Sekmadienis, Gruo 08th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas GIMDYMO SLĖPINIAI

GIMDYMO SLĖPINIAI - GAMINIMAS IR DORA

 

GAMINIMAS IR DORA

Šišon nebojant to, kas patlab minėta, svarbios kelios dar mintys. Labai greitai paklausiama, kas dora ir kas nedora gimties gyvenime. Ir norima dorą paremti kokiais įsakymais. Tai šišon griežtai atmetama ir atsižiūrima vien į tuos dėsnius, kuriais Apvaizda tvarko gyvenimą.

Gimties gyvenimas yra doras, kad jis seka savo tikslus. O tasai tėra vienas, būtent gaminti. Be to tikslo gimtimi pasimėgti yra nedora, nors būtų vyras ir motera šven­čiausiu būdu apsivedusiu.

O mūsų laiku, ypačiai šaukiamos kultūros šalyse, žmonės nenori vaikų, bet nori gimties smagumynų. Aišku, kad, abiem gimtim taip susidedant, abi prieš dorą nusi­žengia. Apsivedusiųjų ir nevedusiųjų padėjimas čia jokio skirtumo nepadaro. Vien, kad žmonės nekalba apie apsi­vedusius.

Berods kalbos gana daug reiškia, nors jos gali būti ir neteisingos. Bet gaminimo jėgų silpninimas tikrai ir apsi­vedusiems nusiduoda. Sako prityręs žinovas, kad gašlumo vėtroj pailsta kraujo krisleliai ir kraujas nuvargęs tik slenkąs gyslose. Tūli kraujo krisleliai net numiršta ir plaukia kaip lavonėliai kraujuje. Juos reikia išmesti, o tam suvartojama jėgos.

Nenorint, kad būtų vaisiaus užmezgimo, naudojamos visokios įmonės. Dažniau tuo, kad neatliekamas gimties veiksmas. Iš to išeina moterai dirgsnių užgavimas, vyrui sėklos takeliuose susikaupimų, iš kurių pasidaro nesvei­kumų, kurie ne kartą silpniems gali būti džiūsnos prie­žastimi.

Kraujas minėtų krislų lavonėliais kas kartą apsinuodija. Ypatingas tokių žmonių kvapas, kurs aiškiai primena puvimą, pareiškia, kame dalykas. Žinoma, kad geros svei­katos žmonėms nėra tiek kenksmo, kiek silpniesiems. Bet silpniejie kaip tik daugiau linksta gašlavimui. Jie geismų lengviau užgaunami. O kaip jau sakyta, kuo daugiau – jauniejie, kurie smegenis priveikti turi sunkiais mokslais.

Yra čia tokių, kurie nevedę turi savo, kaip sako, mylimąją nežinodami, ką tai reiškia. Toji negyvenanti su kitais ir todėl jie lieka apsaugoti nuo bjauriųjų paleistuvavimo ligų. Teisybė. Ir apie tas ligas šišon nė nekalbu. Yra tai bjaurūs dalykai, kurių, rodos, lietuviai ir lietuvai­tės savaime saugosis. Tačiau ir taip dviem gimtyje susidedant be gaminimo tikslo, sveikata negali pasilikti, ko­kia ji būti turėtų. Gaminimo jėgos silpninamos ir silpninamas visas kraujas, visa kūno gyvata.

O kaip juodu tiki viens antrą mylinčiu! Mylisi norė-damu viens antro būti visam amžiui. Bet kas ta tariamoji jų meilė? Vienas teikia antram smagumo! Berods! Iš tikrųjų vienas antrą ir silpnina. O kad ir atsigauna kūnu du, abiem esant sveikiem, vis dėlto aišku, kad vartojamos gaminimo jėgos kitiems tikslams. Ne žmogus žmonai, ir antraip, teikia džiaugsmo, bet jų kūnai. Berods abu to nori. Iš to jiem abiem tiek palaimos žadasi. Ir lyg tai ir jaučiama. Bet nėra tai ilgam. Kas kartą daugiau pasidaro gimties patyrimas kūno dalyku. Ir žmogų du pasilieka viens antram svetimu.

Palaima tepaeina iš to, kad žmogus, tai yra jo dvasia-siela, kitam apsireiškia. Bet galima tai tėra tiktai, kad žmonės pasilieka jausmingi dvasios-sielos dalykams. Gimties smagumai yra brutalūs dalykai. Ir jie žudo tiesiog ne tik gaminimo jėgas, bet ir galimybę sieloms pasijausti, susieiti.

Be to, rišasi su netikusiu gaminimo jėgų vartojimu kitas dar dalykas. Paprastai manoma vien tat esant, kas regima, girdima ir t. t. Bet mes esame asmenybės, kurios giliai gyvena gyvybės jūrose. Kiekvienas mūsų širdies judėjimas sukviečia gyvas sroves ir jas sutelkia aplink žmogų. Todėl galima sakyti, kiekvienas žmogus yra sau pasaulis.

Atsiminkime, kad ir tikt geismų gyvenimo! Vieną kartą geismą patenkinus, jis netrukus kuo galingiau sukyla. Yra jam tarsi jėga augusi. Išmintingiejie sako, joj žmogus esąs susitelkęs, savo geismams tarnaudamas, gyvas jėgas. O tos įsikimbančios į jį. Jos yra, taip sakant, gyviai ir sudaro ypačiai apie gašlų žmogų visai jaučiamą orą.

Tas oras yra kuone visai tas pats prie visų, kurie gaminimo jėgomis naudojasi vien tik savo geiduliams paten­kinti, vis tiek, ar jie apsivedę yra, ar ne, ar jie sau vieni, ar pore gašlauja. O šis oras, parėjęs iš noro, kurs krei­piasi prieš gyvybės dėsnius, prieš kūrybos tikslus, krei­piasi ir prieš žmogų patį. Ir negali būti kitaip. Tai turėtų pasidaryti aišku.

Todėl vien tegali būti dora gaminimo jėgas naudoti jų tikslams. O kad du abiejų gimčių žmogų labai mylisi, tai teturėtų tikt mėginti, kas jų meilė iš tikrųjų yra. Jeigu ji bus tikroji, juodu gražiai galės gyventi ir be gimties naudojimo. Jie taip neardys kūno gyvatos ir bus žmonės, kurie gyvens, kaip Dievas liepia. O jeigu iš jų gims vaikų, tie jie bus savo tautos žiedai. Tokius dalykus, akyse atsmindamas Lietuvos tautos, rašau šitus išguldymus. 

 

 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas GIMDYMO SLĖPINIAI