Ketvirtadienis, Lap 21st

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas ŽMONIJOS KELIAS

ŽMONIJOS KELIAS - DABARTINIS SKRITULYS

DABARTINIS SKRITULYS

Dabartiniame Manvantare yra pasibaigęs pirmasis, antrasis ir trečiasis skritulys. Ketvirtasis yra tasai, kuriame dabar gyvename. Savo bėgyje jis yra pasiekęs vidurį, tai yra žemiausią, arba daugiausiai materialinį, stovį.

Kiekvienas skritulys pradeda ypatingu būdu. Randasi Manymo valstybėje veiklus, šviesus branduolys, kuris iš lengvo didėja ir gyvybe pildosi, kol nėra visai sklidinas. Tuomet gyvybė persikelia į kitą esmės būdą. Čia tveriasi kitas branduolys. Sakoma, jis randasi žemesnėje, tai yra daugiau materialinėj, valstybėj. Bet ta valstybė tėra kitas tik esmės būdas. Tą reikia gerai išmanyti. Tasai branduolys lygiu būdu kaip pirmasis pildosi ir tolyn paduoda savo pilnybę, būtent gyvybės srovę.

Taip viskas pirmiau atsitinka aukštuose, tai yra dvasiniuose stovyse, toliau – žemesniuose, kol nepasiektas fiziškasis, o nuo jo vėl kyla gyvenimo bėgis aukštyn į aukštesnius stovius.

Nors ir aišku gana yra, kas tai aukštesnis ir kas žemesnis stovis, vis dėlto tai šišon dar tyčia paantrinsime. Aukštybė randasi sąmonės, dvasios, šviesos, žemybė – nesąmonės, materijos, tamsos pusėj. Mes patiriame tiesiog aukštybę ir žemybę. Mintys yra aukštesnės negu geismai. Kūnas randasi beveik tamsoj. Jis maža tėra sąmoningas. Kas aukšta ir kas žema, tesiskiria tik šviesesniu arba tamsesniu sąmoningumu. Minimi branduoliai, arba rutuliai, todėl ir nėra toli nuo vienas kito, bet vienas kitame, kaip, paveikslui, mūsų kūnas randasi mūsų sąmonės šviesoj ir yra minčių ir geismų persunkiamas.

Pasidarius apie rūpimuosius skritulius vaizdelį, tasai va kaip išrodo:

Gyvenimui pradedant, stojasi gyvenimo branduolyje, rutulyje A, pirmasis gyvių, esybių laipsnis. Tųjų yra septyni, arba septyni skyriai, kaip sako „senovės mokslas“. Pirmieji trys tik Išminties didžiūnams tėra žinomi. Bet ir senose pasakose jie menami, ir kartais kūdikiai ir šiaip vieni ir kiti šį bei tą apie juos regi. Minėtame moksle jie vadinami elementarėmis gyvių valstybėmis. Ketvirtoji valstybė yra mineralinis gyvių skyrius. Jisai yra vidurys tų septynių gyvenimo laipsnių, arba valstybių. Toliau pareina augmenys, po jų – gyvuliai ir pagaliau žmonijos laipsnis.

Tokiu būdu šitie laipsniai, paveikslui, augmenys ir gyvuliai, jau skiriasi ant rutulio A, kursai randasi gelmėse toli ir aukštai už regimojo pasaulio. Kokio nors želmens įgimimas į gyvulių valstybę todėl ne toks paviršiaus daiktas, kaip tūlas tiki.

Kuomet žmoniškasis gyvenimo laipsnis pradeda apsireikšti ant rutulio A, pirmoji gyvių srovė sklysta toliau, ant rutulio B ir t. t. Rutulys D yra regimoji žemė. Kiti rutuliai, gyvenimo branduoliai, arba centrai, nėra regimi. Tik jie nėra kur nors kitur, ne erdvėje toli nuo mūsų, bet tik kitame padėjime, kitoj Visumos „valstybėje“. Ir nebus neteisinga sakant, jog vienas rutulys randasi kitame (Taip ir yra su kitais padangių rutuliais. Mėnuo, paveikslui, nėra, kaip tūli mokslininkai sako, žemės dalis, kartą nuo jos atsiskyrusi, bet jis yra mirštąs rutulys, kurs praėjusį Manvantarą buvo dabartinei regimajai žemei atitinkamas gyvenimo branduolys.)

Nuo rutulio D eina gyvybė ant E, toliau – ant F ir galiausiai – ant G. Gyvybei apleidus vieną rutulį, tasai įmiega, tai yra jis pastoja bejėgis, neveikiamas. Bet gyvybei ir nuo rutulio G atsitraukus į Amžinybės gelmes, visi 7 rutuliai miega, kol nepareina naujoji diena. Tuomet visos gyvių srovės iš naujo sukyla.

Tokiu būdu šitos srovės ėjo triskart skrisdamos nuo vieno rutulio kitan. Ir dabar, ketvirtą kartą skrisdamos, jos yra pasiekusios mūsų žemę, būtent rutulį D. O ant jo žmonija jau labai ilgus milijonus metų gyvena.

Tasai jo gyvenimas čia labai įdomus. Ir nelengva jį suprasti. Visokie manymo įpročiai nuolat klaidina. Pirm viso reikia žinoti, jog kiekvienas žmogus visą tą ilgąjį laiką gyvenęs yra. Tat pasirodys tūlam neįtikėtina. Gyvendami daugiau savo pavidale, o ne esybėje, vis tik ir tesirūpiname pavidalo likimu. Pavidalas yra pragaištamas dalykas. Savo viduje, savo esybėj sąmoningais pastoję, galime apžvelgti visą tą ilgąją kelionę.

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas ŽMONIJOS KELIAS