairiausią skirtumą apreiškia. Tas pats dalykas matomas žiūrint į gyvulių ir augmenų pavidalus. Viens pradeda ant žemesnio, kitas – ant aukštesnio laipsnio; vienas savo laiku daugiau, kitas mažiau tesitobulina.

Ir mažai prityręs žmogus gali numanyti, jog regimi pavidalai tobulinasi. Kaip negalėtų būti aišku tiems, kurie žiūri į ilgus praeities amžius, kad viskas nuolat stojasi kitaip ir kad gyvenimas nėra toks nuobodus atsikartojimas to, kas buvo!

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas ŽMONIJOS KELIAS