Sekmadienis, Gruo 08th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas LIKIMO KILMĖ

LIKIMO KILMĖ - ĮVEDIMUI

ĮVEDIMUI

Didžiojo skaitliaus žmogui gyvenimas esti paprastas dalykas. Nieko jam nėra nuostabaus. Ir tik senos pasakos, seni mokslai jam pasakoja apie stebuklus. Kitoks išrodo gyvenimas tam, kurs pradeda apie jį mąstyti. Kupinas jis tuomet stebuklingų dalykų. Neatsigauna žmogus iš nusistebėjimo. Bet, žinant šių dienų mokslą, pasirodo, jog gyvenimas tvarkinasi pagal tvirtus įstatymus. Todėl, rodos, neturėtų būti jame nieko nuostabaus.

Vienok šių dienų mokslai tik guldinėja tarsi plonąjį viso gyvenimo kevalą. Į jo gelmes jis visai dar nėra įžengęs. Žiūri į jį tik vis iš paviršiaus. Dargi sako, būk negalima daugiau žinoti ir niekas niekuomet nežinosiąs daugiau.

O gyvenimo gelmės nuolat apsireiškia. Todėl kartais rodos, jog yra čia kokie stebuklai, neprieinami slėpiniai.

Tačiau prieinami. Reikia atsiminti, jog patys gyvename ne tiek gyvenimo paviršiuje, kiek jo gelmėse. Jų bedugnyse yra tat, kas mumyse išmano ir gamina iš gamtos mūsų pavidalą. Neišmanysime gyvenimo slėpinių norėdami juos sugauti savo kūno pajutimais. Bet jų šaknis nutveriame sąmoningais pastoję anose gelmėse, iš kur pareina išmanymas. Tuomet į gyvenimo vidaus pusę galime žvelgti.

Tai berods žmogus tik iš lengvo teišmoksta. Vienok tuomet jam ir vis daugiau apsireiškia gyvenimo slėpiniai. Prižengia tarsi prie užkabo. Kilstelėja jį. Ir mato, jog čia šviesa, kad ir akys raibsta į ją žiūrint.

Iš tokio pažvilgio kilo ir šitas raštas. Privedė prie ano užkabo ne tiek šios dienos, kiek senovės mokslai. Nelygiu skaidrumu visa, kas išvysta, ir paduota. Yra tam visokių priežasčių. Bet kurs norės suprasti, kurs atsidėjęs bandys regėti, tasai gal įžvelgs į gyvenimo gilybes. Ir išvys, kaip visa surengta ir visa rengiasi sulig įstatymais.

Nepaduodamas šišon mokslas, kurs nori būti tikimas. Yra jis tik lyg parodymas, į kokią pusę žvelgti reikia, kaip turi būti praskleidžiamas užkabas. Bet gal vienam ir kitam pasirodys keliose šito rašto vietose atsispindint tarsi aukščiausių žvaigždžių šviesą. Tuomet težvelgia akylai. Bus jam ant naudos. Bet tesupranta gerai: Ne aš gaminu šviesą. Gerai būtų, kad jai šiuo nors patarnaučiau.

Tilžėj, gruodžio m., 1908 m. Vydūnas

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas LIKIMO KILMĖ