Trečiadienis, Gruo 11th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas SVEIKATA, JAUNUMAS, GROŽĖ

SVEIKATA, JAUNUMAS, GROŽĖ - C. NAMAI

 

C. NAMAI

 

Namų reikšmė

 

Paprastai žmogus namuose pradeda gyventi pasaulyje. Namai yra todėl ta vieta, kurioj jis pirmiau santykiuoja su juo. Iš namų žmogus žiūri į pasaulį. Ir pasaulis pirmiau namuose žmogų pasitinka. Tokia tad namų reikšmė.

Arčiau visa pasižiūrėdami, dar daugiau pasisakysime. Namai yra tarpininkas tarp pasaulio ir žmogaus, ir antraip: tarp žmogaus ir pasaulio.

Namai sudaro tarsi mažą pasaulį, ir žmogus namuose tiek viso pasaulio turinio sutinka, kiek, dar nestiprėjęs, pakelti gali.

Namai apsaugoja žmogų nuo visų pasaulio žiaurumų, nuo šalčio ir kaitros, darganos ir speigo.

Palyginome drabužius su oda. Namai gali būt palyginami su drabužiais.

Jie gelba žmogui jo gyvybę apsaugoti, jo sveikatą išlaikyt.

Tam tikslui namai turėtų teikti žmogui visa, kas kūno, bet ir visos asmenybės gyvenimui reikalinga. Namuose žmogus turėtų rasti pilnai tyro oro, dieną – užtenkamai šviesos, vasarą – vėsumo, žiemą – šilumos. Bet geras tyras oras svarbiausias dalykas. Namai – to viso tiekimo vieta. Bet toliau einant, namuose turėtų kaupties visa tai, kuo žmogus žmogų paliečia. Kalbama ir rašoma kartais, kad vienas kitas parodąs, kokie žmonės iš tikrųjų yra. Bet nėra tai galima.

Žmogus nuolatai pakinta, kaip jau matėme. O tam žmonės paliečia žmogų, o tam yra namai, kad žmogus čia augtų savo žmoniškumą.

Toliau namai ir yra ta vieta, iš kurios žmogus ir jo jėgos kyla į pasaulį. Namuose žmogus ne vien ilsisi, ne vien šalinasi nuo pasaulio.

Iš namų žmogus žengia į pasaulį su tuo, ką rankomis padirba, su savo jausmais-nūsmais-geiduliais, bet ir su savo mintimis (kaip radijo stotis siunčia į pasaulį savo žinias), ir su savo dvasia-siela.

 

Tinkamasis namas

 

Iš to, kas pasakyta, jau aišku, koks namas žmogui geriausias. Tūli vyriausiai tuo rūpinasi, kad namai būtų šilti. Bet svarbiau, kad juose būtų gero tyro oro ir šviesos.

Taip jie ir turėtų būti statyti: langai ne per maži, lubos ne per žemos. Ir t.t.

Saulėtas, gerai vėdinamas namas yra sveikiausias.

Jau kitoje vietoje kalbėjome, kaip reikia  kambarį gaivaus oro įleisti.

Nors tris kartus per dieną turėtume pakeisti kambario orą.

Geriausiai tai įvyksta, kaip jau sakėme, jeigu kambarys šiltas, kad langai viršuj atidaromi. Nereikia bijoti per daug šilumos išlakinti. Geras oras greičiau vėl apšyla. O ir užtenka kambariui vėdinti langus viršuj atvėrus tiktai 2-3 minutes.

Kur tiktai galima, reikėtų kiekvienam mogui atskirame kambaryje miegoti. Kad švarūs namai sveikatai būtinai reikalingi, rodos, žinoma.

Bet kambario apvalymas visados turėtų toks būti, kad nesukeltų dulkių, o tačiau jas išneštų. Todėl reikia drėgme naudoties.

Kaimuose, kur arti gyvenimo yra namų gyvuliai ir netoli mėšlų krūvos, sveikatai yra nuolatai pavojus, ir todėl būtina rūpinties, kad neįeitų muselių ir kitų vabzdžių į namus. Ypačiai valgius reikia nuo jų apsaugoti.

Labai didė nauda tuo sveikatai būtų atnešta. Kiek tuo ligų išvengiama, vos galėtai pasakyti. Juk muselių įgabenamas nešvarumas yra stačiai baisus, o valgiai jo tikrai nuodijami. Todėl gera bus vieton stiklo į langus įsidėti vasarai smulkų tinklą, geriausiai iš vielos, o durų nevarstyti be reikalo.

Toliau svarbu, kad kambaryje nebūtų nereikalingų daiktų.

