Sekmadienis, Rugs 22nd

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 3 tomas ATSIMINIMAI IR SVARSTYMAI TIKYBOS ATŽVILGlU

ATSIMINIMAI IR SVARSTYMAI TIKYBOS ATŽVILGlU - II. VAIKO NUOMONIŲ PASITIKRINIMAS

II. VAIKO NUOMONIŲ PASITIKRINIMAS

Suaugęs dažnai apie tai galvojau, dėl ko gyvasis maldingumas dingsta iš žmonių. Ir teko patirti ypatingą dalyką. Buvau gal jau 25 mt., kaip girdėjau šventnamyje prašant pinigais paremti vargšų aprūpinimą. Skelbta, superintendentas priimsiąs duoklę savo name. Tai ir nuėjau atiduoti savo dalelę. Vienas kunigas atvėrė duris. Kitame atvirame kambaryje sėdėjo gal 10 kunigų aplink stalą, bet nebuvo aiškiai matomi, o dar dienos laikas. Kambarys buvo visai pilnas tirštų dūmų. Kunigai rūkė tabaką. Vienas tų kunigų buvo ir žinomas mėgstąs šauniai užgerti. Atidaviau savo pinigą ir ėjau greitai šalin.

Niekuomet nebuvau rūkęs, niekados ir negeidavęs alkoholio. Tėvas ir, kaip girdėjau, jo bei motinos tėvai ir protėviai nebuvo buvę nei rūkytojai, nei girtuokliai. Tėvas buvo dažnai pareiškęs, kad tokių nuodų vartojimas stabdąs smaginių veiklą, kad sveikas protavimas nebėra galimas. Yra tai, tiesa, ir plačiai miniai žinoma. Girtuoklis apsisvaiginęs netenka proto. Bet ir tabakas veikia panašiai, tik slėpiningiau. Tuojau tėvas ir manė, kad joks žmogus, kurs nori skelbti tikybą, neturėtų tų nuodų vartoti. Jis negalėtų pareikšti gyvą maldingumą ir jį kituose žmonėse žadinti. Tikyba nesuteikiama kitiems žodžių skelbimais. Bet, kuriame ji yra gyva ir todėl šviesi, tasai atitinkamai veikia kitus pavyzdingu savo gyvenimu ir savo žodžiu. Abu atspindi dvasinį jo gyvumą. Ir kiti yra tuo žadinami ir gaivinami.

Tėvo pažiūras, kurias pažinau dar vaikas būdamas, radau vėliau patikrintas prof. dr. Ludwig Schleicho. Jis skelbė, kad nikotinas veikiąs kūno narvelius, kad pamažu sustingsta jų oda. Narvelių gyvybė nori atsiginti nuo nuodų, kurie į juos smelkiasi, ir kietina savo odą. Tai ir jaučia kiekvienas, kurs rūko. Kūno narvelių sustingimas jį verčia vis iš naujo rūkyti ir taip tų nuodų erzinimu jį stabdyti. Ir tiki turįs iš rūkymo gaivinimo.

Senovės išminčių raginimai drausmingai gyvent ir atsilaikyt nuo visokių užgaidų patenkinimo buvo labai prasmingi. Tiktai tada galima numanyti Dievą esant savo esmėje, o esmę Dievuje, kada išvengta visokių apsisvaiginimų . Kurs nesisaugoja nuo visokių apsisvaiginimų, tojo skelbimai šventų žodžių tesilieka tuščiais garsais. Nėra juose tūrio ir dvasinio skambesio.

Norėdamas atsibusti Dievuje, žmogus neturėtų pats padaryti tai negalima. Tikybinio gyvumo apmirimas ir pagaliau tikybos neapkentimas ir paniekinimas yra pagrįstas jau kūno apsinuodijimu, bet toliau ir visokiu apsisvaiginimu, kurį vykdo visokie geiduliai ir troškimai.

Kaip labai apmiršta tikybinis gyvumas, matyt iš šios patirties. Iš tėvų sodo buvo girdimas pasikalbėjimas už tvoros, pievoje. Graibstė čia žolę apysenis žmogus, kurs nuolatai apsisvaigindavo alkoholiu. Jį buvo priėjęs tikybinių mokslų sakytojas, kurs jį ragino liauties girtuokliauti, šitaip jis prapuldysiąs savo sielą. Bet girtuoklis kalbėjo, kad taip nebūsią. Jis tvirtai tikįs, kad Kristus už jo nuodėmes esąs miręs, ir todėl busiąs išganytas, nors ir girtuokliaująs. Jam pačiam dar geriau elgties nebesą reikalinga.

Tokią nuomonę dažnai užtikdavau. Daugumai žmonių nėra numanoma, kas yra išganymas, kurį išminčiai vadina susivokimu, atsibudimu Dievuje. Jis vykdomas Dievo apsireiškimu žmogaus esmėje, kurs žinomas kaip Jėzus Kristus. Jis skelbiasi kaip pasaulio šviesa (Jn 8, 12) ir sako: ,,Aš esu prisikėlimas ir gyvybė, niekas neprieina tėvo jei ne per mane” (Jn 14, 6). ,,Aš esmi su jumis visas dienas iki amžių pabaigos” (Mt 28, 2O). ,,Tą dieną išmanysite, kad aš esu tėvuje ir jūs manyje ir aš jūsuose” (Jn 14, 2O).  

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 3 tomas ATSIMINIMAI IR SVARSTYMAI TIKYBOS ATŽVILGlU