Trečiadienis, Gruo 11th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas SVEIKATA, JAUNUMAS, GROŽĖ

SVEIKATA, JAUNUMAS, GROŽĖ - B. APSIRENGIMAS

 

B. APSIRENGIMAS

 

Apsirengimo reikšmė

 

Iš tikrųjų oda yra geriausias žmogaus apsirengimas. Kito jam nereikėtų. Juk ir veido neapsidengiame. Užtektų dėl drovos mažų kelnikių ir gal dar šiaip kokie menki drabužiai. Žmonės būtų sveikesni. Bet tuo tarpu dar per daug pripratę prie sunkesnio apsitaisymo, turėsime tenkinties mažu gerinimu. Tik reikėtų visumet atsiminti, kad drabužis negali atstovauti odai. Jis tik gali jai padėti jos darbe. Ne daugiau!

Todėl niekumet neturėtume per storai apsivilkti.

Pro drabužius oras turėtų kūną pasiekti. Ir pro drabužius turi kūno išgarai išeiti.

Niekumet neturėtų drabužiai odos darbą stabdyti.

Mūsų laikų motriškosios nebedėvi daug drabužių. Kambariuose būdamos, vos ne vos yra apsitaisiusios. Tūliems tai labai netinka. Žiūri į tai kaip į nedorą apsireiškimą arba bent kaip į puikavimą, kad motera pasirodo nuogomis arba pusiau nuogomis rankomis, kojomis.

Motriškos turi rūpinties savo gražumu.

Jos drabužiai turi labiau šį tikslą.

Kurs motriškas todėl peikia, yra ar didis nedorėlis arba nesveikas. Reikia suprasti, kad

motriškasis kūnas yra pašauktas duoti pradžią naujam kūnui.

O kuo tobulesniam, gražesniam. Todėl motriškos turi rūpinties ir savo kūno gražumu.

Bet motriškas gražumas turi būti pagrinduotas sveikata.

Todėl tai jau bus pakrikimas, jeigu jos ir šaltyje bėgios pusnuogės dar nepripratusios.

Ir gražumu rūpinties nereiškia gašlą auginti.

Tikrasis natūralumas bus ir sveikatos, ir dorovės parama. Apsitaisant reikia tai atsiminti. Ir dar kartą pasisakykime:

Drabužiai neturi stabdyti odos darbą, bet šelpti. Jie turi puošti motriškąją, o jai ir vyrui būti dar tikslingi.

 

Tinkami ir netinkami drabužiai

 

Jau pasakėme, kad per daug drabužių nereikia nešioti. Pasivaikščiojimui šiltai apsitaisyti netinka. Sveikas žmogus eidamas sušyla. Važiuodamas, sėdėdamas jis veikiau gali šiltai apsitaisyti.

Geriausiejie drabužiai yra skystiejie.

Jie praleidžia garus iš kūno ir orą iš aplinkos iki kūno. Nereikia bijoti atsišaldyti. Oras tarp odos ir drabužių šildo kūną. Kad randasi kraupu, susišildysime j udėdami. Bet kaip jau žinome, šilumos teikia kūno gyvenimo byla. Ja pasirūpinę, oda kūno šilumą taupys ir nuo eikvojimo apsaugos.

Netinkami yra drabužiai, kurie oro nepraleidžia.

Todėl kailinius, drabužius iš odos ar gumos dėvėti yra nesveika. O kad dėl šalčio ir darganos reikia tokius vilkėti, tada turėtume kuo greičiau nusivilkti, kada šitų priežasčių nebėra.

Niekumet neturėtume nuolatai dėvėti drabužio iš odos!

Kaip labai tai nesveika, galima suprasti jau iš to, kad tokie žmonės, atsekdami savo drabužius, stačiai dvokia. Nėra galima, kad tokie žmonės pasiliktų sveiki.

Per tankūs drabužiai griauja sveikatą, o drauge jaunumą ir grožę.

Nėra pateisinimo jų dėvėjimui. Kada žmogus ligotas, tada jam kaip tik reikia daugiau oro. Oda turi kuo geriau kvėpuoti. Bet, to nejausdami, kiti kuo daugiau apsivelka, kada negalėja. Ir pagaliau tokie neprotingi žmonės neša su savim visą drabužių magaziną.

Kurs pripratęs prie labai tankių ir storų drabužių, žinoma, neturėtų iš karto juos visus mesti. Iš lengvo reikia prie tinkamesnio apsitaisymo priprasti. Ir pirmiau rūpinties kūno odos sveikumu.

Ką nors naujo darydami, nieko neturėtume perdėti.

Ir apsitaisydami turime protingi būti.

 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas SVEIKATA, JAUNUMAS, GROŽĖ