Palikime kambaryje tiktai tat, kas būtinai reikalinga.

Bet, kas kambaryje yra, turėtų mūsų nuotaiką paliesti teigiamu būdu. Todėl venkime, kas žemina ir žiaurina žmogų. Ir statykime į kambarį, kas skaidrina jausmus, kas giedrina mintis.

Kambarys su savo daiktais turėtų skelbti tvarką, tikslingumą, išmintingumą ir grožę.

Ir labai linkėtina, kad jis savo įtaisymais atneštų panašių duoklių iš pasaulio, iš žmonijos. Tūli namai jau turi savo telefono ir radijo aparatą. – O iš dalies žmonės patys gali pasirinkti, ko pasiklausyti nori. Kurs nori išmintingo, gero, gražaus, tam tatai ir pareina į namus. Pagaliau namai tikriausiai sveikatai, jaunumui, grožei bus tinkami, kad jų gyventojai nuolatai čia augys, kas išmintinga, kas gera, dora ir kas gražu.

Toliau, namai ir turi būt tinkami žmogui apsireikšti pasauliui. Bet ne taip, kad jie būtų vien gera poilsio ir sveikatos vieta, bet kad namai būtų tinkami žmogaus jėgoms gaivinti ir leisti veikti.

Amatininkas ir kito verslo žmonės turi juose turėti tinkamą kambarį savo darbui. Čia turi būti tvarkiai sudėti reikalingiejie įrankiai, reikalingosios priemonės ir visokie to verslo vaisingumo vaizdai.

Mokslininkai, rašytojai, menininkai vėl kitaip turi priruošti savo kambarį. Bet visiems kambarys kaipo darbavietė turi žadinti jų jėgas, jų nuotaiką, protą ir pasišventimą savo veikimui.

 

Namai ir aplinka

 

Visi šičia duodami patarimai nori parodyti, kas gera būtų. Bet nepamiršta, kad tūli dalykai sunkiai vykdomi. O gal sunkiausia yra sau namus įsitiekti ir dar tinkamoje aplinkoje. Vis dėlto yra žmonių, kurie tai gali.

Jiems patartina ypačiai tuo rūpinties, kad namai stovėtų sausoje vietoje;

toliau, kad juos apgobtų gražus sodas, kad gero vandens gerti ir maudyties būtų arti.

Tokiu būdu namai žmogui lyg atvertų vartus į tėvynę, į visą pasaulį. O kartu jie primintų gyventojams sveikinimus iš tėviškės tėvynės ir viso pasaulio.

Gyvulių ir žmonių išmatos turėtų kiek galint greit būt apkasami žeme. Kas pūva, žemei priklauso. Žemė su savo jėgomis visa vėl padaro tinkamu gyvybei tarnauti. 2emės paviršius turi visam kam teikti gyvybės kvapą.

Lietuviams, rodos, bus prigimta, savo namus turėti sode, kur gražūs medžiai auga. Bet mūsų laiku gal pradėjo pamiršti, kad tai labai svarbu sveikatai.

Augmenys yra pagrindas viso, o labiau aukštesnio gyvumo, yra pagrindas gyvulių bei žmonių gyvenimo.

Be augmenų joks gyvis gyventi negalėtų.

Augmenys gamina tai, kas reikalinga visų gyvybei. Ir todėl žmogui geriausia glausties prie savo draugų – augmenų.

Kad namai stovi sode, jų žmonės daug sveikesni, linksmesni, doresni ir jaunesni negu kiti. Medžiai, krūmai, žolės su savo kvapais nuolatai sveikina ir gaivina žmones. Jie suvartoja garus, kuriuos žmogus iškvepia ir jiems teikia naujus, gaivius.

Sodas atstovauja miškui. Miškai svarbūs visam kraštui.

Tautos stačiai išnyksa, kurių krašto girios naikinamos. Todėl kaip reikalinga namams sodo, taip visam tautos kraštui – miškų, girių. O tose giriose neturėtų augti ir būt auginami vienos tik rūšies medžiai ir krūmai, bet įvairūs.

Tik tokios girios žaliuoja. Čia randasi įvairių rūšių gyvulių, paukščių, šliužų, vabzdžių, gniūsų, kurie vieni kitiems ir giriai reikalingi.

Žinoma, žmogus turi vis likties kiek atsiskyręs nuo to. Jis viešpats. Bet, toks būdamas,

žmogus turi pasistengti gyventi žmogaus gyvenimo dėsniais. Toliau jo ir yra pareiga savo gyvenimu skelbti visai gamtai žmoniškumą.

 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 2 tomas SVEIKATA, JAUNUMAS, GROŽĖ